برنامه اسمبلی ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

برنامه اسمبلی ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

برنامه اسمبلی ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

برنامه-اسمبلی-ادغام-کردن-دو-جمله-با-یکدیگر

توضیحات:
سورس کد و برنامه اجرایی پروژه ادغام کردن دو جمله با یکدیگر، به زبان اسمبلی

قابلیت های برنامه:
– ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

http://www.farafile.ir/content/productpic/6187_6_100946056362.jpg

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل merge.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
دانلود فایل

برنامه اسمبلی پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

برنامه اسمبلی پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

برنامه اسمبلی پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

برنامه-اسمبلی-پیدا-کردن-تعداد-تکرار-یک-کاراکتر-در-یک-جمله

توضیحات:
سورس کد و برنامه اجرایی پروژه پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله، به زبان اسمبلی

قابلیت های برنامه:
– پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

http://www.farafile.ir/content/productpic/6187_6_100946056362.jpg

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل find.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
دانلود فایل

برنامه اسمبلی جایگزینی کاراکترها،پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله و ادغام دو جمله با هم

برنامه اسمبلی جایگزینی کاراکترها،پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله و ادغام دو جمله با هم

برنامه اسمبلی جایگزینی کاراکترها،پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله و ادغام دو جمله با هم

برنامه-اسمبلی-جایگزینی-کاراکترها-پیدا-کردن-تعداد-تکرار-کاراکترها-در-یک-جمله-و-ادغام-دو-جمله-با-هم

توضیحات:
سورس کد و برنامه اجرایی پروژه جایگزینی کاراکترها، پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله و ادغام دو جمله، به زبان اسمبلی

قابلیت های برنامه:
۱- جایگزینی کاراکترها در یک جمله
۲- پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله
۳- ادغام دو جمله با یکدیگر

http://www.farafile.ir/content/productpic/6187_6_100946056362.jpg

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل project.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

دانلود فایل

برنامه اسمبلی دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه

برنامه اسمبلی دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه

برنامه اسمبلی دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه

برنامه-اسمبلی-دریافت-یک-حرف-از-یک-ماه-و-چاپ-کامل-نام-آن-ماه

توضیحات:
سورس کد و برنامه اجرایی پروژه دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه، به زبان اسمبلی

قابلیت های برنامه:
– دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه

http://www.farafile.ir/content/productpic/6187_6_100946056362.jpg

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل merge.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
دانلود فایل

آموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

آموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

آموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

آموزش-زبان-ماشین-و-برنامه-سازی-سیستمآموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

دانلود فایل