بررسي رابطه احساس بي هنجاري (آنومی) با امکان کنش ارتباطي

بررسی رابطه احساس بی هنجاری (آنومی) با امکان کنش ارتباطی

بررسی رابطه احساس بی هنجاری (آنومی) با امکان کنش ارتباطی

بررسی رابطه احساس بی هنجاری (آنومی) با امکان کنش ارتباطی

بررسی رابطه احساس بی هنجاری (آنومی) با امکان کنش ارتباطی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش…

بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال ۱۳۹۲

بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال ۱۳۹۲

بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال ۱۳۹۲

چکیده
بیان مساله:با توجه به اینکه شناخت کیفیت زندگی خانوارها، یکی از موارد بسیار مهم در حوزه تعیین سبک زندگی کنشگران اجتماعی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. در واقع سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاکتورهای موثر در تغییر کیفیت زندگی در بین سرپرستان خانوارهای شهر زنجان…

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی word

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی word

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی word

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی word

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی word

چکیده
 این پژوهش با هدف «بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده است. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. تلاش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در نقش آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص شود. روش شناسی تحقیق نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری تحقیق نیز دانشجویان…

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهانword

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهانword

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهانword

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهانword

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهانword

چکیده
میزان سزارین در ایران نسبت به دهه‌ی ۱۳۵۰‌ افزایش سه برابری داشته است، به ‌طوریکه به گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در سال ۲۰۰۸ به لحاظ فراوانی سزارین در دنیا رتبه‌ی دوم را دارا می‌باشد. سزارین در اصفهان نیز شیوع بالایی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در زنان باردار شهر اصفهان است. این مطالعه بر روی ۴۰۰ زن ۱۵ تا ۴۹ ساله باردار که در ماههای پایانی بارداری بوده و برای وضع حمل به یکی از مراکز بهداشتی…

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران word

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران word

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران word

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران word

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران word

چکیده:
از جمله موضوعات مهم در حوزه­ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه­ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست­گذاری است. بی­شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست­گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می­رود. براین اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه­ی اشتغال زنان و توصیف وضع…

بررسی‌ رابطة فضای‌ مجازی‌ و عامگرایی‌ کاربران‌ اینترنت درسـازمـان‌ اسـنـاد و کـتـابـخـانه‌ ملـی‌ ایـران word

بررسی‌ رابطه فضای‌ مجازی‌ و عامگرایی‌ کاربران‌ اینترنت درسـازمـان‌ اسـنـاد و کـتـابـخـانه‌ ملـی‌ ایـران word

بررسی‌ رابطه فضای‌ مجازی‌ و عامگرایی‌ کاربران‌ اینترنت درسـازمـان‌ اسـنـاد و کـتـابـخـانه‌ ملـی‌ ایـران word

بررسی‌ رابطه فضای‌ مجازی‌ و عامگرایی‌ کاربران‌ اینترنت درسـازمـان‌ اسـنـاد و کـتـابـخـانه‌ ملـی‌ ایـران word

بررسی‌ رابطه فضای‌ مجازی‌ و عامگرایی‌ کاربران‌ اینترنت درسـازمـان‌ اسـنـاد و کـتـابـخـانه‌ ملـی‌ ایـران word

فهرست
 1 چکیده
۳ فصل یکم: کلیات پژوهش
۳ ۱٫۱ـ مقدمه
۴ ۱٫۲ـ طرح مسئله
۵ ۱٫۳ـ موضوع پژوهش
۶ ۱٫۴ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
۷ ۱٫۵ـ اهداف پژوهش
۸ ۱٫۶ـ پرسش‌های پژوهش
۸ ۱٫۷ـ تعریف مفاهیم اولیه
۱۰ ۱٫۸ـ فرضیه‌های تحقیق
 
۱۲ فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۱۲ مقدمه
۱۳ ۲٫۱ـ فضای مجازی
۱۳ ۲٫۱٫۱ـ مجاز
۱۳ ۲٫۱٫۲ـ واقعیت
۱۷ ۲٫۱٫۳ـ واقعیت مجازی
۱۷ ۲٫۱٫۴ـ مجاز واقعی
۱۹ ۲٫۱٫۵ـ فضای مجازی
۲۰ ۲٫۱٫۶ـ فضای مجازی و افسون‌زدگی
۲۰ ۲٫۱٫۷ـ مکان، فضا و زمان
۲۰ ۲٫۱٫۸ـ مکان و فضا
۲۶ ۲٫۱٫۹ـ زمان و فضا
۲۹ ۲٫۱٫۱۰ـ…

بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران word

بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران word

بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران word

بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران word

بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران word

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات محیطی شهر تهران به عنوان جامعه­ی آماری و از طریق روش نمونه­گیری چند مرحله­ای نمونه­ی مورد نظر (۳۵۰٫٫٫

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)word

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)word

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)word

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)word

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)word

چکیده
حس تعلق به مکان از اصلی­ترین عوامل اثر گذار بر روابط فرد با مکان است. این حس دربرگیرنده­ی عوامل گوناگونی است که کیفیت زندگی فرد در مکان را متاثر می­سازد. وجود حس تعلق و یا عدم وجود آن می­تواند بر رفتارهای افراد در مواجه با مکان بسیار اثرگذار باشد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در میان ساکنین شهرجدیدپرند(اسکان رسمی) و نسیم­شهر(اسکان غیررسمی) انجام گرفته است. در پژوهش حاضر در جهت نیل به هدف پیش…

سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

سینمای انتقادی دهه ۱۳۵۰ و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

سینمای انتقادی دهه ۱۳۵۰ و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

سینمای انتقادی دهه ۱۳۵۰ و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

 چکیده :
مسأله­ی اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاریخی اجتماعی بر شکل گیری سینمای انتقادی دهه­ی ۱۳۵۰ در ایران و همچنین بررسی ویژگیهایی مضمونی و محتوایی این سینماست. بدین منظور در این پایان نامه ابتدا با استفاده از روش پژوهش تاریخی عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل­گیری سینمای انتقادی دهه­ی ۱۳۵۰ بررسی شده ، سپس به کمک تحلیل نشانه­شناختی فیلم­های شاخص سینمای انتقادی ، مهم­ترین ویژگی­های مضمونی آن استخراج شده است. در قسمت پژوهش…

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران   (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران   (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگیدخترانبه رشته تحریر درآمده است. پژوهشگر برای تحقیق حاضر از نظریه پیتر برگر استفاده کرده است تا بتواند با این نظریه موضوع زندگی خوابگاهی و چگونگی شکل گرفتن و تکوین یافتن هویت را مورد بررسی قرار دهد.
در این نظریه پیتر برگر و همکارانش با بررسی رابطه بین مدرنیته و تغییر چارچوب های شناختی و به تبع آن واقعیت های اجتماعی­ایکه شکل می گیرد به این نتیجه می رسند که تفاوت چشمگیری…