پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش-تخصصی-علاقمند-کردن-دانش-آموزان-به-ادبیات-فارسی-و-جلوگیری-از-افت-تحصیلیگزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی :

علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه : ( بیان مساله ، سابقه موضوع ووضعیت ) ۵
اهداف گزارش : ۶
هدف اصلی.. ۶
اهداف جزئی : ۶
بررسی موانع نقاط قوت ونقاط ضعف تدریس ادبیات فارسی.. ۷
اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه. ۷
بیان مسئله. ۱۱
افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن. ۱۲
منظور از افت تحصیلی چیست؟. ۱۲
خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی: ۱۴
عوامل موثر بر افت تحصیلی: ۱۵
ارزیابی وضع موجود. ۱۸
الف- شاخص های کیفی وضع موجود : ۱۸
با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم : ۱۸
ب – شاخص های کمی وضع موجود : ۱۹
جدول شماره ۱: جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی آذر ماه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴٫ ۱۹
مقایسه با شاخص… ۲۰
انتخاب راه حل های جدید و اجرای آن. ۲۰
۱- پرسش و پاسخ گروهی.. ۲۰
۲- استفاده از رایانه. ۲۱
۳- استفاده از تصاویر. ۲۱
۴- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی.. ۲۲
۵- روش نمایشی.. ۲۲
۶- دست سازه های دانش آموزان. ۲۲
توصیف وضع مطلوب.. ۲۳
الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب.. ۲۳
ب- شاخص های کمی وضع مطلوب.. ۲۳
موانع موجود در راه تحقق اهداف : ۲۴
نقاط قوت کار : ۲۴
نقاط ضعف : ۲۴
گزارش نهایی و نتیجه گیری.. ۲۵
پیشنهادات.. ۲۵
منابع و مآخذ. ۲۷
چکیده

من در این گزارش تخصصی روش هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را  جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم.

از آنجایی که می دانید در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه ی اطّلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّیّت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهده ی دانش آموزان گذاشته می­شود که با مشارکت مستقیم خود به فرآیند یادگیری شکل می­دهند و شیوه های تفکّر کردن را تمرین می­کنند. که این عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.

در نتیجه ی این عمل گزارش تخصصی ، بسیاری از مشکلات و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات فارسی را شناسایی و به بهبود آن ها پرداختم .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و

گزارش-تخصصی-علاقه-مند-نمودن-دانش-آموزان-به-درس-زبان-و-ادبیات-فارسی-بوسیله-آموزشهای-دانش-آموز-محور-و

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه

عنوان گزارش تخصصی :

 علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

مقدمه کوتاه

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های
آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته
جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و
آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و
آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان
قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم
چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس
را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری
جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند.

مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه اول در افت تحصیلیشان
مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند .
همانطور که می دانیم، ادبیات فارسی درسی آسان قلمداد می شود  که هر دبیر
غیر‌متخصص و کم سوادی می تواند از عهده ی تدریس آن برآید و چنان شد که خود
به خود و از آغاز نیز گروه کم سوادان به سوی رشته ی ادبیات کشیده شدند.
اکنون نیز اگر به نحوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان  گذری بیندازیم، متوجه
این قضیه خواهیم شد . دانش آموزانی که حتی رشته ی ادبیات را کسب نکرده اند
نیز، با تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوی این رشته گسیل
داده می شوند . رشته ای که خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ی تحصیل در آن
راغب نیست و حتی با توجه به سوابق موجود استعداد راه یابی بدان رشته را
ندارد . این است حال و روز رشته ی ادبیات در این روزگار .به همین دلیل بنده
در این طرح سعی بر این دارم که بوسیله راهکار های مدرسه محور درس ادبیات و
زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم
تا در رویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.

 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

راهنمای جوشکاری طلا و فلزات گران بها

راهنمای جوشکاری طلا و فلزات گران بها

راهنمای جوشکاری طلا و فلزات گران بها

راهنمای-جوشکاری-طلا-و-فلزات-گران-بها

راهنمای جوشکاری طلا و فلزات گران بها

توجه               توجه

این محصول بی نظیر را از دست ندهید .

راهنمای
جوشکاری و لحیم کاری فلزات گران بها نظیر طلا ، نقره ، پلاتین . در این
فایل پاورپوینت با ۴۰ اسلاید توضیحات کاملی پیرامون مطالب مربوط به روش های
جوشکاری طلا ذکر شده است . همچنین این فایل حاوی تصاویرهای متعدد پیرامون
موضوع جوشکاری و لحیم کاری فلزات گران بها می باشد .

توصیه می شود این محصول را از دست ندهید .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فروش ویدئو کامل فرمول تقسیم بر۲ استاد اسکندری ( محاسبه مقدار زمان مورد نیاز برای مطالعه هر کتاب )

فروش ویدئو کامل فرمول تقسیم بر۲ استاد اسکندری ( محاسبه مقدار زمان مورد نیاز برای مطالعه هر کتاب )

فروش ویدئو کامل فرمول تقسیم بر۲ استاد اسکندری ( محاسبه مقدار زمان مورد نیاز برای مطالعه هر کتاب )

فروش-ویدئو-کامل-فرمول-تقسیم-بر2-استاد-اسکندری-(-محاسبه-مقدار-زمان-مورد-نیاز-برای-مطالعه-هر-کتاب-)دانشجویان و دانش آموزان عزیز دیگه با اظطراب و استرس ناشی از ناآگاهی از زمان مصرفی مطالعه کتاب هاتون خداحافظی کنید.
من بهتون قول میدم خرید این محصول یک سرمایه گذاری بدون ریسک در حوزه
تحصیلاتتون هست و با ضمانت بازگشت پولتون در صورت عدم رضایت از محصول گفته
های خودم رو تضمین می کنم/ بعد از پرداخت موفق شما به لینک دانلود هدایت می
شوید درصورت هرگونه مشکل با ما در تماس باشید ۰۹۱۱۵۶۵۸۶۹۱فرمول تقسیم بر۲ استاد اسکندری ( محاسبه مقدار زمان مورد نیاز برای مطالعه
هر کتاب ) دانشجویان و دانش آموزان عزیز دیگه با اظطراب و استرس ناشی از
ناآگاهی از زمان مصرفی برای مطالعه کتاب هاتون خداحافظی کنید. من بهتون قول
میدم که شرکت در این دوره آموزشی یک سرمایه گذاری بدون ریسک در حوزه
تحصیلاتتون هست این فرمول که از روشهای خلاقانه و انحصاری استاد اسکندری در
حوزه مدریت زمان در فرایند یادگیری است در، عین سادگی قدرتی شگرف دارد که
توانسته است یکی از بزرگترین و متداولترین مشکلات ( اظطراب و استرس ناشی از
کم آوردن زمان مصرفی برای مطالعه هر کتاب )جامعه ی آماری هدفش را( دانش
آموزان و دانشجویان ) که به خاطر حل نشدن مساله ناآگاهی از زمان لازم برای
مطالعه هر کتاب است را حل کند . دانشجویان و دانش آموزان عزیز دیگه با اظطراب و استرس ناشی از ناآگاهی از زمان مصرفی مطالعه کتاب هاتون خداحافظی کنید.
من بهتون قول میدم خرید این محصول یک سرمایه گذاری بدون ریسک در حوزه
تحصیلاتتون هست و با ضمانت بازگشت پولتون در صورت عدم رضایت از محصول گفته
های خودم رو تضمین می کنم/ بعد از پرداخت موفق شما به لینک دانلود هدایت می
شوید درصورت هرگونه مشکل با ما در تماس باشید ۰۹۱۱۵۶۵۸۶۹۱

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-خدمات-رایانه-و-مشاوره-مدیریت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات رایانه و
مشاوره مدیریت

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در
سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کل: ۲۵/۱۶۵میلیون
ریال

 

سهم آورده متقاضی: ۲۵/۲۰ میلیون
ریال

 

سهم تسهیلات: ۱۴۵ میلیون ریال

 

دوره بازگشت سرمایه: ۷۷/۱ سال

 

 

 

 

 

  مقـدمه :

 

  تداوم حیات هر بنگاه اقتصادی ، در وهله اول به
توانایی آن نهاد در رقابت با رقبای داخلی و بین‌المللی وابسته است. کسب این
توانایی نیز به نوبه خود نیازمند ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان می‌باشد. یکی
از متداول ترین روش‌های حصول این هدف ، افزایش بهره‌وری در امور محوله و به تبع آن
کاهش اتلاف ها ( و هزینه‌ها ) است. به این منظور بسیاری از نهادهای اقتصادی در
سراسر جهان به سمت استقرار بهترین روش انجام کار در سازمان خود پیش می‌روند. در
این میان استفاده از سیستم‌های مکانیــزه انجام امور یکی از مهم‌ترین راهکارهای
پیش روی این سازمان ها است.

   در فضای
اقتصاد جهانی ، مدیران سازمان های پیشرو با استفاده از مشاوران خبره و صرف هزینه‌های
استقرار روشهای نوین و مکانیزه انجام امور به سازمان فرصت می‌دهند تا رقبا را از
صحنه بیرون رانده و سهم بیشتری از بازار را در اختیار

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-خدمات-مشاوره-مهندسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

خدمات مشاوره مهندسی

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات مشاوره مهندسی

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در
سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کل: ۴۴/۲۵۱ میلیون
ریال

 

سهم آورده متقاضی: ۴۴/۳۱ میلیون
ریال

 

سهم تسهیلات: ۲۲۰ میلیون ریال

 

دوره بازگشت سرمایه:  2 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      مقـدمه :

 

    توسعه صنعتی در راستای
نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
محسوب می‌شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی
بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی‌باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی
صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می‌گردد.

      در اقتصاد امروز
هر بنگاه اقتصادی – وبخصوص سازمانهای تولیدی و صنعتی – برای تداوم حیات ناگزیر از
ورود به بازار های بین‌المللی هستند. از دیگر سو اخذ استانداردهای کیفی و تضمین
کیفی شرط ورود محصولات به بازار جهانی است و اخذ این استانداردها تنها از طریق
پیاده سازی اصول علمی نوین در سطح کارخانجات مقدور است.

     یک بنگاه اقتصادی حتی پس از وارد شدن به
بازارهای فرامرزی باید قادر به تحمل رقابت با رقبایی در کلاس جهانی باشد و این امر
نیز تنها با افزایش مداوم بهره‌وری ، بهبود مستمر و کاهش قیمت‌ها ممکن می‌گردد.
دستیابی
 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

طرح کارافرینی توجیهی کارواش

طرح کارافرینی توجیهی کارواش

طرح کارافرینی توجیهی کارواش

طرح-کارافرینی-توجیهی-کارواش

طرح کارافرینی توجیهی کارواش در قالب یک فایل pdf که شامل ۵ صفحه می باشد .

استفاده از کارواشهای تمام اتوماتیک راهی سریع و مطمئن برای شستشوی انواع خودرو و جایگزینی مناسب برای کارواش دستی نیز محسوب می شود.
مدیریت و اداره کردن کارواش یک شغل رقابتی محسوب می شود کسب سود مالی بیشتر در گرو تعداد شستشو و کاهش هزینه های نیروی انسانی و مواد مصرفی است .
با استفاده از کارواش های اتوماتیک علاوه بر افزایش تعداد شستشو با کاهش هزینه ها سود حاصل از کار را به بیش از ۹۰ درصد می رساند.
ویژگی های هر کارواش در مدل های مختلف متفاوت می باشد.
کارواش های اتوماتیک دارای نکات مثبت و منفی عملکردی نسبت به روش های مشابه خود می باشند که در ادامه این مقاله با بررسی آن سعی در انتخاب بهترین روش شستشو و نظافت خودرو را داریم .

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-مدرسـه-غیر-انتـفاعیطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
مدرسـه غیر انتـفاعی
 با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ دانش آموز در سال

در قالب فایل word و قابل ویرایش شامل ۱۳ صفحه

خلاصه طرح

موضوع طرح : مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ دانش آموز در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور
سرمایه گذاری کـل: ۶۷/۴۷۹ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۶۷/۴۹ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۴۳۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: ۱۳ ماه
اشتغالزایی : ۱۶ نفر

    مـقـدمـه :
     نرخ ورود افراد واجب‌التعلیم هر جامعه به مراکز آموزشی از مهم ترین شاخص های توسعه منابع انسانی آن جامعه به شمار می‌رود. اهمیت این مطلب با توجه به افزایش روزافزون جمعیت کشور بیش از پیش آشکار خواهد شد. ضمن اینکه تامین اهداف دراز مدت کشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و جوان بوده و بیش از پانزده میلیون دانش‌آموز فعلی ، آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود.

دانلود فایل