تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۲- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۳ سوال تحقیق.. ۵
۱-۴ فرضیه های تحقیق.. ۵
۱ – 5 روش تحقیق.. ۶
۱-۶ روش گرد آوری اطلاعات… ۶
۱ – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها۶
۱ – 8 پیشینه تحقیق.. ۶
۱–9 محدوده مورد مطالعه. ۸
۱ – 10 موانع و محدودیتهای تحقیق.. ۸
۱ – 11 واژه ها و مفاهیم. ۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱ تاریخچه ورودی شهر. ۱۱
۲ –2 ورودی شهرها در ایران. ۱۱
۲ – 3 مفهوم ورودی.. ۱۴
۲٫٫٫

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

عنوان: تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)
چکیده:
ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به شمار می رود. دلیل این امر دگرگونی مفهومی است که در گذشته از شهر و مقوله ورودی و خروجی شهر در نظر افراد بوده است. بطوریکه نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن انسان نقش می بست تصاویر ورودی و خروجی شهر بود، زیرا این تصویر علاوه بر آن به عنوان سمبلی از نحوه زیست و فرهنگ حاکم بر منطقه و…

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) بیان مسأله۵
۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۳) اهداف تحقیق۶
۱-۴) فرضیه‌های تحقیق۷
۱-۵) محدودیت ها و موانع تحقیق۷
۱-۶) مفاهیم و واژه ها۷
۱-۷) متغیرهای تحقیق۱۲
فصل دوم: مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق
۲-۱) فرایند شکل گیری سیستم منظر شهری…………………………………………………………………۱۴
۲-۲) جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت……………………………………………….. ۱۵
۲-۳) جایگاه طبیعت در…

تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

عنوان: تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی
چکیده
یکی از موضوعات مورد توجه جغرافیدانان سیاسی، مفهوم شهروندی است. تئوری های مربوط به فضای جهانی باعث تحول و تغییر مفهوم و عملکرد شهروندی شده است.این پایان نامه در نظر دارد به تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی بپردازدو به پرسش اصلی که عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار در توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر کدامند؟ پاسخ داده خواهد شد که…

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

جدول ۲-۱: میزان وابستگی ژئوپلیتیک ایران ۲۸
جدول ۳-۱: شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور ۶۳
جدول ۳-۲: جمیت بر حسب جنس و گروه سنی۶۳
جدول ۳-۳: مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی۶۶
جدول ۳-۴: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی . ۶۸
جدول ۴-۱: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی ۷۶
جدول۴-۲ : منابع چالش زا و مهمترین دلایل اهمیت ایران و افغانستان ۸۰
جدول ۴-۳: استان های دارای بیشترین تعداد خارجی ۸۲
جدول ۴-۴: بازگشت مهاجران افغانی از ایران به کشور خود طی سالهای…

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
Contents
چکیده:۱
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه:۲
۱-۱-طرح مسئله. ۵
۱-۲-اهداف تحقیق.. ۶
۱-۳-پرسش تحقیق.. ۷
۱-۴-فرضیات… ۷
۱-۵-روش تحقیق.. ۷
۱-۶- موضوع تحقیق.. ۷
۱-۷- زمان تحقیق.. ۷
۱-۸- پیشینه تحقیق.. ۷
۱-۹-اهمیت تحقیق.. ۸
۱-۱۰-ضرورت تحقیق.. ۹
۱-۱۱-دلیل انتخاب موضوع. ۹
۱-۱۲- واژه ها و مفاهیم. ۱۰
۱-۱۲-۱-ژئوپلتیک :۱۰
۱-۱۲-۲-اقلیت… ۱۰
۱-۱۲-۳-بهائیت… ۱۱
۱-۱۲-۴-جمهوری اسلامی.. ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 
۲-۱- انواع نظریه ها۱۴
۲-۱-۱- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در…

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
چکیده:۱
مقدمه:۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله. ۴
۱-۲-سوالات تحقیق:۴
۱-۳-فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۴-اهداف تحقیق. ۵
۱-۵- دلایل انتخاب تحقیق. ۵
۱-۶-ضرورت تحقیق. ۶
۱-۷-روش تحقیق. ۶
۱-۸-محدودیت های تحقیق. ۶
۱-۹-سازماندهی پژوهش… ۷
۱-۱۰-محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی.. ۷
۱-۱۱-بهره‌وران. ۷
۱-۱۲- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. ۸
۱-۱۳-تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. ۸
۱-۱۳-۱-قومیت:۸
۱-۱۳-۲-ملت:۸
۱-۱۳-۳-جغرافیای سیاسی:۸
۱-۱۳-۴-ناسیونالیزم:۹
۱-۱۳-۵-مرز…

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱-۱٫ بیان مسئله. ۴
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۳٫ اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴٫ فرضیه ها۵
۱-۵٫ روش تحقیق.. ۶
۱-۶٫ روش گردآوری اطلاعات… ۶
۱-۷٫ ابزار گردآوری اطلاعات… ۶
۱-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶
۱-۹٫ قلمرو تحقیق.. ۶
۱-۱۰٫ پیشینه تحقیق.. ۶
۱-۱۱٫ مسائل و مشکلات تحقیق.. ۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱٫ توریسم، توریست، تعاریف و مفهوم آن. ۱۰
۲-۲٫ پیشینه جهانگردی در ایران. ۱۰
۲-۳٫ جایگاه گردشگری در مطالعات جغرافیایی…..

تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

فهرست مطالب
چکیده….. ۱
مقدمه……. ۲
فصل اول:طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله و سوال اصلی تحقیق……… ۵
۱-۲-اهداف تحقیق……….. ۹
۱-۳-فرضیه های تحقیق…… ۹
۱-۴-روش گردآوری تحقیق،ابزار و تجزیه و تحلیل اطلاعات…… ۱۰
۱-۵-ضرورت انجام تحقیق……… ۱۰
۱-۶-پیشینه تحقیق…… ۱۱
۱-۷- موانع ومشکلات تحقیق…… ۱۳
 
فصل دوم:چهار چوب نظری تحقیق
۲-۱-چگونگی شکل گیری شهر ها درجهان…… ۱۶
۲-۱-۱-بررسی روند و مراحل شهر نشینی دوره ی جدید در ایران….. ۱۷
۲-۱-۲-شهرنشینی بطئی، ازسال ۱۲۹۹-۱۳۴۰ …………..

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش  مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش  مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …… ۱
مقدمه…… ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱- ۱٫ بیان مسئله. ۴
۱-۲٫ اهمیت وضرورت تحقیق.. ۵
۱-۳٫ اهداف… ۶
۱-۴٫ سوالات تحقیق.. ۶
۱-۵٫ فرضیهها۷
۱-۶ . روش تحقیق و مراحل آن. ۷
۱-۶-۱ . روش تحقیق.. ۷
۱-۶-۲ . مراحل تحقیق.. ۷
۱-۶-۲ -۱ . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات… ۷
۱-۶-۲-۲ . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات… ۸
۱-۶-۲-۳ . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸
۱-۷ . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. ۸
۱-۸ .پیشینه تحقیق.. ۱۰
۱-۸-۱٫ پیشینه تحقیق در زمینه تجارب…