پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مهاجرت های روستایی

مهاجرت های روستایی

مهاجرت های روستایی

مهاجرت-های-روستاییمقدمه

مهاجرت های روستایی به مفهوم خاص خود در ایران از دوره صفویه و با دادن القاب به اصناف شهری و تحقیر جامعه روستایی آغاز شد و در دوره مشروطیت نمود بیشتری یافت. پس از کودتای ۱۲۹۹ و به دنبال تغییر حکومت و آغز روابط سرمایه داری در اتگوی عملکردی شهرها ، این پدیده در کشور تعمیم یافت و در زمان پهلوی دوم، پس از تهیه ، تدوین و اجرای برنامه های عمرانی کشور از سال ۱۳۲۷ و اتخاذ سیاست ها و استراتژی های نادرست ، این برنامه ها به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی و تخصیص دادن بیشتر بودجه های عمرانی و جاری به شهر ها ، به ویژه شهرهای بزرگ کشور ، مهاجرت روستاییان به شهر ها تشدید شد به کونه ای که بسیاری از روستاها از جمعیت فعال و جوان تهی شده و برخی نیز به طور کامل تهیه شدند (آقایی زاده و همکاران ،۱۳۹۰: ۹۶ )

اما امروزه بحث مهاجرت به عنوان یکی از مباحث اصلی مطالعات جغرافی دانان ، اقتصاد دانان و جامعه شناسان تبدیل شده است. در این راستا مهاجرت های روستا – شهری به دلیل پیامد های اقتصادی – اجتماعی آن بیشتر از سایر پدیده های جمعیتی مورد توجه قرار گرفت.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )

بررسی-رابطه-بین-عوامل-مختلف-(شغلی--نوع-ازدواج--تعداد-فرزندان-)

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ )
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .
نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :
۱-    بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲-    بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .
جامعه آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .
در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که ۱۰۰ نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این ۱۰۰ نفر ، ۷۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد انتخاب شدند .
در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .
نتیجه گیری
به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده                                             3
فصل اول: کلیات                                   
مقدمه                                             5
بیان مسئله                                        7
اهداف تحقیق                                        8
ضرورت و اهمیت تحقیق                                    8
فرضیه های پژوهش                                    9
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها                                9
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق                               
مقدمه                                            11
نظریه ی مثلثی عشق                                    12
انواع عشق                                        13
دلایل درست ازدواج                                    14
روش های مطالعه برای انتخاب همسر                            16
عوامل مربوط به شرایط زندگی                                17
معیارهای ازدواج موفق                                    18
تعریف سازگاری                                        20
خصوصیات سازگاری                                    21
راه های سازش یا سازگاری                                    22
مراحل بحران                                        23
روش های مداخله در بحران                                24
خصوصیات انسان سازگار                                    25
تعارضات در زندگی زناشویی                                26
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند                        27
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی                                29
راه های مقابله با اختلالات زناشویی                                31
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی                33
لازمه ی حفظ روابط زناشویی                                34
تعهد در زندگی زناشویی                                    34
چالش های زندگی مشترک                                    35
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال                            37
خانواده ی نابسامان                                    39
علل خانواده ی نابسامان                                    40
عوارض خانواده ی نابسامان                                41
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع                            43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه                                            45
روش تحقیق                                        46
جامعه ی آماری                                         46
نمونه و روش نمونه گیری                                    46
ابزار جمع آوری اطلاعات                                    46
روش اجرا و نمره گذاری                                    47
روش های گردآوری اطلاعات                                47
روش های آماری                                        48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول ۱ – ۴                                        50
جدول ۲ – ۴                                        51
نمودار ۱ – ۴                                        52
جدول ۳– ۴                                        53
فرضیه ۱                                            53
جدول ۴ – ۴                                        53
جدول ۵ – ۴                                        54
فرضیه ۲                                            54
جدول ۶ – ۴                                        54
جدول ۷ – ۴                                        55
فرضیه ۳                                            55
جدول ۸ – ۴                                        55
جدول ۹ – ۴                                        56
فرضیه ۴                                            56
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه                                             58
بحث و نتیجه گیری                                    58
محدودیت های تحقیق                                    60
پیشنهادات                                        61
منابع و مآخذ                                        63
پیوست ها                                        66

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر-مهاجرت-اتباع-افغانی-در-بزه-کاری-آنان-در-شهر-مشهد
فهرست مطالب :
عنوان                                                 صفحه
چکیده                                            1
مقدمه                                            2
۱-    طرح مسأله                                    2
۲-    سابقۀ پژوهش                                    4
۳-    تعریف واژگان                                    6
۴-    فرضیه های پژوهش                                 12
۵-    روش تحقیق                                    14
۶-    سازمان دهی تحقیق                                15
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                    17
۱- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران                19
۱- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی            20
۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی            21
۲- ۱ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                 26
۳- ۱ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                27
۴- ۱ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                    29
۱- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی                         29
۲- ۴- ۱ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                 30
۵- ۱ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه    31
۱- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷        31
۲- ۵- ۱ قوانین و مقررات داخلی ایران                    32
۳- ۵- ۱ اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران                33
۴- ۵- ۱ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران        35
۵- ۵- ۱ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران            36
۶- ۱ مهاجرت و بزهکاری                                38
۷- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی                39
۱- ۷- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                 40
۲- ۷- ۱ از لحاظ علوم اقتصادی                        42
۳- ۷- ۱ از دید علوم سیاسی و امنیتی                    43
۴- ۷- ۱ پیامد های مهاجرت و علم حقوق                    46
۵- ۷- ۱ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی            52
۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بزهکاری                            55
۱- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                57
۲- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم                    60
۹- ۱ بزهکاری اطفال و نوجوانان                            63
۱۰- ۱ موجبات بزهکاری زنان افاغنه                         64
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها                    67
۱- ۲ روش تحقیق                                      68
۱- ۱- ۲ فرضیات تحقیق                             70
۲- ۱- ۲ یافته ها                                70
۲- ۲ توصیف یک متغیری                                70
۱- ۲- ۲ علل مهاجرت مجرمین افغانی                    71
۲- ۲- ۲ علل مهاجرت افراد غیر مجرم                    72
۳- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )    73
۴- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                74
۵- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                75
۶- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                76
۷- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد مجرم                    77
۸- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد غیر مجرم                    78
۹- ۲- ۲ سن افراد مجرم                            79
۱۰- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم                        80
۱۱- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد مجرم                        81
۱۲- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                    82
۱۳- ۲- ۲ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                83
۱۴- ۲- ۲ وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم                    84
۱۵- ۲- ۲ میزان درآمد ماهانه مجرمین                    85
۱۶- ۲- ۲ میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی                86
۱۷- ۲- ۲ تحصیلات افراد مجرم                        87
۱۸- ۲- ۲ تحصیلات افاغنه غیر مجرم                    88
۱۹- ۲- ۲ نوع جرم ارتکابی                            89
۲۰- ۲- ۲ محل ارتکاب جرم                            90
۳- ۲ تحلیل دو متغیری                                91
۱- ۳- ۲ فرضیۀ اول                             91
۲- ۳- ۲ فرضیۀ دوم                                91
۳- ۳- ۲ فرضیۀ سوم                            92
۴- ۳- ۲ فرضیۀ چهارم                            92
۵- ۳- ۲ فرضیۀ پنجم                            93
۴- ۲ پیش گیری از بزهکاری                            95
۵-۲ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                        99
۶-۲ نتیجه گیری                                    99
۷-۲ پیشنهاد ها                                    102
۱- ۷- ۲ نام پناهنده و مهاجر    ، به جای آواره                    103
۲- ۷- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                    103
۳- ۷- ۲ طرد نمودن اجباری، نه                         105
منابع                                            109
الف) منابع داخلی                                    110
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده                            111
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                112
ضمایم                                            115

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

چگونه-می-توانم-دانش-آموزان-آموزشگاه-در-مقطع-ابتدائی-را-به-خواندن-نماز-علاقه-مند-نمایم-؟   
                                        فهرست مطالب           
صفحه
                            عنوان
۱        ـ مقدمه    
۳        ـ توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله      
۵        ـ اهمیت وضرورت پژوهش   
۱۳        ـ تعیین هدفهای کلی و ویژه   
۱۴        ـ بیان پرسشهای اساسی در طرح مطالعاتی   
۱۵        ـ مبانی نظری   
۳۸        ـ پیشینه تحقیق   
۳۹        ـ گردآوری شواهد (۱)   
۴۳        ـ تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها   
۴۳        ـ انتخاب راه حل موقتی   
۴۴        ـ اجرای طرح جدید ونظارت بر آن   
۴۸        ـ گردآوری شواهد(۲)   
۶۸        ـ توصیه به معلمان   
۷۰        ـ پیشنهادات   
۷۱        ـ محدودیتها ی پژوهش   
۷۲        ـ نتیجه گیری   
۷۴        ـ پرسشنامه   
۷۶        ـ منابع وماخذ   
        ـ ضمائم وپیوستها   

پیشگفتار
خدای من ارزش نعمت های بیشمارت را در چه چیزی خلاصه کنم و به کدامین یک از نعمت هایت قلم زنم و جوهره تفکرم را که در مقابل آنها ناچیز و بی مقدار است بر کاغذ نشانم . کاغذی که تاروپود وجودش از همان نعمت های بی شمار تو حاصل گردیده و قلمی که خون جاری دررگهایش از نعمت های بیشمار تو رنگ گرفته است .
خدای من ! جهانی که پیدای پنهان بود وماده ای در هم آمیخته ،پس تو در آن فاصله انداختی و در جسم بی روح انسان از روح پاک ولطیف خود دمیدی وبدین ترتیب قلب انسان شکفتن آغازکرد.خدای من اینها به تنهایی قطره ای از دریای محبت های بی کران تو بودند. حال من چگونه می توانم نسبت به دریای بی کران محبت هایت بی تفاوت باشم ودریایی از این فضایل را که در اختیارم قرار داده ای با قطره ای از رذایل وجودی خودم آلوده سازم . حال آنکه نسیم محبت در مقابل محبت های تو بی مقدار است و محبت های تو را در مقابل نسیم می توان به طوفانی عظیم تشبیه کرد.درست است که میگویند باغبان دانه ها را به امید بارور شدن بر زمین می نشاند .واز نابودی آنها می رنجد.خداوند نیز با به سعادت رسیدن بنده اش خشنود می شود وگمراهی بنده اش موجب نارضایتی خداوند خواهد شد . هر بار که قلم تن پر احساس برگ را نوازش میکند نکته ای در آن تراوش میکند. و این رد پا می خواهد نقلی را برای ما هویدا سازد ، و چه بهتر که این نوشته ارزش بسیار والایی داشته باشد .من می خواهم رد پایی که قلم در این برگ بر جای
می گذارد ،مفهومی از نعمتی الهی را برای مخاطب آشکار سازد.
نکته: سنجیدم ودر ذهنم تصویری از نماز را مجسم ساختم وآنقدر زیبا بود این حالت عرفانی که غنیمت دانستم آن را به روی برگ بتراشم . نماز یکی از بهترین عوامل سیر وسلوک معنوی وتقرب الی الله است اهمیت نماز به گونه ای است که زبان بشر از توصیف کامل وجامع آن عاجز است . نماز خوب فحشا ومنکرات را از یک امت بیرون می کند نماز پشتوانه ای است برای ملت وبهترین ذکر خداوند است . و همچنین شیطان ها از مساجد ونماز می ترسند آنها می خواهند از نماز جلوگیری کنند و پس از خالی کردن سنگرها حمله کنند . امام زمان (عج) می فرمایند : نماز بینی شیطان را به خاک میمالد . وباید به این گفته اهمیت دهیم و به آن عمل کنیم .از دیدگاه امام خمینی(ره) نماز یک کارخانه انسان سازی است وپس به سراغ نماز برویم و احیاء کنیم این رسالت سیاسی اسلام را ؛ پس با توجه به این نکات ، نماز که من در خیال خود می پرورانم تصویری از بهشت را برای من آشکار میسازد .من گوشه ای از بهشت را دایم با خواندن نماز مالک میشوم . آری این است تصویری که من در این مدت در فکر خود نقاشی کرده ام ومن در ذهنم تصویری از نماز را ساخته ام که مادرم از کودکی امکان  وجودش را در ذهنم پرورانده بود . ذهنیتی که من از نماز دارم به من این امکان را می دهد که تصور کنم نماز مسیر رسیدن به سعادت را هموار میکند .و به انسان مسیر درست زندگی را نشان
می دهد.و ارزش وجودی انسان را بالا می برد .دختری که از ۹ سالگی وپسری که از ۱۵ سالگی مکلف به انجام واجبات می گردند ،اگر از زمان کودکی احساس نیاز به انجام این تکلیف الهی را در خود بیابند ، زیبا ترین لحظات را مالک شده اند و چه شیرین است زمانی که فرشتگان برای آنها طلب محفوظ ماندن از شر گناه وگمراهی را دارند. مادرم از زمان کودکی به من توصیه می کرد که هیچ گاه از بر پا داشتن نماز غافل نمانم که اگر این گونه باشد موجب نارضایتی خداوند می شود و من به همراه او در جلسات نماز شرکت
می کردم وزیباترین لحظاتی بودند آن لحظات با چادری سفید بر سجاده می نشستم و تسبیح و ذکر خداوند را به جای می آوردم و گاه بته جغه های جانماز به صورت پاک ومعصوم من لبخند می زدند . اما تمام اینها را به گذشته سپرده ام . حسرت دوران کودکی مرا می سوزاند . افسوس می خورم به این که در زمان کودکی  تصویری از نماز در ذهنم تجلی می کرد که احساس می کردم هیچ گاه فراموش نخواهد شد . اماحال با رشد جسمی عقلم رشد نکرد و تصویری از نماز که در چشمانم سایه می کرد به تاریکی مطلق مبدل شد . افسوس می خورم به این که چرا جاده ای را که با نماز برای خودم هموار ساخته بودم با خار وخاشاک تیره و تار گردانیدم و آسمان صاف و آبی دلم را مه آلود نقاشی کردم و اینگونه آرزوهایم را آلوده  به هر چه زشتی بود نمودم . و این گونه احساس شرمندگی و سرشکستگی پیدا کرده ام وغالبی سرد و جانگذار قلبم را می آزارد . هر لحظه احساس نیاز به تولدی دوباره را دارم که زندگی ام را باری دیگراز سر بگیرم . خدای من در این حال فقط تو می توانی  با نشان دادن مسیر درست زندگی آرامش را به قلب من بازگردانی . چرا که من دلتنگ هستم و دلتنگی هایم را در کوزه ای می ریزم . حسابشان دستم است با لیوان رنگ ها قهر کرده ام ومدتی است سجاده ی زیبای کودکی ام را نقاشی نکشیده ام و هیچ محبتی را احساس نمی کنم و فقط خودم را غرق در منجلابی از فساد و گناه می بینم که چیزی جز تباهی نصیبم نمی شود تپش های کودکانه قلبم را که به آه های سرد مبدل گشته می بینم و خود را در قفسی محبوس می یابم که هر لحظه منتظر دستان مهربان و با عطوفت است و به امید زیستن در گوشه ای کز کرده است. دراین حال هوای خواندن نماز را دارم دوست دارم بخوانم گویی بار دیگر خداوند خواسته است مرا یاری دهد . و زیبایی نماز را به من ارزانی دارد . چرا که با خواندن نماز قلبها آرامش و تسکین می یابند . اهمیت که سخن از آن می گفتم اینک برایم آشکار شده و حتی نکاتی که ریز بودند هم دیگر مرا سر درگم نمی سازد چرا که خودم در حالتی قرار گرفته ام که واقعاً حالتی تلخ اما تجربه ای شیرین تر از عسل به کامم نشاند . خداوند از تو متشکرم که به یاری ام آمدی و دستم را گرفتی و قلب پر تلاطم وپر اضطراب مرا حالت وهم و ظلمت به نور وروشنایی خارج نمودی و آرامش روحی قلبم را بازگردانیدی . در این زمان است که می توانیم از هر پلیدی و ناپاکی رهایی یابیم و خالصانه اشک اسمان چشمان خود را نثار گونه های خشکمان کنیم و دست انابت به امید اجابت به سوی خداوند جهانیان برافرازیم و از او بخواهیم ما را عفو کند و نگذارد باری دیگر خود را در منجلاب گناه غوطه ور سازیم وهرگز ما را از نعمت هایش بی بهره نسازد . حال اگر قدری بیاندیشیم و ببینیم عامل برقراری این ارتباط معنوی چه بوده وبخشش گناهی که خود را غوطه ور در آن ساخته بودیم چگونه میسر شده؟ و اگر باران رحمت باری دیگر بر تن خشک وکویری صورت ودستمانمان نمی بارید و پیشانی بر تربت پاک نمی نهادیم و بر فرش زیبا اقامه نماز نمی نشستیم و با صورت زیبای اذان نماز بجای نمی آوردیم ! چگونه آمرزیده
می شدیم . پس اینک در می یابیم که نماز چه ارزش والایی دارد . و چه بهایی باید به آن داد . ما باید قدر این موهبت الهی را بدانیم هر چند تا بحال گمراهی بیش نبوده ایم و خود را ظالمانه به دست گردباد گناهان روزگار سپردیم . کاش آن زمان اینگونه ندامت برما روی می کرد و بسویت بازمی گشتیم چرا که بسیار شیرین است اسارت در بند عشق تو ! آری نماز بهترین و زیباترین هدیه ای است از جانب خداوند که بر بنده اش ارزانی داشته و فقط کسانی این ارزش را پاس می دارند که شایسته اند .
خدای من ! از درگاه با عظمت و با شکوهت می خواهم تا ما را در زمره ی نیکوکاران و پاک کرداران لایق بدانی .

           

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی

بررسی-وضعیت-جمع‌آوری-و-دفع-زباله‌های-شهری-زابل-و-ارائه-راهکارهای-مناسب-برای-بهینه‌سازیمقدمه
اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع
مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را
دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد
نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت
این کره خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و
به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و
دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده
است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار
گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت
جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی
مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد
استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و
تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن
مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی
صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک
محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار
باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی
استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از
آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد
جامد شهری مطرح می‌گردد.

مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید
حاصل از فعالیت‌هایی است که در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع
تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در
یک شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید
شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و
خدمات، هرکدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌کنند. به همین دلیل
هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز
گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی،
در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناک بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل
فسادپذیر است و هم مواد زاید کاملاً خطرناک، مثل مواد زاید بیمارستانی را
دربر می‌گیرد، از نظر فیزیکی و حجم ظاهری نیز طیف کاملاً ناهمگونی از
زایدات در یک شهر بروز می‌کند. کمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی
زیادی را شامل می‌شود.

عوامل اقتصادی، بافت شهری، کاربری‌های زمین،
عوامل فرهنگی، تراکم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در کیفیت و
کمیت مواد زاید جامد شهری موثر هستند. به عبارت دیگر، فاکتورهای زیادی در
امر تولید مواد زاید شهری تأثیر دارند. به همین دلیل هم طراحی سیستم مدیریت
مواد زاید جامد شهری از حساسیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای یک
طراحی موفق به اطلاعات و داده‌های اساسی از کلیه فاکتورهای مؤثر در سیستم
مدیریت مواد زاید جامد شهری نیاز هست. این اطلاعات و داده‌ها را یا می‌توان
از طریق سازمانها و ارگانهای زیربط و درگیر با مدیریت مواد زاید جامد شهری
بدست آورد و یا از طریق انجام پروژه‌های مشخص، این اطلاعات و داده‌ها را
تولید کرد.

۱ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

مدیریت مواد زاید
جامد شهری از اهمیت ویژه‌ای در جلوگیری از اثرات سوء و مضر این مواد بر
بهداشت و سلامت جامعه برخوردار است. رعایت نکردن اصول بهداشتی و جلوگیری
نکردن از انتشار مواد زاید جامد شهری، اولین آسیبی که به جامعه وارد می‌کند
بر بهداشت و سلامت جامعه می‌باشد. خطرات بسیاری از قبیل حمله حشرات و
جوندگان موذی، خطرات ناشی از سگ‌های ولگرد، بروز بیماری‌های واگیردار در
صورت رعایت نکردن این اصول، با مردم دست به گریبان است. خطرات ناشی از حمله
حشرات زمانی به وجود می‌آید که زباله‌ها در یک محل تجمع داشته باشند که به
علت عدم مدیریت صحیح در حاشیه‌های زابل این مشکلات وجود دارد. باید همواره
این اصول را در نظر گرفت که طبیعت خیلی از مواد از نظر اثرات سوء زیست
محیطی، سمیت و سرطانزائی شناخته شده نیست و تا زمانی که بی‌خطر بودن مواد
محرز نشده باشد، باید به آنها به عنوان موادی که پتانسیل خطرزائی دارند
نگریسته شود.

در بحث مدیریت زباله یک ارگان خاص نمی‌تواند که دراین
زمینه فعالیت چشمگیری داشته باشد. بلکه همکاری و همیاری تمامی ارگان‌ها را
می‌طلبد و در نهایت با فرهنگ‌سازی در جامعه و روشن‌نمودن مردم به معنای
واقعی می‌تواند گامی مؤثر در این زمینه برداشت.

تفهیم درست مدیریت
مواد زاید می‌تواند جلوی خسارات وارده بر محیط زیست را بگیرد و در جهت به
راه‌اندازی چرخه صنعت جامعه مفید واقع شود. زیرا وقتی مدیریت صحیح مواد
زاید صورت گیرد، بحث تفکیک را نیز بدنبال دارد و از این رو در بسیاری از
جهات می‌شود در راستای تولید مواد دیگر به صورت مکانیزه گام برداشت که خود
در ارتقاء به سطح خودکفائی جامعه مؤثر می‌باشد. پس یک مدیریت صحیح می‌تواند
هم جامعه را به سوی آبادانی پیش ببرد و هم می‌تواند آن را به ورطه نابودی
بکشاند.

دومین بحثی که اهمیت و ضرورت آن در مدیریت مواد زاید مطرح
است، آنالیز زباله می‌باشد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. وقتی که
آنالیز زباله صورت بگیرد و بدانیم که هر کدام از موادی که در جامعه استفاده
می‌شود به چه میزان در زباله های شهری یافت می‌شود می‌توان با توجه به آن،
گزارش و تحقیق روشنی را ارائه داد و به عنوان یک منبع و مرجع آن را در نظر
گرفت که اگر در صورتی سازمان و یا ارگانی بخواهد کاری در این زمینه انجام
دهد بتواند از آمار مربوطه استفاده بکند.

به عنوان مثال شهرداری
زابل در فکر احداث کارخانه کمپوست می‌باشد. این طرح در یک کیلومتری شهر
زابل در منطقه‌ای بنام بی‌بی‌دوست قرار است که اجرا شود که با استفاده از
آمار و ارقام بدست آمده از آنالیز زباله، کارشناسان مربوطه می‌توانند
تصمیم‌گیری لازم را در این زمینه اتخاذ نماید که آیا این طرح قابل اجرا شدن
در این منطقه می‌باشد یا خیر؟ و این جامعه در طول یک سال چه مقدار زباله
تولید می‌کند و اینکه از این میزان چه مقداری زباله‌های قابل بازیافت
می‌باشند که در چرخه بازیافت مواد قرار می‌گیرند؟ با توجه به بدست آوردن
حجم زباله و دانستن این موضوع که به عنوان مثال میزان پلاستیک و یا مواد
فسادپذیر و یا میزان کاغذ به طور سالانه در زباله‌ها چقدر می‌باشد
می‌توانیم از این اطلاعات استفاده‌های بیشتری را داشته باشیم و با استفاده
از این آمار می‌توانیم بدانیم که جامعه ما به چه میزان در جهت صرفه‌جوئی
گام برداشته و چقدر توانسته است که در کاهش میزان زباله و تفکیک آن گام
مفیدی را بردارد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان

تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان

تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان

تاثیر-صنعتی-شدن-بر-تحرک-اجتماعی-زنانچکیده
افزایش تحرک اجتماعی زنان به دلایل متعددی از جمله ارتباطات درون
خانواده و اشتغال و همچنین ویژگی های فردی و مشارکت آنان و اجتماعی شدن
آنها لزوماً توجه به وضعیت این گروه را ضروری ساخته است و این مقاله در صدد
است تا به این مسأله اساسی پاسخ دهد که صنعتی شدن چه تأثیری بر روی
خانواده ها و تحرک اجتماعی زنان دارد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه
ای بوده است. که برای انجام آن از تئوری های مرتبط و نتایج پژوهش های
محققان دیگر سود جسته شده است.

مقدمه

صنعتی شدن در نتیجه
انقلاب صنعتی که در قرن هجدهم آغاز گردید نخست در انگلستان پدید آمد انقلاب
صنعتی در واقع نامی است که به اختصار به مجموعه پیچیده ای از تغییرات
تکنولوژی اطلاق گردیده است که وسایل کسب معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده
اند این تغییرات شامل اختراع ماشین های جدید مانند ( نخ ریسی برای
ریسندگی) مهار کردن منابع نیرو ( به ویژه آب و بخار) برای تولید و استفاده
از علم برای بهبود روش های تولید بوده است. از آنجا که اکتشافات و اختراعات
در یک حوزه منجر به اکتشافات و اختراعات بیشتر در حوزه های دیگر می گردند
آهنگ نوآوری و تکنولوژی در جوامع صنعتی مقایسه با شکلهای هستی نظام اجتماعی
بی نهایت سریع است. مهمترین ویژگی که جوامع صنعتی را متمایز می سازد این
است که اکثریت جمعیت شاغل در کارخانه ها و ادارات کار می کنند و نه در
کشاورزی همچنین جوامع صنعتی پیش از نوع نظام اجتماعی سنتی شهر نشینی هستند
بیش از ۹۰ درصد مردم در شهر های کوچک و بزرگ زندگی می کنند که در آنها
اکثراً مشاغل را می توان یافت فرصتهای شغلی جدید دائماً ایجاد می گردند.

صنعتی
شدن به مراتب موجب تحرک بیشتر افراد گشته و تمایل به کار کردن و مشارکت و
همبستگی ایجاد شده است مقاومت زنان در مقابل بی عدالتی های تاریخی که بر
آنان تحمیل شده از دیرباز وجود داشته است. اما پیوسته شکل دیگری این
مبارزات به فراخور خواستها و متناسب با مقتضیات بستر تاریخی و اجتماعی آن
هماهنگ شده است. شکل و نوع مبارزات نیز که تابعی است مقتضیات زمانی و مکانی
سیری تحولی داشته و پیوسته بازتاب این مبارزات و بازخورد اجتماعی آن در
تناسب با پیوندشان با جنبش عمومی بروز کرده است از آن هنگام زنان راوی
تاریخ خود شدند دریچه ای از واقعیتی متمایز نسبت به آن چه مفروض، غالب و
پذیرفته شده بود بر روی آنان باز شد از آن زمان که زنان ارزشهای مرد بنیاد و
سلسله مراتبی را مورد تردید قرار داده اند.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران

بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران

بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران

بررسی-تحولات-جمعیتی-در-دوران-معاصر-ایرانمقدمه

جمعیت یکی از ارکان به وجود آمدن کشورها است که در کنار
جغرافیای مناسب می تواند باعث افزایش قدرت یک کشور شود. جغرافیا یک عامل
تقریباً ثابت و تغییرناپذیر در طول زمان است در حالی که که جمعیت یک کشور
تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در طول زمان می تواند در معرض تغییرات
فراوانی قرار بگیرد. نرخ رشد جمعیت۱ و نرخ باروری۲ دو شاخص مهم در تعیین
جمعیت هر کشور می باشند که در این نوشتار به بررسی وضعیت موجود و مطلوب
آنها در ایران می پردازیم.

کشورها برای رسیدن به رفاه و توسعه
نیازمند برنامه ریزی هستند تا بتوانند نیازها و امکانات خود را در کوتاه
مدت، میان مدت و دراز مدت پیش بینی کنند.

در کشورهای در حال توسعه
نظیر ایران، هدف برنامه ریزی باید دستیابی همه جانبه و پایدار باشد. این در
حالی است که در کشورهای توسعه یافته هدف از برنامه ریزی تثبیت شرایط
اقتصادی و استفاده همه جانبه از ظرفیت های موجود همچنین جلوگیری از نوسانات
بازار و تضمین اشتغال کامل است.(مصری، ۱۳۸۷: ۲۰)
یکی از مهمترین مسائلی
که امروزه در برنامه ریزی برای هر کشور می بایست مد نظر قرار گیرد برنامه
ریزی جمعیت می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم، مهم ترین چالش علمی و اجتماعی
درخصوص برنامه ریزی جمعیت، رشد سریع و تمرکز فزاینده آن در یک یا چند نقطه
شهری به خصوص در کشورهای جهان سوم بود.
نخست، غرب این پدیده را برجسته
کرد و آن را نوعی ناهنجاری منجر به عدم تعادل و بی عدالتی در توزیع فرصت ها
و ناکارآمدی نظام فرآیند نامید. به دنبال آن، کشورهای جهان سوم نیز به بحث
در خصوص این پدیده برخاستند ودر جست وجوی راه های غلبه بر این مشکل
برآمدند. (امکچی، ۱۳۸۳: ۱۳)

امروزه ، جمعیت مردمی که در مناطق شهری
زندگی می کنند، از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی
بازگشت ناپذیر است. تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال ۲۰۲۵
دوبرابر شده و به بیش از ۵ میلیارد خواهد رسید، که بیش از ۹۰٪ این رشد در
کشورهای در حال توسعه خواهد رسید.
• همچنین براساس تخمین های سازمان
ملل، ۶۰درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ در شهرها زندگی خواهند کرد که باعث
تغییرات گسترده در سبک زندگی، کاربری زمین، تقاضا برای انرژی و دیگر منابع
دیگر و همچنین فشار محیطی خواهد شد.

• این رشد شتابان شهری به ویژه
درشهرهای بزرگ موجب عدم تعادل در پراکنش جمعیت و نظام نامتعادل توزیع خدمات
گردیده است: بنابراین برنامه ریزان، سیاست گذاران و مدیران شهری را با
چالش جدی مواجه کرده است. به نظر می رسد با این رشد اجتناب ناپذیر جمعیت،
بهینه ترین راه حل این است که با برنامه ریزی صحیح بتوان از سنگینی وزنه
های جمعیتی جلوگیری کرد. در ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه این
روند روز به روز در حال افزایش است.

در ادامه سیرروند توسعه شهری و افزایش شهرنشینی در ایران بررسی خواهد شد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

تحلیل-اثرات-فرهنگی-و-اجتماعی-گردشگریچکیده
گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها
و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک
اصلی گردشگری، اختلاف فرهنگ هاست. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند
ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای
فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستند و در زمان گردش با هم تعاملاتی
دارند. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است.
در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی – تحلیلی به
بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت ابعاد
گردشگری، اثرات آن را بر فرهنگ و اجتماع نشان دهیم. نتایج تحلیل نشان می
دهد گردشگری نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی دارد، هم باعث رواج و تقویت
عناصر فرهنگی مثبت می شود و هم ناهنجاری اجتماعی در یک فرهنگ را ایجاد می
کند.

مقدمه

طبیعت گردشگری در هر جامعه، متأثر از عوامل
پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر
گردشگری دارای ابعاد مادی و معنوی است که هر کدام می توانند دیگری را مجذوب
خود نمایند. در عین حال که می توان گردشگری را یک صنعت و فعالیت اقتصادی
دانست (یا مجموعه ای متشکل از صنایع به هم مرتبط)، همچنین مجموعه ای است
پیچیده و متشکل از پدیده های اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (حتی
قبل از اقتصاد) فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر می گذارد. به قول مک کانل
گردشگری زمینه اصلی تولید اشکال جدید فرهنگی است، گردشگری آمیزه ای از
فعالیت های صرفاً تجاری نیست، بلکه همچنین بیان ایدئولوژیک تاریخ، طبیعت و
سنت است؛ بیانی که قدرت آرایش دوباره ی فرهنگ و طبیعت را بر اساس نیازهای
خود دارد (برنز: ۱۲۵:۱۳۸۵).

در دوران معاصر گردشگری به واقعیت مهم
اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، فعالیتی است که با انسان و انگیزه ها،
خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد.
فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند به بهترین صورت ماهیت، هدف، ساختار و
کارکرد گردشگری را توضیح دهد.

شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر و
اختلاف فرهنگ ها، جاذبه و محرک اصلی گردشگری و از اصلی ترین انگیزه های
حرکت مردم است. بدون فرهنگ که تفاوت ها را ایجاد می کند همه جا شبیه به هم
بنظر می رسد. فرهنگ عاملی است برای ایجاد میل یا نیاز به سفر و سیاحت و از
سوی دیگر نقشی اساسی در تعیین رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و شیوه های زندگی
مردم دارد. بدین ترتیب گردشگری و فرهنگ رابطه لاینفکی دارند و انسان به
عنوان خالق و حامل فرهنگ، ماهیت و جهت گردشگری را تعیین می کند و باید در
محور ضرورت تحلیل و بررسی گردشگری قرار بگیرد. به عبارتی گردشگری ‘وابسته
به انسان’ (people dependent) و ‘انسان محور’ (people oriented) است.

ورود
گردشگران به یک مقصد روابط و تعاملاتی بین آنان و میزبانان ایجاد می نماید
که یک بعد این رابطه، فرهنگی است.گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد، ابتدا
با فرهنگ آن مقصد روبرو می شوند و بدین ترتیب گردشگری به عنوان پدیده ای
است فرهنگی نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی بر عهده دارد.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بررسی-وضعیت-اجتماعی-و-اقتصادی-زنان-سرپرست-خانوارچکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
سرپرست خانوار می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات عملی و همبستگی (رابطه
ای) است که برای اجرای آن از روش معمول در تحقیقات جامعه شناسی به نام روش
پرسشنامه (پیمایش) سود برده خواهد شد و در این روش به مصاحبه و درخواست
همکاری در زمینه تکمیل نمودن پرسشنامه ها از زنان سرپرست خانوار پرداخته
خواهد شد. داده های به دست آمده مربوط به زنان سرپرست خانوار است که داده
ها لازم برای این تحقیق با مصاحبه جداگانه هر یک از این افراد استخراج
خواهد شد. بعد از آن به تعیین متغیرها و شاخص ها می پردازیم. پس از
استخراج داده ها متغیر ها لازم در هر ستون به صورت جداگانه نوشته و هر ردیف
به یک فرد اختصاص داده و اطلاعات جمع آوری خواهد شد و سپس مبادرت به
کدگذاری آن اطلاعات و ورود آنها به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل می کنیم.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان سرپرست خانوار ۲۰تا۶۰ ساله است. گروه
هدف مورد نظر زنان سرپرست خانوار دارای فرزندانی با تعداد بالا و یا دارای
شوهر از کارافتاده و بیوه یا مطلقه و دارای درآمد کم هستند. این تحقیق در
محدوده منطقه ۱۱ شهرداری شهر تهران که زنان سرپرست خانوار که در محدود
مکانی شهر تهران و حاشیه آن زندگی می کنند را مورد مطالعه قرار می دهد. در
مورد حجم نمونه ۱۰۰ زن سرپرست خانوار انتخاب شده است که در این زمینه روش
گزینش آنها به صورت تصادفی است .در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده
ها با مراجعه و درخواست همکاری از زنان سرپرست خانوار ساکن در محدوده
مکانی مورد نظر از ابزار پرسشنامه (پیمایش) استفاده شده است برای این مهم
اطلاعات فردی و جمع آوری شده از هر فرد در پرسشنامه ای مجزا تهیه و
سازماندهی می شود.
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت موضوع
سوالات تحقیق
فصل دوم
تعریف مفهومی عوامل موثر درعنوان مسئله
ادبیات نظری
نظریات اسلام
نظریه‌های روانشناسی
نظریات جامعه شناسی
چارچوب نظری
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
محدود مکانی
محدود زمانی
حجم نمونه
نحوه جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
فصل چهارم
آمار توصیفی
آمار استنباطی
جداول دو بعدی
آزمون فرضیات
فصل پنجم
پاسخ سوالات تحقیق
پیشنهادات
مشکلات
پیوست ها ضمائم
فهرست منابع

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

بررسی-و-مقایسه-ویژگی‌های-خانوادگی-و-اجتماعی-سالمندان-مبتلا-به-آلزایمر-و-سالمندان-عادیفهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه     7
فصل اول
طرح مسئله     10
انگیزه پژوهشگر     12
هدف اصلی تحقیق    12
ضرورت و اهمیت موضوع    12
سئوالات اصلی تحقیق    14
فرضیه‌های تحقیق    13
فصل دوم
بخش اول ادبیات نظری     16
ویژگی‌های جمعیتی سالمندان     17
۱.    ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در جهان     18
۲.    ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در ایران     18
بیماری آلزایمر     19
تاریخچه     19
علائم بیماری آلزایمر     21
عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر     22
رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر     24
مراحل بیماری آلزایمر     25
نظریه‌های جامعه‌شناختی     26
نظریه رهایی از قید     27
انتقادهای ارائه شده به نظریه رهایی از قید     29
نظریه فعالیت    31
انتقادهای ارائه شده به نظریه فعالیت    33
نظریه تضاد    36
نظریه محیط اجتماعی     35
سالمندی به عنوان یک فرهنگ فرعی     35
سالمندی به عنوان گروه اقلیت     35
نظریه نقش     36
نظریه فرانوگرایی    36
نظریه‌های روانشناختی    37
نظریه پیوستگی    37
نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون     37
بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق     39
مدل نظری تحقیق     42
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
   
جامعه آماری     44
روش نمونه‌گیری    44
نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش     45
تعریف مفاهیم پژوهش     45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
توصیف داده‌ها    53
تحلیل داده‌ها     53
بخش اول نتایج توصیفی پژوهش     54
بخش دوم نتایج استنباطی پژوهش     75
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش     80
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات     83
منابع و مآخذ    88
ضمائم     91
 
فهرست جداول
جدول ۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت    54
جدول ۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن     55
جدول ۳- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد افراد خانواده    56
جدول ۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل     57
جدول ۵- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایگاه شغلی    58
جدول ۶- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات     59
جدول۷- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد    60
جدول۸- توزیع فراوانی سوال ۸ پرسشنامه     61
جدول۹- توزیع فراوانی سوال ۹ پرسشنامه     62
جدول۱۰- توزیع فراوانی سوال ۱۰ پرسشنامه     63
جدول۱۱- توزیع فراوانی سوال ۱۱ پرسشنامه     64
جدول۱۲- توزیع فراوانی سوال ۱۲ پرسشنامه     65
جدول۱۳- توزیع فراوانی سوال ۱۳ پرسشنامه     66
جدول۱۴- توزیع فراوانی سوال ۱۴ پرسشنامه    67
جدول۱۵- توزیع فراوانی سوال ۱۵ پرسشنامه     68
جدول۱۶- توزیع فراوانی سوال ۱۶ پرسشنامه    69
جدول۱۷- توزیع فراوانی سوال ۱۷ پرسشنامه     70
جدول۱۸- توزیع فراوانی سوال ۱۸ پرسشنامه     71
جدول۱۹- توزیع فراوانی سوال ۱۹ پرسشنامه     72
جدول۲۰- توزیع فراوانی سوال ۲۰ پرسشنامه     73
جدول ۲۱- توزیع فراوانی سوال ۲۱ پرسشنامه     73
جدول ۲۲- توزیع فراوانی سوال ۲۲ پرسشنامه     74
جدول۱- آزمون استنباطی فرضیه اول     75
جدول۲- آزمون استنباطی فرضیه دوم     76
جدول۳- آزمون استنباطی فرضیه سوم     77
جدول۴- آزمون استنباطی فرضیه چهارم     78
جدول۵- آزمون استنباطی فرضیه پنجم    79
 
مقدمه:
در سلسله مراتب تحول، دوره سالمندی مرحله نهایی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌های کمال مانند پختگی و خردمندی در دوره سالمندی به حد اعلای خود می‌رسند. اما از سوی دیگر می‌دانیم که با گذر از دوره میانسالی و ورود به دوره بزرگسالی و سالمندی، ضعف‌هایی نیز در فرد عارض می‌شوند. با این وصف این‌که آیا سالمندی همراه با پختگی است و یا آن‌که سالمندی ضعف عمومی را در پی دارد، می‌تواند تضادی را ایجاد نماید. آیا به راستی سالمندی همواره از دست دادن و افت توانایی‌هاست یا آن‌که همراه با برخی از دست‌دادن‌ها و افت‌ها، اکتساب‌ها و توانایی‌هایی نیز بروز می‌یابد؟ اگر به محیط اطراف خود نگاهی گذرا داشته باشیم، سالمندانی را می‌بینیم که هم‌چنان در این دوره، مولد، سالم، خوش‌فکر، سرزنده و شاداب هستند، اما عده‌ای دیگر وابسته و غیرفعال یا مانند بیماران مبتلا به آلزایمر دچار فراموشی شده و حتی نزدیک‌ترین افراد خود را نیز نمی‌شناسند. این می‌تواند برای اکثر افراد نوجوان، جوان و میانسال جذاب باشد که چنان‌چه شانس ادامه حیات داشته باشیم، چه نوع سالمندی در انتظارمان است؟ آیا ما نیز سالمندی مولد، فعال، سالم خواهیم شد؟ یا آن‌که با ورود به سالمندی، دوره‌ای از ضعف، بیماری و طرد اجتماعی را تجربه خواهیم کرد؟ آیا رسیدن به هر یک از این دو قطب سالمندی نتیجه محتوم و از پیش‌تعیین‌شده‌ای که باید منفعلانه انتظار آن‌را کشید یا آن‌که می‌توان نتیجه کار را براساس دخالت‌ها و دستکاری‌های عوامل و متغیرهایی تغییر داد؟ آیا بیماریی مانند آلزایمر با تبعاتی که دارد، تنها نتیجه یک‌سری عوامل ژنتیکی می‌باشد و هیچ راه مبارزه‌ای با آن وجود ندارد؟ اگر این‌چنین است پس چرا در طی سالهای اخیر که جوامع به سمت صنعتی‌شدن پیش رفته و انواع استرس‌ها و فشارها بر فرد وارد می‌شود، رقم این بیماری به شدت بالا رفته است، به طوری‌که در مجله پزشکی لانست عنوان شده در هر ۷ ثانیه ۱ نفر در دنیا به این بیماری دچار می‌شوند.
حدود نیم قرن است که سازمان بهداشت جهانی بر روی مسئله‌ای به عنوان پیشگیری از بیماری‌ها در حفظ سلامت سالمندان کار می‌کند و از سال ۱۹۸۲، سالی که سازمان ملل متحد کنگره جهانی خود را در وین پیرامون مشکلات بهداشت سالمندان برپا نمود این مسئله به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار گرفت. (رستگارپور، ۱۳۷۸)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پذیرش جمعیت عظیم سالمندان در قطعنامه شماره ۴۷۱۵، سال ۱۹۹۹ را به عنوان سال جهانی سالمندان نامید.
علی‌رغم آن‌که توجه به مسائل سالمندان در حوزه پزشکی قدمت طولانی دارد اما رشد فزاینده و شتابان جمعیت سالخورده در سال‌های اخیر و تاثیر عمیقی که این پدیده بر شرایط اقتصادی- اجتماعی دارد، زمینه نگرش‌های چندجانبه‌ای هم‌چون نگرش اجتماعی و روانشناختی را فراهم کرده است.
 

دانلود فایل