کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

برآورد-تاثیر-مرگ-ومیر-های-ناشی-از-سوانح-و-تصادفات-رانندگی-روی-امید-به-زندگی-در-بدو-تولد-وبار-اقتصادیافزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکره اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال ۱۳۸۱٫
سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافته صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).
امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر ۵ سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین ۵ سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:
واقعه مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعه بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئله مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال۱۳۸۱ است.

۴-۱- ادبیات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحده آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته ۹۴/۱۳ درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال۱۹۹۸ در سطح جهان، در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی۳۸۸۴۸۶۲۵ نفرسال عمر توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی (DALY) داشته ایم. در سال۱۹۹۸ نهمین علت از دست رفتن سالهای عمر،معلولیت وناتوانی جسمانی در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی بوده است. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که در سال۲۰۲۰ تعداد سالهای توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی به علت صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسید. به گزارش سال۲۰۰۳ سازمان جهانی بهداشت از نظر اقتصادی صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمدمتوسط۵/۱درصدودرکشورهایبادرآمدبالا۲درصدتولیدناخالص داخلی (GNP) این کشورها است.
براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت هزینه های مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی حدود۵۱۸ ملیارد دلار در سال می باشد.ازاین مقدار۶۵ملیارددلار مربوط به کشورهای بادرآمد پایین است.
نتایج برآوردها نشان می دهد که هزینه های سالانه سوانح وتصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا ۱۸۰ملیارد یورو معادل۲۰۷ ملیارد دلار می باشد.این هزینه ها به روش فراگیر محاسبه شده اند ، دراین روش تمام هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد دیگری در ایالات متحده امریکابرای سال۲۰۰۰ انجام شده که نشان می دهد هزینه های سوانح وتصادفات رانندگی حدود۲۳۰ ملیارد دلار درسال می باشد. این برآورد به روش تولید از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان …………….

دانلود فایل

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر (سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جری

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر (سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جری

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر (سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جری

مدلسازی-ریاضی-زمان-بازیابی-سفر-(سیر-حرکت-کردن)-برای-سیستم-های-بازیابی-و-ذخیره-سازی-خودکار-با-جری

توضیحات:
مقاله ترجمه شده با عنوان مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر (سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی خودکار با جریان طبقه ای، در قالب فایل word و در حجم ۱۴ صفحه، همراه با فایل pdf اصل مقاله به زبان انگلیسی. 

تعداد صفحات انگلیسی ۱۴ صفحه (۳۵۵۰ کلمه)      تعداد صفحات ترجمه فارسی ۱۴ صفحه

عنوان انگلیسی مقاله:
Mathematical modeling of retrieval travel time for flow-rack automated storage and retrieval systems

سال چاپ: ۲۰۱۵

محل انتشار:
IFAC – papers online

چکیده: 

سیستمهای خودکار ذخیره سازی/ بازیابی (AS/RS)، یک سیستم دستی مواد خودکار است که با کامپیوتر کنترل شده و به طور گسترده در صنعت و سیستمهای ذخیره سازی استفاده میشود. آنها مزایای جالب توجه اعم از استفاده از حداکثر ظرفیت فضا و بهبود ایمنی دارند. تمام معایب AS/RS به عوامل اقتصادی مانند سرمایه گذاری اولیه بالا و دشواری برای تغییر طرح مربوط می باشد. این حاکی از اهمیت طراحی دقیق AS/RS با در نظر گرفتن تمام محدودیتها میباشد. بعدا ممکن است با هریک از ابعاد AS/RS و یا با محصولات، ارتباط داشته باشد. 
ارزیابی زمان سفر متوسط که دستگاه S/R برای ذخیره و بازیابی محصول میگیرد، برای یک طراحی بهینه لازم است. 
مقاله حاضر به یک پیکربندی خاص AS/RS اختصاص داردکه به آن جریان متناوب AS/RS میگویند. جریان متناوب AS/RS شامل تنها یک ردیف عمیق و دو دستگاه است …
دانلود فایل

طراحی شبکه حمل و نقل شهری؛ بررسی سیستم حمل و نقل سنگاپور

طراحی شبکه حمل و نقل شهری؛ بررسی سیستم حمل و نقل سنگاپور

طراحی شبکه حمل و نقل شهری؛ بررسی سیستم حمل و نقل سنگاپور

طراحی-شبکه-حمل-و-نقل-شهری؛-بررسی-سیستم-حمل-و-نقل-سنگاپور

توضیحات:
تحقیق طراحی شبکه حمل و نقل شهری؛ بررسی سیستم حمل و نقل سنگاپور در حجم ۳۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل و در قالب فایل pdf (تبدیل شده از پاورپوینت).

در فایل حاضر بعد از معرفی کشور سنگاپور، به بررسی سیستم و شبکه حمل و نقل آن در قالب حمل و نقل سنتی، جاده ای، عمومی(اتوبوس، مترو، مونوریل، تاکسی)، برون مرزی(زمینی، ریلی، دریایی، هوایی) پرداخته شده است.

بخشی از متن:
سیاست دیگری که در این کشور انجام شده در رابطه با قیمت گذاری و مالیات بندی بر خودروهای شخصی بود که در دهه ۷۰ میلادی آغاز شد. بدلیل محدود بودن مساحت جزیره و محدودیت شبکه ارتباطی آن و همچنین توریستی بودن شهر سنگاپور و رشد اقتصادی شدید این کشور و عوامل دیگر انجام این سیاست الزامی می شد.

فهرست مطالب:
معرفی کشور سنگاپور
حمل و نقل در سنگاپور
شبکه حمل و نقل

ممنوعیت آدامس
منابع

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) علائم و هشدار دهنده های ایمنی

پاورپوینت (اسلاید) علائم و هشدار دهنده های ایمنی

پاورپوینت (اسلاید) علائم و هشدار دهنده های ایمنی

پاورپوینت-(اسلاید)-علائم-و-هشدار-دهنده-های-ایمنی

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته حمل و نقل با موضوع علائم و هشدار دهنده های ایمنی در حجم ۴۵ اسلاید.

بخشی از متن:
علامت ایمنی (Safety Sign) علامتی که یک پیام ایمنی کلی را بیان کند. این پیام ایمنی خاص، متشکل از یک نماد گرافیکی، یک شکل هندسی و رنگ های ایمنی خاصی می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف علامت ایمنی
تقسیم بندی تابلوهای علایم ایمنی
روشی ساده تر برای به خاطر سپردن مفهوم رنگ ها و شکل ها
اشکال هندسی و معانی آنها
ارتباط بین اشکال هندسی و رنگ ها
علائم ایمنی و استانداردها
آیا در ایران الزامی برای استفاده از علایم ایمنی وجود دارد
وضعیت شرکت های تولید علایم ایمنی در ایران و جهان
طراحی اهداف رنگی
انواع وسایل هشداردهنده
خصوصیات وسایل هشداردهنده
نکاتی پیرامون چراغهای هشداردهنده

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) بررسی سیستم های حمل و نقل لندن

پاورپوینت (اسلاید) بررسی سیستم های حمل و نقل لندن

پاورپوینت (اسلاید) بررسی سیستم های حمل و نقل لندن

پاورپوینت-(اسلاید)-بررسی-سیستم-های-حمل-و-نقل-لندن

توضیحات:
پاورپوینت بررسی سیستم های حمل و نقل درون شهری لندن، در حجم ۱۵ اسلاید، همراه با تصاویر.

بخشی از متن:
لندن از نظر سیستم حمل و نقل عمومی به ۶ ناحیه تقسیم می شود که شما بسته به تمایل و بودجه ای که در نظر گرفته اید یکی از روش های حمل و نقل عمومی شامل تاکسی، اتوبوس و مترو را جهت مسافرت های درون شهری خود انتخاب نمائید. همچنین علاوه بر این شما می توانید در صورت داشتن گواهینامه بین المللی اتومبیل نیز اجاره نمائید. در این شهراتوبوس از بقیه گزینه‌ها مناسب‌تر است. خیابان های شلوغ و آلوده لندن، رانندگی یا حتی دوچرخه سواری را در این شهر سخت و طاقت فرسا کرده است و بنابراین بهترین کار، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شهر مثل اتوبوس‌های قرمز دوطبقه یا تاکسی‌های سیاه و راحت آن است. قایق‌های مسافربری زیادی هم در رودخانه و کانال‌های شهر رفت و آمد می‌کنند. از آنجایی که بسیاری از آثار دیدنی لندن در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، پیاده روی می تواند گزینه مناسبی برای جابه جایی بین آنها باشد. مترو لندن با ۱۲ مسیر مجزا، بهترین و سریع‌ترین راه برای جابه جایی در شهر است.

فهرست مطالب:
فهرست
مقدمه
شیوه های مختلف حمل و نقل در لندن
تاکسی
اتوبوس
مترو
تراموا
قایق رانی
دوچرخه سواری
فرودگاهی
سهم هرنوع وسیله در جابه جایی
برنامه راهبردی ریلی در لندن

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

مقاله-ترجمه-شده-مروری-بر-حمل-و-نقل-و-تغییرات-آب-و-هواتوضیحات:
مقاله ترجمه شده
با عنوان مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا، در قالب فایل Word و در حجم ۱۱ صفحه، همراه با مقاله انگلیسی زبان اصلی سال ۲۰۰۷ بصورت فایل pdf و در ۱۴ صفحه.

عنوان اصلی مقاله:

Transport and climate change: a review

سال چاپ: ۲۰۰۷
نویسنده:

Lee Chapman

محل چاپ:

Journal of Transport Geography 15 (2007) 354–۳۶۷

بخشی از متن ترجمه:
درطی قرن گذشته، سیاره زمین  بطور استعاری تحت قرارداد حمل و نقل بوده است که  جهت رفع نیازهای جمعیتی  توسعه یافته است. مشارکت جهانی در این توسعه نامناسب بوده است زیرا نیروی محرک برای تقاضای حمل و نقل در نهایت رشد اقتصادی است که منجر به نیاز فزاینده به سفرمی شود. اگرچه این  رابطه بتدریج در حال تضعیف است، نشانه های معدود  ناکامی کامل  در رابطه غیرپایدار بین درآمدهای فزاینده و گسترش حمل و نقل وجود دارد. اتکا به حمل ونقل   موجب آسیب  بلندمدت به آب و هوا  می شود و مصرف فزاینده سوختهای فسیلی بدان معناست که اوج  تولید نفت درحال وقوع است و منابع جهانی ظرف۵۰ سال تقریبا  کامل مصرف می شوند. تصمیمات سریع اکنون باید اتخاذ شوند به نحوی که اثرات حمل و نقل بر محیط بتوانند کاهش یابند و کاربرد بیش از حد منابع سوخت فسیلی متوقف شود. این مقاله اثر حالات مختلف حمل ونقل را با توجه به تغییر آب و هوا مرورمی کند و روشهایی را مطرح می کند که در آنان، جامعه میتواند این اثرات را کاهش دهد.


دانلود فایل

تحقیق در مورد قطارهای شهری

تحقیق در مورد قطارهای شهری

تحقیق در مورد قطارهای شهری

تحقیق-در-مورد-قطارهای-شهری

توضیحات:
تحقیق در مورد قطارهای شهری، در قالب فایل word و در حجم ۵۷ صفحه.

بخشی از متن:
همگام با رشد و گسترش شهرها، افزایش روزافزون جمعیت و تعداد وسایل نقلیه و توسعه ارتباطات روز به روز بر پیچیدگی سیستم حمل و نقل و مشکلات ناشی از آن افزوده می‌شود، مشکلاتی که هزینه‌های سنگینی را بر سیستم و استفاده کننده تحمیل می‌کند و در صورت عدم مقابله با آن بر سایر ابعاد جامعه نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
مشکلات ساختاری و عملکردی سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ ایران نیز دیر زمانی است بروز کرده و هر روز نمود بیشتری می‌یابد. برای رفع این مشکلات راهکارها و طرحهایی شامل ساخت و توسعه شبکه بزرگراهی و معابر یا بهبود آنها، توسعه و تقویت سیستم حمل و نقل همگانی و بکارگیری روشهای مدیریتی در کنترل و هدایت ترافیک به اجرا درآمده که هر یک به فراخور ماهیت آن سهمی در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل داشته است.
ولی با وجود همه این اقدامات، هنوز شهرها با مشکلات ترافیکی بسیاری روبرو هستند. به همین دلیل نیز ارائه راهکارهای صحیح و مناسب جهت رفع مشکلات فوق، با بکارگیری روش های دفیق و مبتنی بر اصول علمی، امری اجتناب ناپذیر است. البته شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در تعیین و انتخاب راهکارهای پیشنهادی تأثیرگذار خواهد بود.

نکته: این فایل فاقد فهرست منابع می باشد.

فهرست مطالب:
تاریخچه پیدایش قطار شهری
سیستم حمل و نقل همگانی برای شیراز
معرفی و چگونگی تشکیل سازمان قطار شهری
گزارشات پیشرفت طرح / احداث مسیر
گزارشات پیشرفت طرح/ ساختمان
دستگاههای حفاری TBM
گزارشات پیشرفت طرح / ایستگاه ها
ایستگاه های متروی شیراز
توقفگاه ها و تعمیرگاه ها
مسیر های متروی شیراز
تامین کنندگان تجهیزات قطار شهری ، پیمانکاران
روش های ساخت تونل مترو
روش جدید تونل زنی اتریشی
روش ماشین حفار
اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو
تعاریف مربوط به تونلها و ساختگاه
تاثیر گسلش بر تونلها
تاثیر ارتعاشات زلزله بر تونلها
بررسی تغییر شکلهای ایجاد شده در تونل
بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های مدفون در رسوبات منفصل
انواع تغییر شکلهای لرزه‌ای خاک

دانلود فایل

تحقیق بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

تحقیق بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

تحقیق بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

تحقیق-بررسی-حمل-و-نقل-چند-وجهی-و-چالش-ها-و-موانع-آن-در-ایران

توضیحات:
تحقیق بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران، در قالب فایل word و در حجم ۶۰ صفحه، بصورت کاملا ویرایش شده.

چکیده:
منظور ازحمل و نقل چند وجهی انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر با استفاده از حداقل دو شیوه متفاوت حمل و تحت قرارداد و مسئولیت واحد می باشد. شبکه های حمل و نقل وظیفه رساندن کالا و خدمات نهایی و نیز نهاده های مورد نیاز تولید از مبادی عرضه به مصرف کنندگان و تقاضا کنندگان را برعهده دارد و جمله اجزای نظام پشتیبانی بازرگانی هستند.
در این پروژه در ابتدا به معرفی حمل و نقل چند وجهی پرداخته و سپس مزایا و معایب این نوع سیستم حمل و نقل در سطح جهانی و نیز چالش های آن در ایران را بررسی خواهد شد و مدل های حمل و نقل چندوجهی را ارائه کردیم. یافته ها نشان می دهد در زمینه حمل ونقل چند وجهی جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی مواجه است که بخشی از آن به عدم وجود برنامه ریزی مناسب در بکارگیری از منابع و عدم سرمایه گذاری لازم و وجود تنگناهای قانونی باز می گردد.
در پایان پیشنهاداتی ارئه شده که ایران می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود یک استراتژی مناسب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به توسعه و احیا ناوگان حمل و نقل کشور پرداخت که اولویت آن باید تبدیل بنادر و فرودگاهای کشور به بنادر و فرودگاه محوری باشد. این اقدام می تواند سرعت رشد اقتصادی در کشور را چند برابر کند و بخش عظیمی از مشکلات اشتغال جامعه را مرتفع سازد.

فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه و کلیات
مقدمه
تعریف مسئله
سؤالات تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل دوم پیشینه تحقیق
فصل سوم معرفی و مروری بر حمل و نقل چند وجهی
حمل و نقل چند وجهی
کانتینر بین وجهی
انواع روش های حمل و نقل
تعریف پایانه چند وجهی
انواع عمده دهکده حمل و نقل کالا
۱-دهکده منسجم حمل و نقل کالا
۲-دهکده غیر مستقیم حمل و نقل کالا
اهداف یارانه های حمل و نقل
متصدی حمل چند وجهی(شیوه ای)
سند حمل و نقل چند وجهی
حمل و نقل بین المللی کالا
شرکت حمل و نقل بین المللی
فعالیت فورواردری
فعالیت کریری بین المللی
فعالیت کارگزاری بین المللی
فورواردر
کریر
برخی از مشکلات سر راه سیستم های حمل و نقل
فرمهای مختلف عملیات حمل و نقل چند وجهی
زمینی-دریایی-زمینی(land-sea-land)
جاده ای-هوایی-جاده ای(road-air-road)
دریایی-هوایی-دریایی(sea-air-sea)
ریلی جاده ای-ابراههای داخلی-دریایی(rail-road-inland waterways-sea)
(mini-bridge)
(land bridge)
Ro-Ro(roll-on/roll-off)
L.A.S.H. (Lighter Abroad Ship)
Piggyback
قطار دریایی(seatrain)
روش کارکرد حمل و نقل چند وجهی
بارفرابر در نقش متصدی حمل و نقل چند وجهی
OPERATING MTO (CC VESSEL)
OPERATING MTO NON VESSEL
وظایف و کارکردهای متصدی حمل چندوجهی(شیوه ای)
رضایت بخش بودن خدمات متصدی حمل چند وجهی
تخصص و امکانات متصدی حمل چندوجهی
مسئولیت های متصدی حمل چندوجهی
مسئولیت متصدی حمل چندوجهی به موجب سند حمل FBL
حقوق متصدی حمل چند وجهی
ارائه الگوی شیوه حمل و نقل چند وجهی در ایران
فصل چهارم چالش ها و موانع حمل و نقل چند وجهی
جنبه های فرهنگی و اقتصادی توسعه حمل و نقل
مزایای حمل و نقل ترکیبی
الزامات بهره مندی از رویکرد حمل و نقل چندوجهی
رعایت اقتصاد مسافت
رفع محدودیت ها و تامین ظرفیت های عملیاتی متناظر
چالش های حمل و نقل چندوجهی
مسئولیت های حقوقی ذینفعان
بالا بودن هزینه های حمل و نقل با توجه به کمبود بار برگشتی
تنوع فرهنگی، زبان و قوانین ملی
قانون بین المللی حاکم بر این رویه
عدم وجود زیر ساخت های لازم
ساختار تبادل اطلاعات
امنیت و ایمنی کالا
نقاط قوت
نقاط ضعف
سایر چالش ها
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
راهکارهای بهبود حمل و نقل ترکیبی درایران
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دانلود فایل

تحقیق بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور

تحقیق بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور

تحقیق بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور

تحقیق-بررسی-نقش-گمرک-امیرآباد-بهشهر-در-توسعه-ترانزیت-از-طریق-کریدور

توضیحات:
دانلود تحقیق بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور، در قالب فایل word و در حجم ۹۹ صفحه.

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر بر توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال-جنوب می پردازد. روش تحقیق توصیفی بوده و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهش های میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین المللی قرار دارند از پیش شرط های اساسی برای کسب درآمد های ارزی وایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصاد یک کشور می باشد، چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه  و همچنین توسعه و عمران منطقه ای و بین المللی را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، کارآفرینی و اشتغال زایی، زمینه پیشرفت در سایر بخش ها به ویژه  بخش حمل ونقل را در پی خواهد داشت. اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راه کارهای ارتقا را شناسایی و با توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از این راهکارها، در راستای تحقق آنها گام برداشت. لذا محقق، با استفاده از مطالعات توصیفی و پژوهش های میدانی و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از منابع ذکرشده بر آن است تا به این سوالات که کریدور شمال-جنوب از چه نقاط قوت و ضعفی برای بهره برداری در زمینه ی ترانزیت برخوردار است؟ گمرکات شمالی کشور به خصوص گمرک امیرآباد بهشهر به منظور تسهیل و تسریع ترانزیت با چه چالشها و مشکلاتی مواجه هستند؟ و همچنین گمرک از چه راه کارهایی جهت افزایش بهره برداری ترانزیتی از کریدور تجاری شمال-جنوب در کشور میتواند بهره گیرد؟ پاسخ گوید.

فهرست مطالب:
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ سوالات تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ سابقه و ضرورت انجام تحقیق
۱-۶ روش انجام تحقیق
۱- ۷ واژگان کلیدی
حمل ونقل،ترانزیت،گمرک،کریدورشمال-جنوب،ارزش افزوده
۱-۷-۱ حمل و نقل
۱-۷-۲ ترانزیت
۱-۷-۳ گمرک
۱-۷-۴ کریدور شمال-جنوب
۱-۷-۵ ارزش افزوده
فصل دوم
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعریف کریدور بین المللی حمل و نقل
۲-۳ انواع کریدور های بین المللی حمل و نقل
۲-۳-۱ کریدور شرق – غرب یا جاده باستانی ابریشم
۲-۳-۲ کریدور جنوبی آسیا
۲-۳-۳ کریدور تراسیکا
۲-۳-۴ کریدور آلتید
۲-۳-۵ کریدور بین‌المللی شمال – جنوب‌‌
۲-۳-۵-۱ مؤسسین و اعضاء
۲-۳-۵-۲ مسیرهای کریدور بین المللی شمال-جنوب
۲-۳-۵-۳ اهداف تاسیس کریدور بین المللی شمال-جنوب
۲-۳-۵-۴ ویژگیها و مزیت های کریدور بین المللی شمال-جنوب
۲-۴ تعریف گمرک
۲-۵ تاریخچه گمرک در ایران
۲-۶ وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲-۷ نقش های گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲-۷-۱ نقش گمرک در اجرای سیاست ها و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور
۲-۷-۲ نقش گمرک دربرنامه راهبردی جایگزینی واردات
۲-۷-۳نقش گمرک در برنامه راهبردی توسعه صادرات
۲-۷-۴ نقش گمرک در وصول درآمد
۲-۷-۵ نقش گمرک در امور مسافری و گسترش توریسم
۲-۸-۶ نقش گمرک در مبارزه قاچاق و مواد مخدر
۲-۷-۷ نقش گمرک در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۲-۷-۸ نقش گمرک در کارایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده
۲-۷-۹ گمرک و ارتباطات منطقه ای و جهانی
۲-۸ سازمان جهانی گمرک (WCO)
۲-۹ کنوانسیونهای بین المللی در زمینه گمرک
۲- ۱۰ قوانین و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
۲-۱۱ استانداردهای سازمان جهانی گمرک و وضعیت گمرک ایران در این زمینه
۲-۱۱-۱ استانداردهای مربوط به ارتباط سازمانهای گمرک با یکدیگر
۲-۱۱-۲ استانداردهای همکاری گمرک با بخش تجارت
۲-۱۲ اهمیت گمرک در برنامه تحول اقتصادی
۲-۱۳ معرفی گمرک منطقه ویژه امیرآباد بهشهر
۲-۱۴ ویژگیها و امتیازات گمرک منطقه ویژه اقتصادی امیر اباد
۲-۱۵ آمار عملکرد گمرک امیر اباد بهشهر
۲=۱۶ معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر
۲-۱۷ معرفی بندر امیرآباد بهشهر
۲-۱۸ جغرافیای خزر
۲-۱۹ ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲-۲۰ مشکلات و چالش ها
۲-۲۰-۱ اهم مشکلات و چالشهایی
۲-۲۰-۱-۱ مشکل مربوط به تعیین ارزش کالاها
۲-۲۰-۱-۲ طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها
۲-۲۰-۱-۳ تعدد گمرکات در ایران و گسترش روزافزون آنها
۲-۲۰-۱-۴ وجود رویه های پیچیده اداری و تفسیر پذیری قوانین
۲-۲۰-۱-۵تخصصی نبودن گمرکات کشور امکان
۲-۲۰-۱-۶ طبقه بندی غیر واقعی کالاها
۲-۲۰-۱-۷ قاچاق کالا
۲-۲۰-۱-۸ تعدد مراجع و مراکز سیاستگذار در امور بازرگانی – گمرکی
۲-۲۰-۱-۹ عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب
۲-۲۰-۱-۱۰ عدم حضور موثر و فعال گمرک در عرصه سیاست گذاری های بخش های تجاری و بازرگانی
۲-۲۰-۱-۱۱ کمبود شدید نیروی انسانی
۲-۲۰-۱-۱۲ عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی
۲-۲۰-۲ مشکلات گمرک در ارتباط با سازمانهای همجوار جهت ترخیص کالا
۲-۲۰-۲-۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲-۲۰-۲-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲-۲۰-۲-۳ وزارت جهاد کشاورزی
۲-۲۰-۲-۴ سازمان انرژی اتمی ایران
۲-۲۰-۲-۵ وزارت صنایع
۲-۲۰-۲-۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲-۲۰-۲-۷ بانک مرکزی
۲-۲۰-۲-۸ سازمان بنادر و کشتیرانی
۲-۲۰-۲-۹ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۲-۲۰-۲-۱۰ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
۲-۲۰-۲-۱۱ نیروی انتظامی ج . ا . ا
۲-۲۱ تعریف ترانزیت
۲-۲۲ انواع ترانزیت
۲-۲۳ اسناد و مدارک مورد نیاز برای رویه ترانزیت
۲-۲۴پروسه اداری رویه گمرکی ترانزیت
۲-۲۴-۱تبیین روند تشریفات کالای ترانزیت خارجی در اولین مرز ورودی
۲-۲۴-۲تبیین روند تشریفات تائید وصول، کنترل، بررسی و اجازه خروج کالای ترانزیت خارجی از کشور
۲-۲۵ اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ایران
۲-۲۶ مزیت های ترانزیتی ایران
۲-۲۷ بازار های ترانزیتی ایران
۲-۲۸ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت در کشور
۲-۲۸-۱ ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور
۲-۲۸-۲ نوسانات رشد ترانزیت غیر نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۸-۳ نوسانات رشد ترانزیت نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۸-۴ نوسانات رشد ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۸-۵ ترانزیت خارجی بر اساس کالاهای گروه بندی شده در سال۱۳۹۰
۲-۲۸-۶ پنج گمرک عمده ورودی ترانزیت خارجی در سال ۹۰
۲-۲۸-۷پنج گمرک عمده خروجی ترانزیت خارجی در سال۹۰
۲-۲۹ پیشینه تحقیق
فصل سوم
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش انجام تحقیق (نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و مشکلات پیش روی تحقیق)
۳-۳ اهداف تحقیق
۳-۴ سوالات تحقیق
۳-۵ اعتبار (روایی)
۳-۵-۱ انواع اعتبار
۳-۶ پایایی
۳-۶-۱ برآورد پایایی
فصل چهارم
پاسخ به سوالات تحقیق
۴-۱ مقدمه
۴-۲ پاسخ به سوال اول تحقیق
مزیت های کریدور بین المللی شمال-جنوب نسبت به سایر مسیر های فعلی به منظور حمل کالا و مسافر
۴-۳ پاسخ به سوال دوم تحقیق
۴-۴٫ پاسخ به سوال سوم تحقیق
۴-۴-۱ راه کارهایی در جهت تسهیل عملیات ترانزیت در گمرک
۴-۴-۲ راه کارهایی در جهت افزایش سرعت عملیات ترانزیت در گمرک
۴-۴-۳ راه کارهایی در جهت ارتقا امنیت عملیات ترانزیت در گمرک
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتیجه گیری
۵-۳ راهکارها و پیشنهادات
منابع و ماخذ

دانلود فایل

تحقیق بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال – جنوب

تحقیق بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال – جنوب

تحقیق بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال – جنوب

تحقیق-بررسی-نقش-بندر-شهید-رجایی-در-توسعه-ترانزیت-از-طریق-کریدور-شمال--جنوب

توضیحات:
تحقیق بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال – جنوب، در قالب فایل word و در حجم ۸۸ صفحه، بصورت ویرایش شده.

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی نقش بندر شهید رجائی بر توسعه ترانزیت از طریق کریدور شمال- جنوب می پردازد. روش تحقیق توصیفی بوده و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهش های میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین المللی قرار دارند از پیش شرط های اساسی برای کسب درآمد های ارزی و رشد اقتصاد یک کشور می باشد ، چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه  و همچنین توسعه و عمران منطقه ای و بین المللی را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، کارآفرینی و اشتغال زایی، زمینه پیشرفت در سایر بخش ها به ویژه  بخش حمل و نقل را در پی خواهد داشت. اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راه کارهای ارتقا را شناسایی و با توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از این راهکارها، در راستای تحقق آنها گام برداشت. لذا محقق، با استفاده از مطالعات توصیفی و پژوهش های میدانی و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از منابع ذکر شده برآن است تا به این سوالات که عوامل مؤثر بر توسعه ترانزیت کانتینری بندر شهید رجایی کدام است؟ جایگاه و اهمیت بندر شهید رجایی در مسیر کریدور شمال – جنوب  چیست؟ نقاط ضعف و قوت بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت کانتینری کدام است؟ مهمترین مشکلات موجود در بندر شهید رجایی کدامند؟ برای بهبود عملکرد بندر شهید رجایی چه باید کرد؟ پاسخ دهد. و در پایان راه کارهای لازم جهت بهبود عملکرد بندر شهید رجائی ارائه می گردد.  

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ سؤالات تحقیق
۱-۵ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۶ روش انجام تحقیق
۱-۷ واژگان کلیدی
۱-۷-۱ حمل و نقل
۱-۷-۲ ترانزیت
۱-۷-۳ بندر
۱-۷-۴ کریدور شمال-جنوب
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف کلی از حمل و نقل
۲-۳ انواع روش ‌های حمل و نقل کالا
۲-۴ الگوهای مختلف حمل و نقل کالا
۲-۵ مسائل و چالش های سیستم حمل و نقل
۲-۶ عناصر اصلی سیستم حمل و نقل
۲-۶-۱ پیوندها
۲-۶-۲ وسایل نقلیه
۲-۶-۳ پایانه ها و برنامه های عملیاتی
۲-۷ ویژگی های یک سیستم مناسب از دیدگاه مسافران
۲-۸ ویژگی های یک سیستم مناسب از دیدگاه بهره برداران
۲-۹ ساختار تشکیلاتی و اعتباری حمل و نقل
۲-۱۰ برنامه ریزی حمل ونقل
۲-۱۱ ساختار سلسله مراتبی برنامه ریزی حمل ونقل
۲-۱۲ انواع بارنامه رایج در حمل و نقل
۲-۱۳ تعریف ترانزیت:
۲-۱۴ انواع ترانزیت:
۲-۱۵ اسناد و مدارک مورد نیاز برای رویه ترانزیت
۲-۱۶ پروسه اداری رویه گمرکی ترانزیت
۲-۱۶-۱ روند تشریفات کالای ترانزیت در اولین مرز ورودی
۲-۱۶-۲ روند تشریفات کالای ترانزیت از کشور
۲-۱۷ اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ایران
۲-۱۸ مزیت های ترانزیتی ایران
۲-۱۹ بازارهای ترانزیتی ایران
۲-۲۰ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت در کشور
۲-۲۰-۱ ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور
۲-۲۰-۲ نوسانات رشد ترانزیت غیر نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۰-۳ نوسانات رشد ترانزیت نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۰-۴ نوسانات رشد ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر (درصد)
۲-۲۰-۵ ترانزیت خارجی بر اساس کالاهای گروه بندی شده در سال۱۳۹۰
۲-۲۰-۶ پنج گمرک عمده ورودی ترانزیت خارجی در سال ۹۰
۲-۲۰-۷پنج گمرک عمده خروجی ترانزیت خارجی در سال۹۰
۲-۲۱ تقسیم بندی بنادر براساس ادبیات ایران
۲-۲۲ آئین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی کشور
۲-۲۳ روند استاندارد سازی فعالیت های بنادر ایران
۲-۲۴ شاخص های ارزیابی عملکرد بنادر
۲-۲۵ نقش بنادر کشور در توسعه ترانزیت
۲-۲۶ بنادر مهم کشور
۲-۲۷ میزان عملکرد بنادر مهم ایران در امر ترانزیت
۲-۲۸ وظایف و ماموریت های مهم بنادر ایران
۲- ۲۹ نگاهی کلی به بندرشهید رجایی
۲-۲۹-۱ تاریخچه تاسیس
۲-۲۹-۲ موقعیت جغرافیایی
۲-۲۹-۳ مزیت ها و امکانات
۲-۲۹-۴ چگونگی روند توسعه زیر ساخت ها
۲-۲۹-۵ احداث پالایشگاه در بندر خلیج فارس
۲-۲۹-۶ رسیدن ظرفیت بندر شهید رجایی به ۲۰ میلیون TEU کانتینر
۲-۲۹-۸ نقش بندر شهید رجایی در استحکام جایگاه ترانزیت ایران
روند رشد رتبه بندر شهید رجایی بین ۲۵۰۰ بندر کانتینری دنیا
۲-۲۹-۹ بیانیه ماموریت
۲-۲۹-۱۰ بیانیه چشم انداز
۲-۳۰ تعریف کریدور بین المللی حمل و نقل
۲-۳۱ انواع کریدور های بین المللی حمل ونقل
۲-۳۱-۱ کریدور شرق – غرب یا جاده باستانی ابریشم
۲-۳۱-۲ کریدور جنوبی آسیا
۲-۳۱-۳ کریدور تراسیکا
۲-۳۱-۴ کریدور آلتید
۲-۳۱-۵ کریدور بین ‌المللی شمال – جنوب‌‌
۲-۳۲ پیشینه تحقیق
۲-۳۳ اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم : روش های انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش انجام تحقیق
۳-۳ اهداف تحقیق
۳-۴ سوالات تحقیق
۳-۵ اعتبار (روایی)
۳-۵-۱ انواع اعتبار
۳-۶ پایایی
۳-۶-۱ برآورد پایایی
فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق
۴-۱ مقدمه
۴-۲ پاسخ به سوالات تحقیق
۴-۲-۱ پاسخ به سوال اول تحقیق
۴-۲-۲ پاسخ به سوال دوم تحقیق
۴-۲-۳ پاسخ به سوال سوم تحقیق
۴-۲-۴ پاسخ به سوال چهارم تحقیق
۴-۲-۵ پاسخ به سوال پنجم تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتیجه گیری
۵-۳ راهکارها
۵-۴ پیشنهادات 
منابع و ماخذ

دانلود فایل