پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

(مقیاس روزنبرگ) پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ (SES)

(مقیاس روزنبرگ) پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ (SES)

(مقیاس روزنبرگ) پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ (SES)

(مقیاس-روزنبرگ)-پرسشنامه-اعتماد-به-نفس-روزنبرگ-(ses)پرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).
این مقیاس ضرایب همبستگی قوی­تری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایی بالاتری می­باشد.

توجه: این پرسشنامه توسط کارشناس برتر تهیه و ترجمه شده است و فقط در این سایت مجوز فروش دارد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان

مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان

مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان

مقیاس-درجه-بندی-کانرز-برای-معلمانمقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان
نتایج پژوهش ها نشان داده است که معلمان می توانند اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی را در ک . دکان ۶ تا ۱۳ ساله شناسایی کنند و نظرشان هم معتبر است . در این مقیاس که دارای ۲۸ پرسش است ، به هر پرسش به صورت ( هیچ وقت ) ، ( کمی ) ، ( تقریبا زیاد ) ، یا ( زیاد ) پاسخ داده شود.
.
.
.
.
.
.
.
معلم گرامی لطفا به تمام پرسش های زیر پاسخ بدهید . در مقابل هر پرسشی ، با توجه به شدت رفتار کودک علامت بزنید .
نام کودک
سن کودک
جنس کودک
………………

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، ۱۹۹۷)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، ۱۹۹۷)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، ۱۹۹۷)

پرسشنامه-فرسودگی-تحصیلی-(برسو-و-همکاران-1997)پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، ۱۹۹۷) در قالب word ، شامل ۱۵ سوال

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷ توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور ۱۵ ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی ۵ درجه ای ازکاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم توسط آزمودنی ها درجه بندی شده است.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پرسشنامه نظم‌ جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه نظم‌ جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه نظم‌ جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه-نظم‌-جویی-شناختی-هیجان-(cerq-p)-گارنفسکیپرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی

نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجان(CERQ-P) دارای اعتبار مناسبی است.
دامنه ضریبآلفای کرونباخ از ۷۶/۰ تا ۸۹/۰ (با میانگین۳/۸۳/۰) در نوسان بود.
همچنین، تمام ضرایب بازآزمایی معنادار بود و دامنه اکثر همبستگی های
مجموعه ماده ها بیشتر از ۴/۰ بود. این نتایج بیانگر اعتبار مطلوب و همگنی
مقیاس و خرده مقایاسهای آن بود. نتایج ظاریب بازآزمایی و همبستگی های مجموع
ماده بیانگر این بود که پرسشناه دارای ثبات خوبی است. در این مطالعه برای
بررسی ساختار عاملی و روایی سازه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی
هیجان(CERQ-P)، از روش تحلیل عاملی و همبستگی بین خرده مقیاسها استفاده شد.
نتیجه بررسی ها نشان داد که این مقیاس از ۹ عامل تشکیل شده است و توزیع
ماده های آزمون با آزمون اصلی مطابفت داشت. همچنین الگوی همبستیگی مشاهده
شده بین خرده مقیاسهای پرسشنامه بیانگر چند بعدی بودن مقیاس و اتقلال نسبی
خرده مقیاس ها بود. در این راستا، نتایج تحلیل عاملی در جمعیتهای مختلف
نشان داده است که ساختار ۹ عاملی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان(CERQ) بر
اساس متغیرهای جنسیت و سن تغییرناپذیر هستند.(۲۹).

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

پرسشنامه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران

پرسشنامه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران

پرسشنامه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران

پرسشنامه-اعتماد-ادراک-شده-کارکنان-به-مدیران

توضیحات: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که
حاوی ۱۵ سوال جهت سنجش ابعاد پنجگانه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران طراحی
شده است. ابعاد و ترتیب سوالات پرسشنامه به شرح زیر است:

صداقت: سوالات ۱ تا ۳

شایستگی: سوالات ۴ تا ۶

ثبات رویه: سوالات ۷ تا ۹

وفاداری: سوالات ۱۰ تا ۱۲

روراستی: سوالات ۱۳ تا ۱۵

مقدار ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر
با ۹۴/
 بدست آمده است.

فرمت پرسشنامه:word
 و قابل ویریش

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران

بررسی-عملی-بودن-اعتبار-روایی-و-نرم-یابی-پرسشنامه-مدیریت-زمان-(tmq)-در-بین-مدیران

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه    2
۱-۱ بیان مسأله پژوهش    4
۱-۲ اهمیت پژوهش    5
۱-۳ اهداف پژوهش    7
۱-۴ پرسش‌های پژوهش    7
۱-۵تعریف و مفاهیم و اصطلاحات    8

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه    13
۲-۱ ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان    14
۲-۲ تئوری‌های متداول مدیریت زمان    18
۲-۳چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی    22
۲-۴ فرایند هدفگذاری    22
۲-۵ چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید    24
۲-۶ دیدگاه‌های مدیریت زمان    24
۲-۷ نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان    28
۲-۸ عومل مؤثر بر مدیریت زمان    28
۲-۹ برخی از اصول مدیریت زمان    30
۲-۱۰ دیدگاه دراکر    30
۲-۱۱دیدگاه سنگه    31
۲-۱۲پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان    32
۲-۱۳ استانداردسازی آزمون‌های روانی – تربیتی    41
۲-۱۴ مسأله رواسازی ابزار پژوهش    43
۲-۱۵ منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی    45
۲-۱۶روش‌های مختلف تحلیل عاملی    46
۲-۱۷ چرخش عامل‌ها    49

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه    53
۳-۲ ابزار پژوهش     54
۳-۳طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش    54
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات    55
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱ توصیف داده‌ها    58
۴-۲ مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان    60
۴-۳ تحلیل عاملی مواد پرسشنامه    62
۴-۴ عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی    65
۴-۵ راه حل پایانی (چرخش یافته‌)    68
۴-۶ مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه    71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ خلاصه    82
۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری    84
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش    86
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش    87

منابع
منابع فارسی    90
منابع انگلیسی    93
پیوست     96

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه ۳۲ سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه ۵۰ نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار ۷۷۴/۰ را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه ۳۲ سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با ۷۷۲/۰و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج ۵ عامل شد که بر روی هم ۴/۳۶ درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: ۱) نظم‌دهی و عمل به موقع، ۲) رعایت تعادل و توازن، ۳) توجه بر ساعت و زمان، ۴) کنترل و نظارت و ۵) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دانلود پرسشنامه کار تیمی

دانلود پرسشنامه کار تیمی

دانلود پرسشنامه کار تیمی

دانلود-پرسشنامه-کار-تیمی

عنوان: دانلود پرسشنامه کار تیمی

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

این فایل شامل پرسشنامه کار تیمی بوده و همچنین
شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

دانلود-پرسشنامه-شایستگی-مربی

عنوان: دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و
همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دانلود-پرسشنامه-موفقیت-در-حل-مسائل-بین-افراد

عنوان: دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

این فایل شامل پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین
افراد است که در آن ۴۰ زوج عبارت ارائه شده است. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر
نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

دانلود-پرسشنامه-نیم-کره-راست-مغز-نیم-کره-چپ-مغز

عنوان: دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی-
مدیریت منابع انسانی)

فرمت: PDF

تعداد صفحات: ۶صفحه

این فایل شامل پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز می باشد. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه
گیری  نیز می باشد.

دانلود فایل