نمونه مسائل در زمینه کدنویسی با آجاکس

نمونه مسائل در زمینه کدنویسی با آجاکس

نمونه مسائل در زمینه کدنویسی با آجاکس

نمونه-مسائل-در-زمینه-کدنویسی-با-آجاکس

توضیحات:
نمونه مسائل در زمینه کدنویسی با آجاکس.

این فایل شامل موارد زیر است :
– توضیح مختصری درباره آجاکس
– برنامه ای بنویسید که بااستفاده از آجاکس در زمان ورود رمز بتواند درست بودن یا اشتباه بودن آن را تشخیص دهد.

دانلود فایل