پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله-در-مورد-دامپزشک-و-دامپزشکی
پیش گفتار
علم دامپزشکی به عنوان یکی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات که بستگی به سلامتی انسانها دارد. بدین لحاظ دانستیم که آموخته های ناچیز خود را در دوره کارآموزی به صورت مکتوب درآورم تامورد استفاده دیگران نیز واقع شود. بدین لحاظ توضیحاتی کوتاه درمورد روال کلی مطالبم شرح می دهم .
ابتدا خلاصه ای از رشته دامپزشکی درایران و شرح دو مقطع کاردانی و دکتری پرداخته ام در بخش دوم به قسمت کوچکی از آیات واحادیث نبوی در مورد حیوانات اشاره نموده ام و پس از آن در چند بخش متوالی به وظایف سازمان دامپزشکی و آئین نامه اجرایی آن وواحدهای درمانی و وظایف بخش خصوصی و اداره کل و بخش دولتی سازمان دامپزشکی پرداخته ام و پس از آن به اهداف واختیارات سازمان نظام دامپزشکی اشاره نموده ام و نیز به نقش دامپزشکی در اعتلای سطحی بهداشت جامعه اشاره نموده ام و در مورد تشخیص آبستنی مطالبی تهیه کردم همچنین در مورد کاربرد سیدر . پس از آن شرح موارد بیماری را به تفکیک نوع حیوان ذکر نموده ام. و مطالبی دیگر نیز که از منابع مختلف استخراج نموده ام و به نظر آمد که به کار آید را ذکر کرده ام .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله در مورد دامپزشک و دامپزشکی

مقاله-در-مورد-دامپزشک-و-دامپزشکی
پیش گفتار
علم دامپزشکی به عنوان یکی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات که بستگی به سلامتی انسانها دارد. بدین لحاظ دانستیم که آموخته های ناچیز خود را در دوره کارآموزی به صورت مکتوب درآورم تامورد استفاده دیگران نیز واقع شود. بدین لحاظ توضیحاتی کوتاه درمورد روال کلی مطالبم شرح می دهم .
ابتدا خلاصه ای از رشته دامپزشکی درایران و شرح دو مقطع کاردانی و دکتری پرداخته ام در بخش دوم به قسمت کوچکی از آیات واحادیث نبوی در مورد حیوانات اشاره نموده ام و پس از آن در چند بخش متوالی به وظایف سازمان دامپزشکی و آئین نامه اجرایی آن وواحدهای درمانی و وظایف بخش خصوصی و اداره کل و بخش دولتی سازمان دامپزشکی پرداخته ام و پس از آن به اهداف واختیارات سازمان نظام دامپزشکی اشاره نموده ام و نیز به نقش دامپزشکی در اعتلای سطحی بهداشت جامعه اشاره نموده ام و در مورد تشخیص آبستنی مطالبی تهیه کردم همچنین در مورد کاربرد سیدر . پس از آن شرح موارد بیماری را به تفکیک نوع حیوان ذکر نموده ام. و مطالبی دیگر نیز که از منابع مختلف استخراج نموده ام و به نظر آمد که به کار آید را ذکر کرده ام .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه‌روزی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه‌روزی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه‌روزی

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-درمانـگاه-شـبانه‌روزی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

درمانـگاه شـبانه‌روزی

با ظرفیت۲۰۰ بیمار در
شبانه روز


دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

راهنمای برگزاری مصاحبه استخدامی ویژه رشته های شغلی کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی، کارشناس ارتباطات

راهنمای برگزاری مصاحبه استخدامی ویژه رشته های شغلی کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی، کارشناس ارتباطات

راهنمای برگزاری مصاحبه استخدامی ویژه رشته های شغلی کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی، کارشناس ارتباطات

راهنمای-برگزاری-مصاحبه-استخدامی-ویژه-رشته-های-شغلی-کاردان-وکارشناس-فوریتهای-پزشکی-کارشناس-ارتباطات

فایل در مورد راهنمای برگزاری مصاحبه استخدامی برای مشاغل فوریتهای پزشکی (شامل کارشناس و کاردان فوریت های پزشکی، کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشک و پرستار) و اپراتور ۱۱۵)، و سنجش داوطلبان مربوطه از نظر تناسب با شرایط تعریف شده برای تصدی شغل مورد نظر، پس از قبولی اولیه افراد در آزمون استخدامی کتبی(به منظور تکمیل فرایند آزمون)تهیه گردیده است ودر قالب فایل وورد و متشکل از ۲۲ صفحه قابل ویرایش می باشد .فهرست مطالب

۱) مسئولیت برگزاری مصاحبه
۲) محتوای مصاحبه
۲-۱) محتوای مصاحبه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
۲-۲) محتوای مصاحبه رشته های شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات(پرستار) و اپراتور ۱۱۵
۲-۳) محتوای مصاحبه رشته کارشناس ارتباطات و عملیات(پزشک)

۳) اعضای کمیته مصاحبه
۴) فرایند مصاحبه
۴-۱) فرایند مصاحبه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
۴-۲) فرایند مصاحبه رشته های شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات(پرستار) و اپراتور ۱۱۵
۴-۳) فرایند مصاحبه رشته کارشناس ارتباطات و عملیات(پزشک)

۵) مستندسازی
۶) نحوه امتیازدهی
۶-۱) نحوه امتیازدهی مصاحبه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
۶-۲) نحوه امتیازدهی مصاحبه رشته های  و عملیات(پرستار) و اپراتور
۶-۳) ۱۱۵ نحوه امتیازدهی مصاحبه رشته کارشناس ارتباطات و عملیات(پزشک)
۶-۴) محاسبه امتیاز کارکنان قراردادی
 7) فرم های مصاحبه

-۱فرم اطلاعات قد و BMI  داوطلبین (کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشک) و کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی)
۲-فرم ثبت خطاهای آزمون عملی کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی
-۳فرم ثبت خطاهای آزمون عملی کارشناس ارتباطات و عملیا ت (پزشک)
۴-فرم امتیازات مصاحبه تخصصی داوطلبین رشته های شغلی کارشناس ارتباطات و عملیا ت (پرستار) و اپراتور ۱۱۵
۵-فرم امتیازات مصاحبه تخصصی داوطلببین رشته شغلی کارشناس ارتباطات و عملیا ت (پزشک)
۶-فرم امتیازات  داوطلبین رشته شغلی کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی
۷-فرم امتیازات داوطلبین رشته های شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات(پرستار) و اپراتور ۱۱۵
۸-فرم امتیازات داوطلبین رشته شغلی کارشناس ارتباطات و عملیا ت (پزشک)  

دانلود فایل