کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

گزارش کارورزی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

گزارش کارورزی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

گزارش کارورزی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

گزارش-کارورزی-شرکت-گاز-استان-آذربایجان-غربیگزارش کارورزی:
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول ۱
مقدمه ۲
۱-۱ درباره شرکت ۲
۱-۱-۱ شروع گاز رسانی در استان ۲
۱-۱-۲ اهمیت گاز رسانی در استان ۳
۱-۱-۳ اهم اهداف شرکت ۳
۱-۲ تاریخچه گاز در ایران و تاسیس شرکت ملی گاز ایران ۳
۱-۳صنعت گاز و ارزشهای آن ۵
۱-۴مشخصات گاز طبیعی ۷
۱-۴-۱ منابع گازی و انواع آن ۸
۱-۴-۲ استخراج گاز طبیعی ۸
۱-۵عملیات پالایش گاز ۸
۱-۵-۱جمع آوری گاز ۹
۱-۵-۲ شیرین سازی گاز ۹
۱-۵-۳ نم زدایی گاز ۹
۱-۵-۴ گوگرد سازی ۱۰
۱-۵-۵پالایش مایعات گازی ۱۰
۱-۶عوامل موثر بر سوخت کامل گاز طبیعی و استفاده بهینه از آن ۱۱

۱-۷انواع گاز ۱۱
۱-۷-۱گاز طبیعی Natural Gas ۱۱
۱-۷-۲گاز همراه یا وابسته Associated Gas ۱۲
۱-۷-۳گاز مایع Lignified Gas ۱۲
۱-۷-۴ گاز ساخته شده Mana factured Gas ۱۲
۱-۷-۵ گاز ترش Sour Gas ۱۲
۱- ۸دلایل ارجح بودن گاز طبیعی به سایر سوختها ۱۳
۱-۹سیمای صنعت گاز ایران ۱۳
۱-۱۰گذشته ی شرکت ملی گاز ایران ۱۴
۱-۱۰-۱پالایشگاههای گاز طبیعی ۱۵
۱-۱۰-۲سیستم انتقال گاز طبیعی ۱۶
۱-۱۰-۳ سیستم توزیع گاز طبیعی ۱۷
۱-۱۱ مصرف گاز طبیعی ۱۸
۱-۱۱-۱ مبادلات تجاری گاز طبیعی ۱۸
۱-۱۱-۲ طرح بیع متقابل در صنعت گاز ۱۹
۱-۱۲ اهداف و ماموریت های شرکت ملی گاز ایران ۲۱
۱-۱۳نوع خدمات ۲۲
۱-۱۴خلاصه عملکرد شرکت گاز استان ۲۳
۱-۱۴-۱ اهداف ، برنامه ها و استراتژی ها ۲۴

۱-۱۴-۲اصلاح ساختار و بهبود روشها ۲۴
۱-۱۴-۳ برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۴
۱-۱۴-۴برنامه ریزی و کنترل تعمیرات ۲۵
۱-۱۴-۵ بودجه ریزی و کنترل بودجه های سرمایه ای ۲۵
۱-۱۴-۶ کیفیت و بهره وری ۲۵
۱-۱۴-۷آمار و گزارشات ۲۶
۱-۱۴-۸ چارت سازمانی پیشنهادی ساختار سازمانی معاونت برنامه ریزی و اداری ۲۶
فصل دوم ۲۷
مقدمه ۲۸
۲-۱نیروی کار ۲۸
۲-۲اهداف شرکت گاز استان ۲۸
۲-۳واحدها و امور مستقل شرکت گاز استان آذربایجان غربی ۲۹
۲-۳-۱امور بهره برداری ۲۹
۲-۳-۲امور مالی و پشتیبانی ۳۰
۲-۳-۳روابط عمومی ۳۰
۲-۳-۴ واحد برنامه ریزی ۳۰
۲-۳-۵ واحد اندازه گیری و توزیع گاز ۳۰
۲-۳-۵-۱ وظایف و مسئولیتها ۳۰
۲-۳-۵-۲ شرح فعالیتها ۳۱
۲-۳-۶ واحد پژوهش ۳۱

۲-۳-۷ گاز رسانی به صنایع ۳۲
۲-۳-۸ واحد خدمات کامپیوتر ۳۲
۲-۹ واحد اداری ۳۲
۲-۳-۱۰ واحد کالا ۳۳
۲-۴ استاندارد های نیروی کار ۳۳
۲-۴-۱ سازمان ۳۳
۲-۴-۲ کارگرم ۳۳
۲-۴-۳ کار سرد ۳۳
۲-۴-۴ محوطه ممنوعه ۳۴
۲-۴-۵ محوطه آزاد ۳۴
۲-۵-۶ مسئول محوطه ۳۵
۲-۴-۷ مسئول اجرای کار ۳۵
۲-۴-۸ آزمایش کننده گاز قابل اشتغال ۳۵
۲-۴-۹ آزمایش کننده گازها و بخارات سمی و میزان اکسیژن ۳۵
۲-۴-۱۰ حفاری ۳۶
۲-۴-۱۱ تاسیسات زیر زمینی ( underground Installation ) ۳۶
۲-۴-۱۲ ناظر مطلع حفاری (Encavation , Competentperson ) ۳۶
۲-۴-۱۳ پرتونگاری (پرتوهای غیر یونساز ) ۳۶
۲-۴-۱۴ پرتوهای یونساز ۳۶
۲-۴-۱۵ خطر پرتو زدگی ۳۷

۲-۴-۱۶ ناحیه ممنوعه پرتونگاری ۳۷
۲-۴-۱۷ ناحیه کنترل شده پرتونگاری ۳۷
۲-۴-۱۸ ناحیه تحت نظارت پرتو نگاری ۳۷
۲-۴-۱۹ ناحیه آزاد پرتو نگاری ۳۷
۲-۴-۲۰ تذکرات مهم ۳۷
۲-۵محیط کار ۳۸
۲-۵-۱ مقررات مربوط به صدور پروانه کارگرم و سرد ۳۸
۲-۵-۱-۱هدف ۳۸
۲-۵-۱-۲ دامنه کاربرد ۳۸
۲-۵-۲ تنظیم و توزیع پروانه کار گرم و سرد ۴۰
۲-۵-۲-۱ تبصره ۴۰
۲-۵-۳شرایط صدور و اجرای پروانه کارگرم و سرد ۴۱
۲-۵-۴ آزمایش گازها ۴۲
۲-۶بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران (دستورالعمل HSE پیمانکاران ) ۴۲
۲-۶-۱مقدمه ۴۲
۲-۶-۵ اهداف ۴۳
۲-۶-۳ دامنه کاربرد ۴۳
۲-۶-۴ تعاریف ۴۴
۲-۶-۴-۱ کارفرما ۴۴
۲-۶-۴-۲ پیمانکار ۴۴

۲-۶-۴-۳ پیمانکار فرعی ۴۴
۲-۶-۴-۴ نماینده کارفرما ۴۴
۲-۶-۵ وظایف و مسئولیتها ۴۵
۲-۶-۵-۱ آشنایی با الزامات HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ۴۵
۲-۶-۵-۲ اهم وظایف ۴۶
۲-۶-۵-۳ خط مشی ، مدیریت و کنترل ۴۷
۲-۶-۵-۳-۱ زیر ساخت ها/ تخصیص منابع ۴۷
۲-۶-۵-۳-۲ پیمانکاران فرعی ۴۷
۲-۶-۵-۳-۶-۳ ارتباطات ۴۷
۲-۶-۵-۳-۴ مدیرت زمان ۴۹
۲-۶-۵-۳-۵ مدیریت تغییر ۴۹
۲-۶-۵-۳-۶ مدیریت ریسک ۴۹
۲-۶-۵-۳-۷ فرهنگ سازی HSE ۴۹
۲-۶-۵-۳-۸ بازنگری مدیریت ۵۰
۲-۶-۵-۳-۹ جبران خسارت ۵۱
۲-۶-۵-۳-۱۰ عدم رعایت مفاد دستورالعمل ۵۱
۲-۶-۶ ساختار سرپرستی HSE ۵۱
۲-۶-۷ الزامات HSE در جذب و به کارگیری افراد ۵۲
۲-۶-۸ شرح وظایف HSE و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار ۵۳
۲-۶-۸-۱ مدیر عامل /مدیریت پیمانکاری ۵۳

۲-۶-۸-۲ مسئول HSE پیمانکاران ۵۴
۲-۶-۸-۳ کارکنان پیمانکار ۵۶
۲-۶-۹ آموزش HSE رده های مختلف شغلی ۵۶
۲-۶-۱۰ راهکارها و راهبردهای نمودن HSE ۵۷
۲-۶-۱۰-۱ برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS ۵۸
۲-۶-۱۰-۲ ممیزی و بازرسی HSE ۵۸
۲-۶-۱۰-۳ طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ۵۹
۲-۶-۱۰-۴ ملاحظات HSE مجوزهای کار ۶۰
۲-۶-۱۰-۵ گزارش دهی ، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE ۶۱
۲-۶-۱۰-۶ مدیریت بهداشت ۶۲
۲-۶-۱۰-۶-۱ بهداشت حرفه ای ۶۲
۲-۶-۱۰-۶-۲ بهداشت محیط ۶۳
۲-۶-۱۰-۶-۳ کمکهای اولیه ۶۴
۲-۶-۱۰-۷ مدیریت ایمنی و آتش نشانی ۶۴
۲-۶-۱۰-۸ مدیریت محیط زیست ۶۶
۲-۶-۱۱ قطع همکاری و پایان پیمان ۶۷
فصل سوم : ۷۱
مقدمه: ۷۲
۳-۱ بازاریابی و بازارهای هدف ۷۲
۳-۱-۱ تامین سوخت وسایل نقلیه ۷۳

۳-۱-۲کارکنان ، تجهیزات و ساعت کار پیمانکار ۷۳
۳-۱-۲-۱ شرایط عمومی پیمان ۷۳
۳-۱-۳ نقشه های کارگاهی ۷۴
۳-۱-۴ مصالح ، ابزار کار و ماشین آلات ۷۵
۳-۱-۵ دوره نگهداری ۷۶
۳-۱-۶ تاییدات پیمانکار ۷۶
۳-۱-۷ تهیه وسایل نقشه برداری و تامین پرسنل و غیره ۷۷
۳-۱-۸ عوامل جوی ۷۷
۳-۱-۹ دفاتر ، انبارها و محل سکونت کارکنان پیمانکار ۷۷
۳-۱-۱۰ مصالح پای کار و نحوه پرداخت ۷۸
۳-۱-۱۱ کسورات مالیات و حذف ارائه مفاصا حساب مالیاتی توسط پیمانکار ۷۸
۳-۱-۱۲ تضمین انجام تعهدات ۷۹
۳-۱-۱۳ تضمین حسن انجام کار ۷۹
۳-۱-۱۴ ما به التفاوت بهای مصالح مصرفی در تعهد پیمانکار ۸۰
۳-۱-۱۵ عوارض شهرداری ۸۰
۳-۱-۱۶ عدم بکار گیری اتباع خارجی ۸۱
۳-۱-۱۷ حق بیمه تامین اجتماعی ۸۱
۳-۱-۱۸ ممنوعیت بکارگیری و استفاده از خدمات کارکنان صنعت نفت ۸۲
۳-۱-۱۹ استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی پیمانکار در مواقع بحران و اضطراری ۸۲
۳-۱-۲۰ حذف کسورات عوارض شهرداری و کار آموزی و …. مرتبط با پیمان ۸۲

۳-۱-۲۱ جاده سرویس ۸۲
۳-۱-۲۲ نصب لوله های آبرو ۸۳
۳-۱-۲۳ جنس زمین ۸۳
۳-۱-۲۴ ترمیم آسفالت سطح کانال ۸۳
۳-۱-۲۵ استفاده از گروههای کاری مستقل ۸۴
۳-۱-۲۶ اصلاح شرایط عمومی پیمان ۸۴
۳-۱-۲۷ هیات عالی حل اختلاف ۸۴
۳-۱-۲۸ سایر موارد ۸۵
۳-۱-۲۹ گزارش کارهای اجرایی ، کالاها ، خدمات و اطلاعات کنترل پروژه ۸۶
۳-۲ مدیریت روابط با مشتری ۸۶
۳-۲-۱ پیمان فروش گاز طبیعی ۸۶
۳-۳ تبلیغات و روابط عمومی ۹۰
۳-۳-۱ تبلیغات به مثابه ارتباطات ۹۱
۳-۳-۱-۱ تبلیغات بازرگانی چیست ۹۱
۳-۳-۱-۲ محتوای تبلیغات بازرگانی ۹۳
۳-۳-۱-۳ آژانس های تبلیغاتی ۹۵
۳-۳-۱-۴ سازمان های خدمات رسانه ای ۹۵
فصل چهارم ۹۶
مقدمه ۹۷
۴-۱ روشهای جاری ارائه خدمات و محصولات ۹۷

۴-۲ سهولت دسترسی مشتریان به محصولات به صورت فلوچارت ۹۷
۴-۳سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته GIS ۹۸
۴-۳-۱ قابلیت های تکنولوژی GIS در مدیریت بهینه انتقال و توزیع گاز طبیعی ۹۸
۴-۳-۱-۱ مقدمه ۹۸
۴-۳-۱-۲ سابقه پژوهش ۹۹
۴-۳-۱-۳ روش شناسی ۱۰۲
۴-۳-۱-۴ انتقال و مسیر یابی بهینه خطوط گاز ۱۰۲
۴-۳-۱-۵ مدل تحلیلی ۱۰۴
۴-۳-۱-۶ گردآوری اطلاعات ۱۰۴
۴-۳-۱-۷ آماده سازی لایه های اطلاعاتی و اطلاعات توصیفی و تعیین مسیر بهینه ۱۰۵
۴-۳-۱-۸ ایمنی و کنترل خطوط انتقال گاز ۱۰۷
۴-۳-۱-۹ مدیریت شبکه توزیع گاز و نظارت و کنترل آن تحت سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۰۷
۴-۳-۱-۱۰ مدیریت یکپارچه و جامع در توزیع گاز ۱۰۸
۴-۳-۱-۱۱ مدیریت نشت ۱۰۹
۴-۳-۱-۱۲ مدیریت ریسک ۱۰۹
۴-۳-۱-۱۳ امنیت ۱۱۰
۴-۳-۱-۱۴ مدیریت خوردگی ۱۱۰
۴-۳-۱-۱۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۱
۴-۴ نحوه طراحی و چیدمان سازمان ۱۱۲

فصل پنجم ۱۳۰
مقدمه ۱۳۱
۵-۱نتایجی که از این شرکت می توان گرفت ۱۳۱
۵-۲ پیشنهاداتی که راجب این شرکت می توان داد و موارد مشاهده شده در شرکت ۱۳۳
فصل ششم ۱۳۴
۶-۱ ضمائم ۱۳۴
۶-۱-۱ عکسها ۱۳۵
۶-۱-۲ فرم و انواع پروانه ها ۱۳۹
۶-۱-۳ نمونه های از نقشه های گاز رسانی، از بیلت ها ۱۴۲
۶-۱-۴ اساسنامه شرکت ۱۴۶
۶-۲ منابع و مآخذ ۱۴۸

فصل اول

تاریخچه شرکت گاز

مقدمه :
در این فصل به توضیح و تشریح شرکت ملی گاز در ایران و استان آذربایجان غربی پرداختیم و برای کامل بودن گزارش کاروزی ، اینجانب سعی کردم تمام مطالب خوب را گلچین کرده و از بهترین آنها برای توضیح شرکت استفاده نماییم این فصل تحت عنوان فصل اول به بررسی درباره شرکت ، اهداف ، ماموریت ها ، تاریخچه ، نحوه ارائه ی خدمات و برنامه ها ، آمار و گزارشات و در آخر چارت ساختار سازمانی پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و اداری را ارائه داده ایم . امیدوارم این گزارش مطابق خواسته ی حضرتعالی بوده و کمبودهای آن را با بزرگواری و عنایت خود عفو نمایید .
۱-۱درباره شرکت :
در کشور عزیز ما ایران ، بر اساس اصل اتکا بر مزیتهای نسبی و رقابتی ، صنعت ، صنعت گاز به صورت اخص از جایگاهی ممتاز و پیشتاز برخوردار است .
گاز طبیعی یکی از پاکترین و اقتصادی ترین سوختهای فسیلی است . ارزش اقتصادی و منابع عظیم آن در کشور آن را به یک منبع بالقوه جهت رشد و توسعه اقتصادی کافی است . وجود بیش از ۲۷ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی در کشور این امکان که به این سوخت خدادادی نگاه دقیقتری داشته باشیم . ایران با داشتن ۱۸ درصد گاز در جهان (بعد از روسیه ) دومین پتانسیل تولید گاز محسوب می شود . با توجه محیطی و صرفه اقتصادی در خارج از کشور نیز ، از طبیعی بازار بسیار مطلوبی ،جایگزینی گاز در بخش های مختلف مصرف ، با روندی متناسب با رشد و توسعه پایانی و تکوینی خود نزدیک می شود ، به این ترتیب تا شروع همه جانبه ماموریت ویژه اقتصادی کشور دیگر زمانی نمانده است و این صنعت می رود تا با ایفای نقش به یکی از بزرگترین آرزوهای ملی جامه عمل بپوشاند .
۱-۱-۱شروع گاز رسانی در استان :
گاز رسانی به این استان به صورت عملی از سال ۷۲ شروع شده است ، تا اواخر نظر منطقه ۸ گاز رسانی کشور بوده است . شرکت گاز استان آذربایجانغربی بر اساس بودجه سال ۷۷ کشور به ثبت رسید و طبق بند ب ماده ۶ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران شرکت اواخر ۷۸ مستقر گردید و در سال ۱۳۷۹ همگام با برنامه سوم کار را به عنوان شرکت گاز استانی آغاز نموده است .
۱-۱-۲ اهمیت گاز رسانی در استان :
علاوه بر مطالب ذکر شده در خصوص اهمیت گاز طبیعی ،مرزی بودن و همسایگان کشور ،سردسیر بودن و وجود منابع جنگلی و ترکیب قومی و مذهبی متنوع این استان ،اهمیت را به گاز رسانی در این استان داده است . ‘
۱-۱-۳ : اهم اهداف شرکت :
۱- جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر سوختهای فسیلی
۲- اجرای برنامه تحول اداری در سطح شرکت
۳- افزایش بهره وری و ارتقاء دانش فنی و تخصصی همکاران و توجه به بهبود کیفیت.
۴- حفظ محیط زیست با رعایت جنبه های زیست محیطی و کاهش آلاینده ها .
۵- توسعه و ارتقاء برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل .
۶- استفاده از تکنولوژیهای مدرن در صنعت گاز .
۱-۲: تاریخچه گاز در ایران و تاسیس شرکت ملی گاز ایران :
از نوشته های تاریخ نویسان کهن چنین بر می آید که ایرانیان در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان پیشی داشته اند ، بعنوان مثال وجود بقایای آتشکده ها و معابد نظیر آتش جاودانی نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بود ، در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی قرار داشت . همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان و روایات تاریخی از آتش جاودانی آتشکده آذر گشب در آذربایجان بجای مانده همگی گواه این مدعاست . ایرانیان باستان بنا به اقتضای محیط مذهبی خویش آتش را گرامی میداشتند و در جهت پایدار بودن آن می کوشیدند در فلات مرکزی و جنوبی ایران و در مناطقی که جنگلهای انبوه وجود داشت برای روشن نگهداشتن آتش مقدس از امکانات دیگری بجز چوبهای جنگلی استفاده میبردند و طبیعت این مناطق با ذخایر فراوان زیر زمینی خود این تلاش را آسان مینمود . مناطق غرب ، جنوب و جنوب غربی ایران ، آنچنانکه اکنون میدانیم بر روی دریایی از نفت و مشتقات آن قرار داشتند و دارند . بعضی از این منابع در گذشته بدلیل عمق بسیار کمی که داشتند با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها یا سایر عوامل طبیعی دیگر بصورت قطرات ناچیزی از دریای زیر زمینی به بیرون تراوش کرده و انسان متفکر را به بهره برداری از آن وادار مینمودند و در ایران باستان نیز چنین شد . برابر اسناد تاریخی ، ایرانیان قبل از فلسطینیها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های بسیار ابتدایی ، تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده میکردند و تلاش زیادی در جهت پایدار داشتن آتشهای مقدس از خود نشان میدادند ولی با این همه ، سخن بسیار زیادی درباره تاریخ پیدایش نفت و گاز در ایران نمی توان گفت زیرا آنچه که از این صنعت با امکانات ابتدایی آن در روزگار کهن ایران خبر میدهد بسیار اندک و غیر مستدل است . اما بی تردید در سالهای نه چندان دور یعنی از آغاز بهره برداری شرکتهای خارجی نفتی در ایران ، صنایع نفت و گاز در ایران رشد قابل ملاحظه ای داشته است که بر آمار و ارقام متکی میباشد .
نخستین اسناد تاریخی از استفاده برنامه ای گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصر الدین شاه مربوط میشود . هنگامیکه ناصر الدین در سال ۱۸۷۳ میلادی به لندن سفر کرده بود ،چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را بر انگیخت و علاقمند به بازدید از کارخانه چراغ گاز گردید . وی پس از بازگشت به ایران ، دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد . استفاده محدود گاز ایران تا تاریخ ۱۹۰۸ میلادی که نخستین چاه ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید کم و بیش ادامه داشت . پس از استخراج نفت ، گازهای همراه اجبارا در محل سوزانده می شدند .
شرکت ملی نفت ایران از بدو تشکیل همواره بفکر چاره جویی و استفاده از گاز طبیعی بود که بعلت بعد مشافت بین منابع تولید و نقاط مصرف و سنگینی سرمایه گذاری و کمی مصرف داخلی که تنها محدود به بعضی از مناطق نفتخیز جنوب میشد این امر بعهده تعویق افتاد و همچنان گازهای استحصالی سوخته و بهدر میرفت . تدریجاً که منابع نفت یکی پس از دیگری احداث و به بهره برداری میرسید ، استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپرسور و مولدهای برق ، مصارف داخلی ، منازل سازمانی در مناطقنفتخیز از جمله مسجد سلیمان ، آغا جاری ، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در کنار فعالیت های اصلی تولید ، انتقال و پالایش نفت خام در نواحی جنوبی ایران ، فعالیت های محدودی برای تهیه و بعمل آوردن گاز طبیعی توسط شرکتهای عامل در حوزه قرار دادا بعمل می آمد .
اولین استفاده از گاز طبیعی ، خارج از مناطق نفت خیز برای تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بود که در سال ۱۳۳۴ واحد مذکور احداث و بهره برداری از آن آغاز شد و برای خوراک اولیه آن نیاز به گاز طبیعی بود . برای این منظور خط لوله ای به قطر ۱۰ اینچ و طول تقریبی ۲۱۵ کیلومتر از گچساران به شیراز احداث گردید .
در حدود ۳۰ تا ۳۵ سال قبل سیاستهای شرکت ملی نفت ایران موجبات فنی و اقتصادی را برای مهار کردن گازهای همراه ، جلوگیری از اتلاف و سوزاندن آنها ، جمع آوری و پالایش ، انتقال ، صدور و فروش فراهم آورد . زمانیکه تفکر فروش گاز به خارج مطرح گردید ، مطالعات همه جانبه ای انجام شد و سرانجام پروژه خط لوله سراسری اول موسوم به IGAT1 به مرحله اجراء و بهره برداری درآمد . به سبب آنکه ضرورتاً میبایستی کلیه امور مرتبط به گاز در یک سازمان متشکل میشد تا پاسخگوی مسئولیتها و نیز اهداف آینده باشد و از طرف دیگر توافق کلی که زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی بین ایران و شوروی سابق در سال ۱۳۴۴ صورت گرفت و منجر به امضاء پروتکلی دردی ماه همان سال شد زمینه صدور گاز مطرح و تاسیس شرکت ملی گاز ایران در اسفند ماه ۱۳۴۴ برای تحقق هدفهای ذکر شده تصویب وبمورد اجراء گذاشته شد .
۱-۳صنعت گاز و ارزشهای آن
نیاز آدمی در بدست آوردن منابع انرژی سبب گردید تا صنعت گاز بیشتر مورد توجه قرار گیرد . بعد از جنگ جهانی دوم مصرف گاز به سرعت رو به ازدیاد گذاشت و در نتیجه بسیاری از کشورهای صنعتی جهان برای اکتشاف – تولید – پالایش –بهره برداری از گاز برنامه های وسیعی را تدارک دیدند بطوری که در اواخر سال ۱۹۵۰ میلادی بیش از ۹۰% مجموع انرژی مصرفی جهان را گاز تامین می کرد که این رقم با گذاشت هفده سال به ۲۰% افزایش سهم گاز درتامین انرژی جهان استفاده از زغال سنگ و نفت کاهش یافت .
در اشاعه و گسترش صنعت گاز ، صنعت گاز ، صنعت لوله سازی نقش بسیار مهمی را ایفا کرد که با پیشرفت این صنعت راه را برای رشد صنعت گاز هموارتر گردید . از مهمترین ویژگیهایی که موجب شد این صنعت گسترش پیدا کند می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
 ارزش حرارتی گاز .
 سهولت در انتقال و توزیع گاز .
 آلودگی کم در استفاده از گاز و حفظ محیط زیست .
 صرفه جویی در بهره برداری از منابع انرژی غیر قابل جایگزین .
 قیمت کم و مقرون به صرفه بودن گاز .
 احتراق آن کاملاً تمیز است و هیچ ته مانده ای را به جای نمی گذارد .
گازها بر خلاف جامدات و مایعات قابلیت تراکم و فشرده شدن را دارند و همچنین قابلیت مخلوط شدن با یکدیگر را دارند معمولاً اکثر گازها قابل اشتغال نیستند چرا که با اکسیژن ترکیب نمی شوند . هیدروژن و هیدروکربنها دارای خاصیت انرژی زائی هستند . فراوانترین گازها قابل اشتغال در طبیعت همان گازهای هیدروکربنی هستند که در صنعت و مصارف خانگی و تجاری از آنها بهره می گیرند .
این نوع گازها دو نوع هستند :
• گاز مصنوعی که بصورت مصنوعی از زغال سنگ و یا نفت تهیه و تولید می شوند .
• گاز طبیعی که بصورت طبیعی از عمق زمین استخراج می شود .
گاز طبیعی یا گازی که همانگونه که در مخازن زیر زمینی وجود دارد از چاه خارج می شود ترکیبی است شامل هیدروکربنهای اشباع شده به شکل گاز متان – اتان –پروپان – بوتان – هیدروکربورهای مایع (پنتان ) و گاهی بعضی گازهای دیگر بویژه هیدروژن سولفوره ،مقدار هر یک از این اجزاء در نوع گازهایی که از هر منبع متصاعد می شود متفاوت است ولی جزء عمده گاز طبیعی متان است که به تفاوت از ۷۰ تا ۹۵ درصد مجموع را تشکیل می دهد . بعد از آن اتان است که در بعضی از موارد نسبت آن به مجموع به ده درصد می رسد و بعدگازهای دیگر و پارافینهای سنگین تر که نسبت آن به مجموع بسیار کمتر است . گاز طبیعی یا به تنهایی از چاه خارج می شود که در این صورت چاه را چاه گاز می نامند و بازده آن منحصر به گاز است یا همراه با نفت از چاه نفت خارج می شود . استخراج گاز توام با نفت تولید گاز به خاطر خود گاز نیست بلکه گویی انگل نفت خام و یک نوع بازیافت اجباری است که تا این اواخر بعلت اشکالات فنی و عملی و فقدان بازار مصرف فقط قسمت نا چیزی از آن مورد استفاده قرار گرفته و بقیه که مقدار آن حیرت انگیز است به هدر رفته است . گاز که از چاه استخراج می شود تماماً یا تقریباً از متان یا اتان تشکیل می یابد و چون از این دو هیدروکربور گاز مایع طبیعی استخراج نمی شود ، این نوع گاز را گاز خشک می نامند ، گازی که همراه با نفت بیرون می آید مقادیر قابل ملاحظه ای پروپان و بوتان که مایع کردن بالنسبه آسان است و هیدروکربونهای مایع در وضع عادی حرارت و فشار دارد و آم را گاز تر می خوانند گازهایی که دارای هیدروژن سولفوره می باشند باعث خوراندگی لوله ها و فلزات می شوند و گاز ترش نامیده می شوند و در برابر گازهای فاقد هیدروژن سولفوره که عنوان گاز شیرین به آنها اطلاق می شود . بدیهی است که وجود هیدروژن سولفوره از مرغوبیت گاز می کاهد .

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

گزارش کارآموزی شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

گزارش کارآموزی شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

گزارش کارآموزی شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

گزارش-کارآموزی-شرکت-سهامی-آب-منطقه-ای-استان-آذربایجان-غربیپروژه کارورزی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: معرفی سازمان آب منطقه ای استان آ.غ
معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷
تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………………………………………۷
چارت تشکیلاتی سازمان……………………………………………………………………………………………………۸
اهداف و وظایف شرکت …………………………………………………………………………………………………..۹
سیمای حوزه ی عمل شرکت …………………………………………………………………………………………..۱۰
جدول مشخصات استان…………….. …………………………….. …………………………………………………۱۱
منابع آب………………… …………….. …………….. …………………………….. ……………………………………………….۱۲
آب های سطحی ……….. …………….. ……………………….. …………….. …………….. ………………………………..۱۲
جدول مشخصات رودخانه های استان ……. …………….. ………………… …………….. ……………………۱۳
آب های زیرزمینی ……….. …………….. ……………………………. …………….. ………………………………۱۴
مصارف آب ………………. ……………………………………………………………………………………………….۱۴
مشارکتهای مردمی……… ………………. ……………………………………………………………………………….۱۴
فصل دوم: کار گزینی واتوماسیون اداری
تعریف کارگزینی……………………………………………………………………………………………………………۱۷
تشکیلات بخش کارگزینی شرکت. ……………………………………………………………………………………۱۷
نحوه ی گزینش کارمندان سازمان……………………………………………………………………………………….۱۷
اهمیت بخش کارگزینی لزوم اتوماسیون اداری….. …………………………………………………………………۱۷
اتوماسیون چیست؟………………………………………………………………………………………………………..۱۸
اتوماسیون اداری یا سیستم مدیریت گردش مکاتبات……………………………………………………………….۱۸
سیر تحولی سیستم های اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………..۱۹
کاربردهای اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………………..۱۹
مزایای استفاده از اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………..۲۰

فصل سوم:مقایسه ی اجرای اتوماسیون اداری درایران و کشورهای پیشرفته

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
معرفی استانداردECE……………………………………………………………………………………………………..24
ریسکهای راه اندازی یک پروژه ی اتوماسیون درسازمانهای کشور………………………………………………۲۴
تاثیر اتوماسیون برارتباطات رسمی وغیر رسمی……………………………………………………………………..۲۵
گستره ی اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………………….۲۵
کاربرد اتوماسیون اداری درسازمانهای کشور………………………………………………………………………….۲۶

فصل ۴:ارائه راهکاروپیشنهادات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
حرف آخر……………………………………………………………………………………………………………………۲۹

فصل ۱

معرفی اهداف ووظایف وچارت تشکیلاتی سازمان

معرفی
شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی بازوی اجرایی وزارت نیرو در حوزه منابع آب استان است که با تشکیلات سازمانی جدید خود در راه دستیابی به اهداف و وظایف وزارت نیرو تلاش می کند.

تاریخچه تشکیل شرکت

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی به استناد ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۴ با تصویب هیئت وزیران از تبدیل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان و شرکت سهامی آب مشروب ارومیه به دو شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و آب منطقه ای آذربایجان غربی تشکیل گردید و فعالیتهای خود را در چارچوب اساسنامه تصویبی آغاز نموده است.

چارت تشکیلاتی سازمان

اهداف و وظایف شرکت
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت , مطالعه , توسعه , حفاظت , بهره‎برداری بهینه از منابع آب , تولید انرژی برق آبی , ایجاد , توسعه , بهره‎برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‎های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه‎های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو می‎باشد . برای نیل به این اهداف , شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‎باشد :

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مختصری بر تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

مختصری بر تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

مختصری بر تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

مختصری-بر-تولید-مثل-و-تشکیلات-کندوی-زنبور-عسلدر هر جاندار ، اعم از اینکه تک جنسی باشد یا هرمافرودیت ، بسیار اتفاق می‌افتد که نتوانند جفت مناسبی پیدا کنند. بیشتر چنین گامتهای ناموفقی پس از اندک زمانی متلاشی می‌شوند. اما در موارد استثنایی ، گامتهای منفرد می‌توانند رشد کنند و افراد بالغ طبیعی بوجود آورند. این پدیده را بکرزایی (Parthenogenesis) گویند. از آنجا که هیچ جاندار نری در این نوع تولید مثل شرکت ندارد تا ماده ژنتیک خود را به اشتراک بگذارد، فرزندان حاصل کاملا شبیه مادر هستند و در واقع یک کلون هستند. در طبیعت کلونها در نتیجه تولید مثل غیر جنسی پدید می‌آیند. بکرزایی ، شکل ویژه‌ای از کلون کردن است که به انواع تولید مثل تعلق دارد.
بکرزایی در چه جاندارانی رخ می‌دهد؟
در بسیاری از آغازیان ، هر نوع گامت می‌تواند به شیوه بکرزایی رشد کند. در جانوران ائوگام ، فقط تخمکها گاهی می‌توانند به این شیوه رشد کنند. از اینرو ، بکرزایی طبیعی مثلا در روتیفرها ، زنبورها و دیگر حشرات اجتماعی صورت می‌گیرد. و در پرندگانی از قبیل بوقلمون و مرغ خانگی نیز بندرت رخ می‌دهد. آپومیکسی نوعی بکرزایی است که در گیاهان رخ می‌‌دهد. در این پدیده ، جنین از طریق لقاح حاصل نمی‌شود. بلکه از یاخته‌های داخل کیسه جنینی و یا یاخته‌های خورش اطراف کیسه جنینی بوجود می‌آید. در بکرزایی گامتی که قادر به بکرزایی است، از نظر کنش تفاوتی با هاگ ندارد یعنی هر دوی آنها سلولهای زاینده‌ای هستند که می‌توانند مستقیما به فرد بالغ تبدیل شوند.
بکرزایی طبیعی
حشرات اجتماعی از جمله زنبورها ، جانورانی هستند که در آنها پدیده بکرزایی اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که ، هنگامی جمعیت یک کندو زیاده از حد شود. ملکه و چند زنبور نر و چندین هزار کارگر از کلونی جدا می‌شوند. ملکه و زنبور نر با هم جفت تشکیل می‌دهند. اسپرم‌های دریافت شده توسط ملکه در کیسه‌ای واقع در درون شکم ذخیره می‌شوند. اسپرمهای دریافت شده از همین یکبار جفتگیری تا آخر دوره تخمگذاری ملکه باقی می‌مانند.
در میان تخمهایی که یکی یکی در جایگاههای شانه کندو زنبور نهاده می‌شوند، حتی در بدن ملکه جوان هم بعضی از آنها بارور نمی‌شوند. در ملکه پیری که ذخیره اسپرم خود را به پایان رسانده ، هیچکدام از تخم‌ها بارور نمی‌شوند. تخم‌های بارور نشده ، زنبورهای نر را می‌سازند. چنین رشد محروم از پدری را که معمولا در میان حشرات اجتماعی فراوان است، بکرزایی طبیعی گویند.

بکرزایی مصنوعی
در بعضی از گونه‌های جانداران ، با استفاده از وسایل آزمایشگاهی ، بکرزایی مصنوعی ایجاد می‌کنند. مثلا می‌توان با فرو کردن سوزن بر سطح تخمک بارور نشده قورباغه (همراه با تدابیر دیگر) ، آن را وادار به رشد کرد. نیش سوزن بر سطح تخمک ، اثری چون نفوذ اسپرم دارد و رشد آن را سبب می‌شود. سرد کردن تخمک بارور نشده یا تحریک کردن آن با اسیدهای قوی از دیگر راههای بکرزایی مصنوعی به شمار می‌روند

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق کامل گاز Gas

تحقیق کامل گاز Gas

تحقیق کامل گاز Gas

تحقیق-کامل-گاز-gasفصل اول:
مقدمه
۱-۱- مقدمه:
کشور ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی است. با برخورداری از چنین ذخیره‌ای، گاز به عنوان سوخت و انرژی می‌تواند در صدر منابع مورد استفاده قرار گیرد تا پاسخگوی رشد روزافزون مصرف انرژی و همچنین منبعی برای درآمدهای حاصل از صادرات تلقی گردد. گاز آن طور که در طبیعت موجود است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا گازی که از منابع نفتی حاصل می‌شود، دارای مقادیر متفاوتی هیدروژن سولفوره (H2S) و دی‌اکسیدکربن (CO2) به عنوان ناخالصی می‌باشد و اصطلاحاً گاز ترش نامیده می‌شود.
گرچه مقدار زیاد CO2 به علت نداشتن ارزش حرارتی، مطلوب نیست ولی (H2S) بااهمیت‌ترین ناخالصی در گاز است که باید آنرا تفکیک نمود. در واقع به علت سمی بودن زیاد، (H2S) قابل مقایسه با سیانید هیدروژن (HCN)‌ بوده و بایستی از گاز تصفیه شود.
از مهم‌ترین دلایل لازم برای جداسازی ترکیبات حاوی CO2 و SO2 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– خوردگی ترکیبات اسیدی
– آلودگی محیط زیست بوسیله ترکیبات گوگرددار.
– منجمدشدن دی‌اکسیدکربن در فرآیندهای سرمایشی به منظور بازیافت محصول مایع (NGL)
– تأثیرات نامطلوب این ترکیبات بر کاتالیزورهای صنایع پالایشی پایین‌دستی.
برای تصفیه گاز متداول‌ترین روشی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش جذب برگشت‌پذیر در فاز مایع است.

۲-۱- بررسی کلی فرآیندهای شیرین‌سازی گاز ترش:
الف- فرآیندهای جذبی فیزیکی توسط حلال:
فرآیند جذب فیزیکی عبارت است از مجاورنمودن مخلوط گاز با یک حلال مایع که در اثر انتقال جرم، بعضی از اجزای مخلوط گازی وارد حلال مایع شده و بدین وسیله جداسازی صورت می‌گیرد. از مهم‌ترین فرآیندهای جذب فیزیکی با حلال می‌توان به فرآیندهای Selexol و Flour Solvent اشاره کرد.

ب- فرآیندهای جذب سطحی
در جذب سطحی اجزای مشخصی از مخلوط گازی روی سطح فعال یک ماده جاذب جذب می‌شود. کاربرد این روش در شرایط خاص می‌باشد، مثلاً در مواردی که جداسازی تا حد بسیار دقیق و کامل مورد نظر باشد، می‌توان از سیلیکاژل، زئولیت‌ها و یا غربال‌های مولکولی استفاده کرد.

ج- فرآیندهای شیمیایی:
این روش در حذف CO2 و H2S از گاز طبیعی، کاربرد وسیعی دارد. این روش براساس واکنش شیمیایی برگشت‌پذیر بین H2S یا CO2 و یک محلول بازی ضعیف قرار دارد که نمک حاصل شده در اثر حرارت به مواد اولیه تجزیه می‌گردد.
در حال حاضر آلکانول آمین‌ها که عمدتاً به عنوان آمین شناخته شده‌اند، به طور گسترده‌ای در صنایع پالایش گاز به عنوان حلال برای جذب هیدروژن سولفوره و دی‌اکسیدکربن مورد استفاده قرار می‌گیرند. واکنش آمین‌ها با گازهای اسیدی یک واکنش برگشت‌پذیر می‌باشد که در واکنش رفت (برج جذب) گازهای اسیدی و آمین واکنش از نوع اسید و باز را در فشار بالا انجام می‌دهند و نمک آمین بوجود آمده به کمک حرارت در فشار پایین واکنش برگشت را برای بازیابی آمین و گازهای اسیدی انجام می‌دهند.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

معرفی شرکت شاداب خراسان

معرفی شرکت شاداب خراسان

معرفی شرکت شاداب خراسان

معرفی-شرکت-شاداب-خراسانمعرفی شرکت شاداب خراسان :
شرکت شاداب خراسان که در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد . که در ابتدا این شرکت شخصی بود که بعد ها این شرکت توسط سپاه پاسداران خریداری شد و به عنوان یک شرکت دولتی شناخته شد .
این شرکت دارای تجهیزات و ماشین آلات زیادی می بادش . این شرکت در مشهد کیلومتر ۱۲ جاده قدیم قوچان واقع شده است . از انواع محصولاتی که می توان نام برد که در این شرکت تولید می شود می توان به “رب گوجه فرنگی” انواع کمپوت ها از جمله سیب ، گلابی ، گیلاس ، آلبالو و … ، کسزوجات که مهم ترین آنها عبارتند از : کنسرو عدس ، نخود ، نخود آبگوشتی ، لوبیا ، نخود سبز ، کنسرو بادمجان و کنسرو مخلوط سبزیجات و کنسرو ذرت نیرین و کنسرو لوبیا و قارچ باشد . در کنار این محصولات نیز محصولات متفرقه نیز تولیدمی شود از جمله انواع مرباجات می باشد . و بعضی از محصولات نیز در شرکت های تولیدی دیگر به سفارش شرکت شاداب تولید می شوند از جمله نوشابه ، خیار شور ، ترشی جات ،دوغ و … می باشد .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی (تحقیق)

همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی (تحقیق)

همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی (تحقیق)

همه-چیز-درباره-رشته-مهندسی-طراحی-صنعتی-(تحقیق)همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی
چرا طراحی صنعتی ؟
در دنیای امروز و بویژه در کشورهای صنعتی، روند طراحی صنعتی و تمامی گرایشهای وابسته به آن چه از نظر شیوه و چه از نظر ابزار دچار تحولاتی بس شگرف شده است. از جمله این تغییرات میتوان بکارگیری گسترده کامپیوتر و ابزار جانبی آن در روند طراحی صنعتی را برشمرد.
نسبت تغییراتی که کامپیوتر در طراحی ایجاد کرده در مقایسه با روند دستی طراحی صنعتی همانند نسبت پزشکی عهد حکیم ابوعلی سینا به پزشکی مجهز به روبات عهد فعلی است.
طراحی صنعتی چیست ؟
طراحی صنعتی به عنوان یک رشته و شغل، آمیخته‌ای است از علم و هنر. هر یک از دو رکن علم و هنر آنچنان جایگاه محکم و استواری در پیکره طراحی صنعتی دارند که با حذف هر کدام، روند طراحی صنعتی به سرانجام نرسیده و نهایتاً نتیجه کار یا به سمت صنعت صِرف منحرف شده و یا به سوی هنر صرف.
با این توصیف می‌توان اولاً به این نتیجه رسید که طراحی صنعتی به‌حق نام مناسبی برای این رشته است، و دوم اینکه رشته‌های بالا کاربرد مشخصی در طراحی صنعتی دارند. به این معنا که طراح صنعتی الزاماً باید تسلط و اشراف کافی به موضوعات رشته‌های بالا را تا حدی که هدفش تامین گردد داشته باشد. در طراحی صنعتی هرگز یادگیری مستقل و صرف مکانیک، نقاشی، گرافیک یا غیره کمکی نمی‌کند، بلکه لازم است تا بسته به نیاز و هدف مشخص، اقدام به تحقیق و گردآوری اطلاعات در زمینه مورد نیاز نمود.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز

تحقیق مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز

تحقیق مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز

تحقیق-مهار-خوردگی-در-سیستم-های-سه-فازی-چاهها-و-لوله-های-گازمهار خوردگی
مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز
خوردگی یکی از مشکلات عمده در صنایع نفت و گاز به شمار می آید که سالانه مبالغ هنگفتی، به خود اختصاص می دهد. وقفه در تولید، زیان هنگفتی چه از نظر تولید هیدروکربن و چه از نظر هزینه تعمیرات در پی خواهد داشت. بنابراین سلامت تجهیزات در طول عمر مفید آن ها یک مسأله اساسی به نظر می رسد. استفاده از بازدارنده های خوردگی سال هاست که به عنوان یکی از روش های کارآمد در صنایع نفت و گاز به کار گرفته می شود.بازدارنده ماده ای است که به تعداد کم به سیستم افزوده می شود تا واکنش شیمیایی را کند یا متوقف کند.بازدارنده های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز معمولا از نوع تشکیل دهنده لایه سطحی (film former) هستند. این بازدارنده ها با سطح فلز واکنش مستقیم ندارند و با ایجاد لایه محافظی از مواد آلی قطبی برروی سطح فلز، سبب بازدارندگی می شوند. لایه مولکولی اولیه ممکن است پیوندهای قوی از طریق تبادل بار الکتریکی با سطح برقرار کند و به صورت شیمیایی جذب شود، اما لایه های بعدی از طریق پیوندهای ضعیف فیزیکی جذب لایه اول می شوند. وجود گروه های بلند هیدروکربنی، در مولکول های این بازدارنده یک سد فیزیکی در برابر ذرات خورنده به وجود می آورد. کارکرد دیگر بازدارنده ها، کاهش قابل ملاحظه جریان الکتریکی از طریق افزایش مقاومت اهمی می باشد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تحقیق دولت الکترنیک E-Government

تحقیق دولت الکترنیک E-Government

تحقیق دولت الکترنیک E-Government

تحقیق-دولت-الکترنیک-e-government
دولت الکترنیک
E-Government

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله و ضرورت تحقیق
۱-۳ هدف تحقیق

فصل دوم
گفتار اول
۲-۱-۱ مقدمه
۲-۱-۲ تعریف دولت الکترونیک
۲-۱-۳ ماهیت دولت الکترونیک
۲-۱-۴ ساختار دولت الکترونیک
۲-۱-۵ مزایای ایجاد دولت الکترونیک
۲-۱-۶ خدمات دولت الکترونیک
۲-۱-۷ زمینه کاربرد دولت الکترونیک
۲-۱-۸ عوامل ایجاد دولت الکترونیک
۲-۱-۹ مونع موجود بر سر راه دولت الکترونیک
۲-۱-۱۰ اهداف دولت الکترونیک
۲-۱-۱۱ انواع دولت الکترونیک
۲-۱-۱۲ شکاف دیجیتالی
۲-۱-۱۳ برخی نمادهای دولت الکترونیک
۲-۱-۱۴ تفوت دولت الکترونیک با الگوی سنتی
۲-۱-۱۵ برخی الگوهای استقرار مرحله ای دولت الکترونیک
۲-۱-۱۶ مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
۲-۱-۱۷ دولت الکترونیک در ایران
گفتار دوم:
۲-۲-۱ مشخصات محل کارآموزی
۲-۲-۲ تاریخچه شرکت
۲-۲-۳ مأموریت شرکت
۲-۲-۴ فعالیت های انجام یافته در زمینه مدیریت راهبردی
۲-۲-۵ وضعیت فعلی شرکت
۲-۲-۶ چارت سازمانی شرکت
۲-۲-۷ گزارش کارآموزی
فصل سوم
۳-۱ نتیجه گیری
۳-۲ ارائه پیشنهادات
واژه نامه
منابع

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
گسترش روز افزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی های ناشی از پیشرفت سریع وشتابان فناوری، وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می نماید.
در مورد دولت چگونگی کارکرد آن ، مکانیزم های درونی و رابطه ی آن با سایر نهادهای جامعه نظیر مختلفی مطرح شده است. علی الرغم تفاوت های روش شناختی این نطریات، همه ی آنها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می بایست برای انجام وظایفش کارآیی خود را بالاببرد. از جمله راه کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستم هایی است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می باشد. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.
این روش زمینه ی بالقوه ای است برای کمک به ایجاد رابطه ی ساده، روان و موثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروهاهای تجاری استفاده کننده. بنابراین وظیفه ی دولت الکترونیکی ارایه اطلاعات و خدمات برخط از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است.
تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می تواند آنها را در قرن۲۱ به موفقیت برساند توجه می کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار می باشند.
در حالیکه شماری از فناوری های کلیدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می شود که باعث یکچارچگی و تغییر شکل در ارئه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تحقیق قنات و آب های زیر زمینی

تحقیق قنات و آب های زیر زمینی

تحقیق قنات و آب های زیر زمینی

تحقیق-قنات-و-آب-های-زیر-زمینیقنات و آب های زیر زمینی
فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه قنات ۲
اسامی معادل قنات ۳
شمای قنات ۴
ساختمان و مشخصات قنات ۵
ویژگیهای قنات ۶
حفر قنات ۶
طول و عمق قنات ۷
محاسن و مزایای قنات ۷
توزیع جغرافیایی قنات در ایران ۸
ساختمان های مرتبط با قنات ۹
آمار قنات‌های‌ کشور ۱۴
بررسی‌ وضع‌ قنات‌ها در سه‌ دهه‌ اخیر ۱۶
نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ در مطالعه‌ قنات‌ها ۲۱
آلودگی‌ آب‌ قنات‌ها ۲۲
تغدیه‌ مصنوعی‌ سیلاب‌ ۲۴
علل مؤثر در خشک شدن قنات‌ها و راههای مبارزه با آن ۲۶
الف- علل طبیعی ۲۷
ب- عوامل انسانی ۳۰
تغدیه‌ مصنوعی‌ سیلاب‌ ۳۴
بحث و نتبجه گیری ۳۶
ارائه پیشنهادات ۳۸
منابع ۳۹

چکیده
طرح‌ بانک‌ اطلاعات‌ پروژه‌های‌ تحقیقاتی‌ و مدارک‌ علمی‌ آب‌ در سال‌ ۱۳۷۴ با هدف‌ آماده‌ سازی‌ ۱۰۰۰۰ مدرک‌ درموضوعات‌ آب‌، به‌ طور مشترک‌ بین‌ وزارت‌ نیرو و مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌ آغاز شد. این‌ مجموعه‌ بااستفاده‌ از نرم‌ افزار CDS/ISIS و اصطلاحنامه‌های‌ معتبر جهانی‌ در موضوع‌ آب‌ تهیه‌ شده‌. در این‌ مقاله‌ که‌ با استفاده‌ ازبانک‌ مذکور نوشته‌ شده‌، با اشاره‌ به‌ آمار قنات‌های‌ کشور، وضع‌ آن‌ در سه‌ دهه‌ اخیر بیان‌ شده‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌ مشخص‌ گردیده‌. ضمناً علل‌ آلودگی‌ آب‌ قنات‌ها و چگونگی‌ تغذیه‌ مصنوعی‌ از سیلاب‌ به‌ منظورحفاظت‌ از آبدهی‌ قنات‌ها را تشریح‌ گردیده‌ و اشاره‌ شده‌ که‌ با کمک‌ فن‌ قنات‌سازی‌ علاوه‌ بر انتقال‌ آب‌ شیرین‌ از مناطق‌کوهستانی‌ به‌ دشت‌ها و حاشیه‌ کویرها، با تکیه‌ بر علوم‌ و فن‌آوری‌ جدید می‌توان‌ آب‌های‌ شور را از مجاورت‌ سفره‌های‌آب‌ شیرین‌ دور کرد. در پایان‌ پیشنهادهایی‌ نیز برای‌ تقویت‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ فوق‌ الذکر ارائه‌ شده‌ است‌.


مقدمه قنات
تازه واردی که قدم به فلات ایران ، به مراکش و یاواحه های صحرا(شمال آفریقا) می گذارد با ردیفی از دهانه ها مواجه می شود که مناطق خشک کوهپایه ها را طی می کنند تا به نقطه ای سبز و خرم که همیشه یک روستا و گاه یک شهر است برسند. اگر کنجکاوی به خرج دهد و به بررسی ادامه دهد درخواهد یافت که این سوراخها ، دهانه چاههایی است که سطح زمین را به دهلیزهای زیرزمینی که آب را به روستا می برد و در سطح زمین جاری می سازد ، متصل می کند.

مجموعه ای از چند میله و یک کوره (یا کوره های) زیر زمینی که با شیبی کمتر از شیب سطح زمین، آب موجود در لایه (یا لا یه های) آبدار مناطق مرتفع زمین یا رودخانه ها یا مردابها و برکه ها رابه کمک نیروی ثقل و بدون کاربرد نیروی کشش و هیچ نوع انرژی الکتریکی یا حرارتی با جریان طبیعی جمع آوری میکند و به نقاط پست تر می رساند .

اسامی معادل قنات
در ایران و سایر کشورهای جهان برای قنات بیش از ۲۷ اسم وجود دارد یا به عبارت دیگر،برای نامیدن این شیوه آبیاری بیش از ۲۷ اصطلاح به کار برده می شود

این اسامی درجنوب غربی آسیاعبارتنداز :
قونات ، کنانت ، کونوت ، کانات ، خنات ، خاد ، کنایت ، قنات ، کارز ، کاه ریز ، کاه رز ، کرز ، کاکوریز ، کهریز و چین آوولز .

اسامی معادل قنات در آفریقای شمالی:
فوگارا (فقره) ، فقاره ، فگاره ، مایون ، ایفلی ، نگولا ، ختارا ، خوتارا ، رتارا.

این اسامی در عربستان عبارتند از :
فلج ، افلج ، فلج .

شمای قنات
در بعضی از منابع اشکال متنوعی از قنات ترسیم شده است،گرچه نویسندگان این منابع در اصول و در به تصویر کشیدن مکانیسم قنات با هم تؤافق دارند،ولی در نام گذاری و تشریح اجزای آن سلیقه های گوناگونی را عرضه کرده اند.برش طولی یک قنات را در شکل زیر مشاهده می کنیم.این تصویر با استفاده از اشکال منابع فوق الذکر و تلفیق آنها با همدیگر به وجود آمده است.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پروژه کارسنجی و زمان سنجی

پروژه کارسنجی و زمان سنجی

پروژه کارسنجی و زمان سنجی

پروژه-کارسنجی-و-زمان-سنجیکارسنجی و زمان سنجی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
مقدمه ۱
تعریف موضوع ۲
اهداف انجام پروژه ۳
محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ۴
نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار ۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه ۷
تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی ۸
چند تعریف از بهره وری ۹
روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ۱۰
ارزیابی کار ۱۵
هدف کارسنجی ۱۸
فنون کارسنجی ۲۱
فواید مطالعه کار ۲۳
کارسنجی ۲۴
مراحل اصلی مطالعه کار ۲۵
اهداف مطالعه روش ۲۶
ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ۲۸
تربلینگ ها ۴۱
زمان سنجی ۴۵
مقدمات زمان سنجی ۴۶
اهداف زمان سنجی ۵۰
تکنیک های مختلف زمان سنجی ۵۱
مراحل اساسی زمان سنجی ۵۲
انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ۵۳
طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ۵۴
کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ۵۵
بررسی روش در انجام زمان سنجی ۵۶
مراحل زمان سنجی به روش Stop watch ۵۶
تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ۵۷
انواع عناصر کاری ۵۸
انواع کرونومتر ۶۰
روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ۶۱
مشکلات ثبت زمان ۶۸
ضریب عملکرد ۷۲
روش و ستینگ هاوس ۷۳
روش توازن اجرای کار ۷۴
الونس ۷۴
محاسبه زمان استاندارد ۷۶
کاربرد، مزایا و معایب روش MTM ۷۸
واحد زمان در سیستم MTM ۷۹
انواع MTM ۸۰
حرکت بسیط در سیستم MTM ۸۱
روش زمان سنجی MOST ۸۱
کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST ۸۲
فصل سوم : بررسی وضعیت موجود
مقدمه ۸۷
معرفی شرکت ۸۸
شهردارو در یک نگاه ۸۹
محدوده مکانی شرکت شهردارو ۹۰
تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو ۹۱
نمودار سازمانی شرکت شهردارو ۹۲
چارت سازمانی شرکت «مدیریت» ۹۳
خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو ۹۴
لیست تجهیزات جامدات ۹۵
معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ۹۷
بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ۹۸
نمودار OPC تولید قطره ۹۹
نمودار FPC ساخت قطره ۱۰۰
بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ۱۰۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
مقدمه ۱۰۴
نقاط قوت ۱۰۵
نقاط ضعف ۱۰۷
پیشنهادات ۱۰۸
توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ۱۰۹
پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ۱۱۱
شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی ۱۱۳
چند نکته مهم ۱۱۴
منابع مورد استفاده ۱۱۵

فصل اول
مقدمه

۱- مقدمه
۲- تعریف موضوع
۳- اهداف انجام پروژه
۴- محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه

مقدمه
وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.
موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.
در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.
در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.
در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.
در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.
فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

دانلود فایل