کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

خواص عمومی سنگ ها عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش

خواص عمومی سنگ ها عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش

خواص عمومی سنگ ها عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش

خواص-عمومی-سنگ-ها-عوامل-موثر-در-فشار-سنگها-در-برابر-تنش

خواص عمومی سنگ ها عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش فصل ۱۱-۱۲

فصل ۱۱  :خواص عمومی سنگ ها
.مقاومت
مقاومت سنگ ها تنشی است که جسم در اثر ان از هم متلاشی می شود از آنجائیکه تنش های اعمالی بر سنگ به سه دسته تقسیم می شوند. لذا هر سنگ سه نوع مقاومت دارد
فصل ۱۲- عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش
در فشار محصور کننده کم سنگها عملا تغییر شکل پلاستیک ندارند ولی در فشار محدود کننده زیاد تغییر شکل پلاستیک قابل توجه ای پیدا می کنند.و همین مسئله از نظر ایجاد فرمهای ساختمانی ثانویه بسیار مهم است زیرا بسته به میزان رشد محصور کننده. تنش اعمال شده ممکن است باعث چین خوردگی یا ایجاد شکستگی در سنگ گردد.
فهرست:
عنوان
فصل ۱۱  :خواص عمومی سنگ ها
مقاومت سنگ های مختلف
ترتیب مقاومت
مشخصات بعضی از سنگ های معمولی
فصل ۱۲- عوامل موثر در فشار سنگها در برابر تنش
درجه حرارت:
خزش
محلول ها
اجسام همگن(ایزوتروپ) و اجسام ناهمگن(آن ایزوتروپ)
ایزوتوپ ها
آن ایزوتروپی و ناهمگن
دارای ۲۹ اسلاید قابل ویرایش
دانلود فایل