پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۲ کتاب آسکی در روان پزشکی (طبقه بندی در روان پزشکی)

فصل ۲ کتاب آسکی در روان پزشکی (طبقه بندی در روان پزشکی)

فصل ۲ کتاب آسکی در روان پزشکی (طبقه بندی در روان پزشکی)

فصل-2-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(طبقه-بندی-در-روان-پزشکی)(Glabal Assessment of function) GAF
در ایستگاه GAFیا یک SP خواهید داشت و یا یک شرح حال نوشته شده در صورتی که SP دارید مثل همه ایستگاه های مشابه شروع مناسب مصاحبه ، شروع مناسب مصاحبه ، برقراری راپورت و برخورد محترمانه و گرم الزامی است . در ایستگاه GSF پرداختن به موارد زیر لازم است.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۱ کتاب آسکی در روان پزشکی (نروسایکیاتری)

فصل ۱ کتاب آسکی در روان پزشکی (نروسایکیاتری)

فصل ۱ کتاب آسکی در روان پزشکی (نروسایکیاتری)

فصل-1-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(نروسایکیاتری)سایکو اجو کیشن سردرد
ـ ۹۰٪ مردم در طول زندگی سردرد را تجربه کرده اند.
ـ شیوع میگرن: ۵/۱۸ درصد
ـ عوامل وراثتی مسئوول ۱/۳موارد میگرن هستند.
ـ الکل و سیگار باعث افزایش شدت سردرد کلاستر میشوند.
ـ در سردرد تنشی شل کننده های عضلات فایده ای ندارند.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۳ کتاب آسکی در روان پزشکی (دمانس)

فصل ۳ کتاب آسکی در روان پزشکی (دمانس)

فصل ۳ کتاب آسکی در روان پزشکی (دمانس)

فصل-3-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(دمانس)ایستگاه دمانس
ــ افتراق فراموشکاری پاتولوژیک از سالمندی بهنجار (شدت و فراگیری دامنه حافظه)
ـ استخراج سایر علائم دمانس (آفازیا یا آپراکسی یا آگنوزی یا عملکرد اجرایی)
بررسی آفازی : ۱ـ نوشتن، ۲ـ تکرار، ۳ـ درک مطلب،۴ـ نامیدن وواژه یابی،۵ـ بلند خواندن و درک مطلب

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۷ کتاب آسکی در روان پزشکی (ا ختلالات اضطرابی)

فصل ۷ کتاب آسکی در روان پزشکی (ا ختلالات اضطرابی)

فصل ۷ کتاب آسکی در روان پزشکی (ا ختلالات اضطرابی)

فصل-7-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(ا-ختلالات-اضطرابی) ایستگاه PTSD
ـ اخذ شرح حال دقیق از حادثه
ـ زمان شروع و مدت علائم
ـ بررسی علائم flashback
ـ بررسی علائم اجتناب؟ واکنش به سرنخ های حادثه؟
ـ بررسی علائم هایبراروزال؟( خواب، گوش بزنگی، از جا پریدن)

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات خلقی)

فصل ۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات خلقی)

فصل ۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات خلقی)

فصل-6-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-اختلالات-خلقی)ایستگاه سوگ پاتولوژیک
ـ بررسی ناگهانی بودن خبرحادثه مرگ به عنوان عامل خبر؟
ـ بررسی رابطه توام با دوگانگی با فرد متوفی به عنوان عامل خطر؟

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات سایکوتیک)

فصل ۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات سایکوتیک)

فصل ۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات سایکوتیک)

فصل-5-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-اختلالات-سایکوتیک)اختلالات سایکوتیک اختلالات سایکوتیک اختلالات سایکوتیک اختلالات سایکوتیک

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۴ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلال مرتبط با مواد)

فصل ۴ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلال مرتبط با مواد)

فصل ۴ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلال مرتبط با مواد)

فصل-4-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-اختلال-مرتبط-با-مواد)ایستگاه اعتیاد
ـ بیمار معتادی به مرکز ترک اعتیاد مراجعه کرده است، موراد زیر باید بررسی شوند:

ـ تشویق بیمار جهت آمدن به این مرکز جهت ترک اعتیاد
ـ نوع ماده مصرفی؟
ـ زمان شروع مصرف؟

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۱۷ کتاب آسکی در روان پزشکی ( درمان های بیولوژیک )

فصل ۱۷ کتاب آسکی در روان پزشکی ( درمان های بیولوژیک )

فصل ۱۷ کتاب آسکی در روان پزشکی ( درمان های بیولوژیک )

فصل-17-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-درمان-های-بیولوژیک-)فصل ۱۷ کتاب آسکی در روان پزشکی ( درمان های بیولوژیک ) ایستگاه دیستونی حاد ـ اطمینان دهی به بیمار در مورد خطرناک نبودن عارضه و حفظ آرامش ـ شرح حال از تنگی نفس و استریدور جهت رد دیستونی لارنژیال

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۱۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( روان درمانی )

فصل ۱۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( روان درمانی )

فصل ۱۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( روان درمانی )

فصل-16-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-روان-درمانی-) فصل ۱۶ کتاب آسکی در روان پزشکی ( روان درمانی ) تماس با HIV SP فردی است که اخیرا با سوزن آلوده به بیمار HIV تماس اتفاقی داشته است . ـ گرفتن شرح حال از اتفاقی که افتاده توام با همدلی

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فصل ۱۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اورژانس های روان پزشکی )

فصل ۱۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اورژانس های روان پزشکی )

فصل ۱۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اورژانس های روان پزشکی )

فصل-15-کتاب-آسکی-در-روان-پزشکی-(-اورژانس-های-روان-پزشکی-)فصل ۱۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اورژانس های روان پزشکی ). ارزیابی خطر خودکشی ـ در ID بیمار توجه به تنها زندگی کردن بیمار خیلی مهم است. همچنین به طلاق ـ عوامل بر انگیزاننده با علت اقدام به خودکشی
فصل ۱۵ کتاب آسکی در روان پزشکی ( اورژانس های روان پزشکی ). ارزیابی خطر خودکشی ـ در ID بیمار توجه به تنها زندگی کردن بیمار خیلی مهم است. همچنین به طلاق ـ عوامل بر انگیزاننده با علت اقدام به خودکشی

دانلود فایل