پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

مختصری بر متابولیسم metabolism

مختصری بر متابولیسم metabolism

مختصری بر متابولیسم metabolism

مختصری-بر-متابولیسم-metabolismانرژی درمواد غذایی به اشکال زیر ذخیره می شوند:
کربوهیدرات ،چربی، پروتئین
بعضی از موارد مصرف انرژی در بدن عبارت اند از:
۱ .رشد وترمیم بافت های بدن
۲ .برای انتقال فعال بسیاری از مواد مانندگلوکز و یون کلسیم(Ca++) ازعرض غشاهای سلولی
۳ .برای لغزش فیلیمان های اکتین ومیوزین
موادغذایی ازترکیب کربن،اکسیژن،هیدروژن ودرمواردی پروتئین ونیتروژن به وجود می آیند.
انرژی موجود در پیوندهای مولکولی موادغذایی به طور شیمیایی در درون سلولها آزاد می شودوسپس به شکل
یک ترکیب پرانرژی به نام آدنوزین تری فسفات (ATP)ذخیره می شود.
درحالت استراحت نیازهای انرژی بدن تقریباً ازچربی وکربوهیدرات تأمین می شود
درفعالیت های عضلانی سبک تا شدید کربوهیدرات ها بیشتر ازچربی ها به مصرف می رسند.
در فعالیت کوتاه مدت بیشینه تقریباً همه ATPموردنیاز ازکربوهیدرات ها بدست می آید.
کربوهیدرات ها
هر گرم کربوهیدرات ۴/۱کیلوکالری انرژی تولید می کند.
وابستگی عضلات به کربوهیدرات درورزش به قابلیت دسترسی به کربوهیدرات وسیستم توسعه یافته عضله برای
متابولیسم آن ارتباط دارد.
کربوهیدرات ها به گلوکز تبدیل می شوند وبه بافت های بدن می روند.
درزمان استراحت کربوهیدرات مصرفی به شکل گلیکوژن در کبد و عضلات ذخیره می شوند.
بدون مصرف کربوهیدرات کافی ،عضلات و کبد از دوباره سازی منابع انرژی اولیه خود ناتوان می شوند.
چربی ها:
هر گرم چربی ۹٫۱ کیلو گالری انرژی تولید میکند.
ذخایر انرژی در بدن بصورت چربی بسیار بیشتر از کربو هیدرات است چربی ها جهت شرکت در متابلیسم سلولی
ابتدا باید از تری گلیسرید به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تبیدل شوند.برای تشکیلATPفقط اسید های چرب
آزاد استفاده می شود.
با وجود اینکه انرژی زایی چربی ها بسیار بیش از کربو هیدرات هاست اما سرعت آزاد شدن انرژی از چربی ها
برای تأمین تمامی انرژی مورد نیاز فعالیت های عظلانی شدید بسیار آهسته است.
پروتئین ها
فرآیند تبدیل پروتئین و چربی به گلوکز گلوکونئوژنز نامیده میشود.
فرآیند تبدیل پروتئین به اسیدهای چرب لیپوژنز نام دارد .
پروتئین ها میتوانند ۵تا ۱۰درصد از انرژی مورد نیاز را در فعالیت های دراز مدت را تأمین کند.
میزان آزاد سازی انرژی
تاثیر در دسترس بودن انرژی را اثر توده ای می نامند.همه آنزیم های تجزیه کننده پسوند ase دارند
بیو انرژی: تولیدATP
یک مولکول ATP از ترکیب آدنوزین و سه گروه فسفات غیر آلی (Pi) تشکیل می شود.
آنزیم ATPase ،ATP را به APP و Pi تبدیل می کند.
فرآیند ذخیره انرژی با تشکیل ATP از منابع شیمیایی دیگر را فسفوریلاسیون گویند.
به دلیل اینکه فسفوریلاسیون با کمک اکسیژن روی می دهد به آن فسفوریلاسیون اکسایش گویند.
سلول ها به سه روش ATP تولید می کنند:
۱ .دستگاه ATP-Pcr فسفاژن
۲ .دستگاه گلیکولیتیک
۳ .دستگاه هوازی
۱٫دستگاه ATP-Pcr
– ساده ترین دستگاه انرژی است که در آن علاوه برATP از فسفوکراتین نیز تولید انرژی می شود.
-آزاد سازی انرژی از Per توسط آنزی کراتین کیناز تسهیل می شود.
-این فرآیند دارای سرعت زیادی است و می تواند بدون دخالت هر گونه ساختار ویژه دیگری در درون سلول
انجام شود.
-در جریان چند ثانیه اول فعالیت عضلانی شدید سطح ATP ثابت می ماند. اما سطح Pcr بطور یکنواخت کاهش می یابد.
-این دستگاه می تواند ATP مورد نیاز در فعالیت هایی که ۳ تا ۱۵ ثانیه طول می کشند را فراهم کند.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق نقش تغذیه در یادگیری

تحقیق نقش تغذیه در یادگیری

تحقیق نقش تغذیه در یادگیری

تحقیق-نقش-تغذیه-در-یادگیرینقش تغذیه در یادگیری
باپیشرفت علم ودانش بشری وگسترش جوامع شهری شیوه زندگی وعادات مردم نیز دستخوش تغییر وتحول گردیده است ویکی ازمواردمهم که ازتغیرمصون نمانده است عادات غذایی وذائقه افرادمی باشد.
باگسترش علم ودانش بشری وتوسعه شهرنشینی درکشورمان باعث شده است ازعادات وجیره های غذایی اصیل وسنتی فاصله بگیریم وبسوی غذاهای آماده کنسروشده روبیاوریم.درسفره های ایرانی غذاهایی چون آبگوشت،آش،ترخینه و…جای خودرابه انواع پیتزا،سوسیس و…داده است یکی دیگرازدلایل تغییر وتحول درسفره های ایرانی افزایش سطح توقعات مردم ومشکلات اقتصادی باعث شده است که زنان نیزدراقتصادخانواده نقش داشته باشند وهمانندمردان دربیرون ازخانه به کاروفعالیت مشغول باشند ودیگرفرصتی برای طبخ غذانداشته باشندومجبورمی شوندبدلیل خستگی ناشی ازکارونبودزمان کافی به غذاهای آماده نظیر انواع کنسروها وپیتزا و… روی بیاورند.
یکی دیگرازتغییرات مهمی که درذائقه افرادایجادشده تمایل افرادبه استفاده ازغذاهای سرخ شده درروغن می باشدکه علاوه برازدست دادن بعضی خواص وسرخ شدن در روغن باعث بروزانواع بیماریهای قلبی عروقی و… می گردد
انواع نوشیدنی های صنعتی جای خودرادرسفره ووعدهای غذایی مردم بازکرده اندکه این موادجدای ازعامل زمینه سازبرای چاقی، موادافزودنی مختلفی که به آنهاافزوده می شوند ممکن است اازبدن دفع نشوندودرقسمتهایی ازبدن چون کبدذخیره شوند ودراثرمصرف طولانی مدت باعث بروزمشکلات کبدی وپوکی استخوان گردند.
صنعتی شدن برغذای میان وعده ای دانش آموزان هم تاثیر گذاربوده است وآنها هم بجای مصرف موادغذایی چون نخودچی کشمش،نان وپنیر،و… روی به مصرف موادی چون پفک،چیپس،لواشک،تمر و…آورده اند.
تغذیه: فرایندی که طی آن غذاتهیه وتامین می شودو واردبدن شده وپس ازعمل متابولیسم بروی آن مورداستفاده سلولها قرارمی گیرد.
سوءتغذیه: بهم خوردن تعادل بین ورودموادمغذی به بدن ومصرف موادمغذی دربدن ایجادمی شود.
موادغذائی:هرماده جامدیامایعی که بتواندنیازهای تغذیه بدن رامرتفع کند
تهیه غذابه عواملی چون دسترسی فیزیکی به غذا-توانایی خرید-آگاهی ازپخت غذا-تقسیم غذادرخانواده-بهداشت موادخوراکی و…بستگی داردوغذاممکن است ازطریق دهان-ورید-زیرجلد واردبدن شده ودرنتیجه فعل وانفعالاتی جذب می گردند.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

تحقیق بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

تحقیق بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

تحقیق-بررسی-وضعیت-تغذیه-سالم-و-رژیم-های-غذایی-بیمارستانیموضوع :
بررسی وضعیت تغذیه سالم
و رژیم های غذایی بیمارستانی

تغذیه :
۱- تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید .
علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است . مواد غذائی به ۶ دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( Kcal) سنجیده می شود .
میزان متابولیسم پایه (BMR) انرژی است که فرد در هنگام استراحت به آن نیاز دارد و برای حفظ فعالیت های نگهدارنده حیات ، مانند ضربان قلب و … ضروری است .
مواد غذائی
مواد غذائی انرژی زا
کربوهیدارت ها ترکیبات آلی هستند که جزو فراوان ترین وارزان ترین منبع انرژی می باشند هر گرم آنها ۴ کیلو کالری انرژی تولید می کنند واحد سازنده کربوهیدارت ها ساکارید است و بر همین اساس به ۲ گروه کربوهیدارت های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها ) و کربوهیدارت های مرکب ( پلی ساکاریدها)تقسیم بندی می شوند .
گلوکز که یک مونوساکارید است که پرمصرف ترین کربوهیدارت است .
پروتئین ها
پروتئین ها جزء حیاتی هر سلول می باشند و هر گرم آنها نیز ۴ کیلو کالری انرژی تولید می کند .همه پروتین ها از ۲۲ واحد سازنده به نام آمینو اسید ساخته شده اند که ۹ تای آنها ضروری هستند یعنی بدن قادر به ساخت آنها نیست .پروتئیها به ۲ دسته کامل ( کیفیت بالا ) و ناقص ( کیفیت پایین ) تقسیم می شوند .
معمولاً پروتین های حیوانی کامل و پروتین های گیاهی ناقصند ، پروتئین ها تنها منبع نیتروژن بدن هستند و تعادل نیتروژنی هنگامی برقرار است که نیتروژن وارد شده به بدن و نیتروژن دفع شده از بدن برابر باشند . این تعادل هنگام مقایسه بین کاتابولیسم ( تخریب بافت ) و آنابولیسم ( ساخت بافت ) بکار می رود .
چربی ها
چربی ها انرژی زا ترین عنصر غذایی هستند و هر گرم آنها ۹ کیلو کالری انرژی تولید می کنند این مواد از اسیدهای چرب و تری گلیسریدهاساخته شده اند اسیدهای چرب خود شامل دو دسته اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب غیر اشباع هستند همچنین آنها را ، به دو دسته اسیدهای چرب ضروری و غیر ضروری طبقه بندی می نمایند تنها اسید چرب ضروری برای انسان ها اسید لینولیک است که بدن قادر به ساخت آن نمی باشد .
کلسترول نیز یک چربی اشباع شده است و مهمترین ترکیب غشاء سلولی می باشد
مواد غذایی انرژی زا
آب
آب حیاتی تری و ضروری تر از غذاست . حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از وزن کل بدن را آب تشکیل می دهد آب در داخل سلول وجوددارد ومایع داخل سلولی (ICF) نام دارد .
باقیمانده مایع خارج سلول (‌ECF) خوانده می شود . روزانه حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی لیتر آب وارد بدن می شود و تقریباً به همین میزان آب از بدن خارج می گردد آب جهت تولید ترشحات انجام واکنش های شیمیایی و … کارکرد دارد .
ویتامین ها
ویتامین ها ترکیبات آلی که بیشتر به شکل کوانزیم فعال هستند وبرای متابولیسم بدن وجود آنها ضروری است ویتامین ها به ۲ دسته محلول در آب (B.C) و محلول در چربی ( K.E.D.A) طبقه بندی می شوند . این مواد در اثر نور ، گرما و نیز درطی فرآوری مواد غذائی ممکن است از بین بروند اگر ویتامین ها بیش از نیاز مصرف شوند حالتی به نام هیپرویتامینوز ایجاد مینمایند که به صورت اختلالی در کارکرد بدن ظاهر می شوند .

مواد معدنی (‌مینرال )
مواد معدنی عناصر آلی ( مانند آهن ) یا غیر آلی ( کلرور سدیم ) هستند که در ساختار یا عملکرد بدن دخالت دارند این مواد به ۲ دسته مواد معدنی بزرگ ( روزانه مصرف بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر آنها ضروری است ) و کوچک ( کمتر از ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر نیاز روزانه به مصرف آنها وجود دارد ) تقسیم می شوند .
رژیم غذائی صحیح
در یک رژیم غذایی مناسب و صحیح تعادل و تنوع برقرار بوده و کلیه مواد مغذی ضروری در اندازه مناسب دریافت می شود که با پیروی از دستورات هرم غذایی توصیه شده توسط متخصصین تغذیه این امر میسر می شود . در این هرم غلات و حبوبات در پایه هرم، میوه و سبزیجات بالای این پایه ، گوشت و لبنیات در سطح بالاتر و چربی ها و شیرینی ها در قله هرم قرار دارند و در قرآن به اهمیت تغذیه با مواد غذائی گوناگون مانند :‌شیر ، خرما ، زیتون ، در آیات ۲۴-۲۳ سوره مریم ، ۶۶-۷۸ سوره نحل … اشاره گردیده است .
عوامل موثر برتغذیه
عوامل موثر بر تغذیه عبارتند از : سن ، جنس ، وضعیت سلامتی ، مسائل اقتصادی ، عوامل فرهنگی ، روانی ، اجتماعی و …

بررسی وضعیت تغذیه
بررسی مشکلات مربوط به تغذیه با تکیه بر موارد زیر انجام می شود .
الف – گرفتن تاریخچه غذائی ( رژیم غذائی ، عادات ، آداب تغذیه ..)
ب – محاسبه شاخص توده بدنی ( BMI) که از نسبت وزن (‌کیلوگرم ) بر مجذور قد ( سانتی متر ) بدست می آید .
اگر مقدار حاصله از ۲۰ کمتر باشد فرد درمعرض

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تغذیه

تحقیق تغذیه

تحقیق تغذیه

تحقیق-تغذیهتغذیه
________________________________________

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند.
تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.
تر کیب شیمیائی غذای انسان باید شامل پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی ، ویتامین وآب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود.این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل میکند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن قرار میگیرند.
غذا به ماده جامد یا مایعی گفته میشود که بعد از خوردن و هضم شدن ایجاد حرارت و انرژی کرده و موجب ترمیم بافتها ،رشد و نمو و تنظیم اعمال حیاتی می گردد.
تمام موجودات زنده برای آنکه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند ،احتیاج به غذا دارند.خواه این موجود زنده انسان باشد یا یک حیوان و یا حتی یک موجود بسیار کوچک ذره بینی مانند میکروب و…..
از طرفی هر روز تعدادی از سلولهای بدن می میرندو باید سلولهای تازه جای آنها را بگیرند برای این منظور باید سلولها مواد لازم را از غذا بدست آورند.همچنین حفظ گرمای طبیعی بدن -که در موقع سلامت همیشه ثابت است-،مبارزه با میکروب ها و عوامل بیماری زا،رشد روزانه مو و ناخن،کار قلب و دستگاه تنفس ،حرکات بدن،قدرت کار و فعالیت انسان و حتی کارهای فکری هم در گروی دریافت کافی مواد غذائی میباشد.
معمولا غذائی که انسان مصرف میکند از مواد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:
مواد قندی و نشاسته ای یا کربوهیدرات هاو مواد چربی که انرژی زاهستند و انرژی روزانه را تامین میکنند، مواد پروتئین جهت نگهداری و ترمیم بافتها و ساختتن بافتهای جدید لازم است، ویتامین و مواد معدنی و آب انرژی زا نیستند- کالری ندارند- ولی برای رشد طبیعی مورد نیاز می باشند.دریافت ناکافی آنها باعث بروز کندی رشد،اختلالات خونی وعدم استحکام استخوانها میشود.

تاریخچه تغذیه
تا اوایل قرن نوزدهم مفهوم غذاخوردن فقط پرکردن شکم بود و احساس گرسنگی بشر را وادار می‌کرد تا آنچه را در دسترس خود می‌دید بدون توجه به کمیت و کیفیت آن مصرف کند.
شهرنشینی و تشکیل اجتماعات باعث ایجاد تغییرات زیادی در طرز تغذیه بشر شده است. اولین اجتماعات و شهرها در بین‌النهرین، آسیای باختری، مصر و یونان بوجود آمدند. شهرنشینهای اولیه کشاورزی و دامپروری را به خوبی می‌دانستند و برای تغذیه خود از محصولات متنوع استفاده می‌کردند.ایران نخستین کشور جهان است که انسان اولیه در آن به کشاورزی و پرورش دام پرداخته است. (دو تن از متخصصین به نامهای آرتور کیت و دکتر ارنست هرتسفیلد در کتابی به نام صنایع ایران ثابت کرده‌اند که کشاورزی و تمدن از فلات ایران شروع شده است). در حفاریهایی که در بعضی از نقاط ایران نظیر شوشتر، دامغان ، تخت جمشید و تپه سیلک کاشان به عمل آمده نشان می دهد که تاریخ کشاورزی در ایران متجاوز از ۶۰۰۰ هزار سال است .
تاریخچه تغذیه در یونان نشان می‌دهد که مردم یونان باستان برای تغذیه اهمیت زیادی قائل بودند و این جمله به آنان منسوب است که : ” برای تقویت روح هرگز جسم را نباید فراموش کرد و باید مردم را با ورزش و غذای مناسب تربیت کرد .” شواهد نشان می‌دهد که در زمانهای قدیم مردم یونان بیشتر از گیاهان تغذیه می‌کردند و مصرف گوشت گوسفند، پرندگان، شکر، لبنیات و ماهی نیز در بین بعضی از طبقات اجتماع معمول بوده است. همچنین روغن زیتون را بسیار دوست داشته و مصرف می‌کرده‌اند.
در روم قدیم مردم کشاورزی می‌کردند و از غلات، بقولات و میوه و بعضی از انواع سبزیها تغذیه می‌کردند. غلات غذای اصلی آنها را تشکیل می‌داد و مصرف گوشت منحصر به طبقه اشراف بود.
در دورانهای بعد یعنی پس از استقرار امپراطوری در روم وضع تغذیه مردم تغییر کرد و رومیان بعد از فتوحات مختلف از تغذیه مردم سرزمینهای فتح شده تقلید کرده و در این راه جانب افراط می‌پیمودند. البته این طرز تغذیه مربوط به طبقات مرفه و اعیان بود درحالیکه مردم عادی تغذیه ساده‌ای داشتند. در این زمان حتی کتب آشپزی نیز در روم منتشر شده که کتاب Deipnosphistae اثر Athenaeus در قرن دوم میلادی چاپ شده و طرز تهیه غذاهای گوشتی، سبزیها و اطلاعات دیگری در آن شرح داده شده است.
در مورد رژیمهای غذایی آغاز پیدایش آن به لوحه ای متعلق به سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد مسیح در ناحیه سومر مربوط میشود که در آن برنامه غذایی یک کودک نوشته شده و در حال حاضر در موزه باستان شناسی استانبول نگهداری میشود .
طی دورانهای مختلف تاریخ و از دیدگاه مذاهب گوناگون، رژیمهای غذایی حائز اهمیت بسیار بوده و در بسیاری از کتب مذهبی مطالبی در زمینه تغذیه در دوران بارداری، شیردهی و روزه منعکس شده است. بقراط غالباً نصایح و توصیه‌هایی در زمینه مصرف یا عدم مصرف بعضی از غذاها به بیماران خود می‌کرده است و اکثر پزشکان یونان باستان رژیم درمانی را به عنوان بخش مهمی از معالجه بیماریها بکار می‌بردند.
زکریای رازی که از دید عده زیادی پدر علم تغذیه و رژیمهای غذایی کودک شناخته شده توصیه‌های مختلفی در زمینه رژیمهای غذایی دارد. همچنین در کتاب حفظ الصحه اثر اسرف بن محمد در زمینه تغذیه و رژیم در دوران مختلف زندگی مطالبی سودمند عنوان شده است.
با وجود اهمیت زیاد این رشته در حفظ سلامت انسان از گذشته تا حال داشته ، ولی تا سالهای پایان وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول هیچ سازمانی که رسما در این زمینه فعالیت کند وجود نداشت ، تا اینکه در سال ۱۹۱۷ نخستین انجمن مربوط به رژیم دانان توسط گروهی از کارشناسان تغذیه آمریکا تاسیس شد . این انجمن برای اولین بار مجله علمی رژیم شناسان را در سال ۱۹۲۵ منتشر کرد . و به تدریج دامنه فعالیت خود را در زمینه مدیریت خدمات غذایی مراکز تغذیه توسعه داد .
فارغ التحصیلان این رشته که رژیم‌شناس (Dietition) نامیده میشوند ، باید تمام اطلاعات و دانش خود را در راه کمک به برقراری وبهبود سلامت بشر بکار گیرند .
اصطلاح رژیم درمانی یا درمان با رژیم (Diet-therapy) به معنای استفاده از رژیم غذایی نه فقط برای بیماران بلکه برای افراد سالم نیز می‌باشد. بدین معنی که افراد سالم نیز باید به نوبه خود از رژیم غذایی مناسب استفاده کنند تا بدین وسیله از ابتلا به سوء‌تغذیه مصون مانده و از سلامت کامل برخوردار شوند.

آداب غذا خوردن در اسلام
دین اسلام کاملترین و جامع ترین ادیان الهی است. لذا برای خوردن نیز احکامی دارد که رعایت آنها بر هر فرد مسلمان لازم است. برخی از آنها عبارتند از:
• به هنگام غذا خوردن «بسم الله» و بعد از غذا «الحمدالله» بگوئید.حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
• دستهای خود را قبل از غذا و بعد از آن بشوئید که تنگدستی را برطرف و عمر را دراز می کند.امام صادق علیه‌السلام
• غذا را خنک کن زیرا که در غذای داغ برکت نیست.حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
• وقتی که اشتهای به خوردن داری بخور و زمانی که هنوز اشتها به خوردن داری، از خوردن دست بکش. حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
• بیشتر بیماریها از پر خوری است. امام حسین علیه‌السلام
• آداب غذا خوردن عبارتست از:
۱- لقمه کوچک گرفتن
۲- خوب جویدن غذا
۳- کم نگاه کردن به صورت دیگران
۴- شستن دستها.حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
• نیاشامید تا غذا تمام شود پس اگر چنین کردید معده ضعیف می شود.امام رضا علیه‌السلام
• اگر کم خوری را انتخاب کنیم سالمتر خواهیم بود و ثبات بدن در اثر کم خوری است.امام صادق علیه‌السلام
• در روی هر میوه ای زهری نشسته خوب آن را در آب فرو برده و شستشو دهید.امام صادق علیه‌السلام
• دهانهای خود را با مسواک پاکیزه کنید.حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
• اگر آدمیزاد در غذای خود جانب اعتدال را رعایت کند، هرگز بیمار نمی شود.امام صادق علیه‌السلام

تغذیه سالم
۱- در رژیم غذایی روزانه باید در حد امکان از مواد غذایی گیاهی به جای مواد غذایی حیوانی استفاده شود. ۲- چون تأمین کننده انرژی بدن از سه منبع هیدرات کربن ، چربی و پروتئین است لذا باید سعی شود روزانه ۵۰ درصد مواد غذایی به هیدرات کربن و ۲۵درصد به پروتئین و۲۵درصددیگربه چربیها اختصاص یابد. ۳- تاآنجا که ممکن است ازمصرف گوشت قرمزبپرهیزید، زیرا در تولید مواد مصرفی مانند رادیکال های آزاد نقش بسزایی دارد توجه داشته باشید که بیشتر گوشتها چربی دارند و هر چربی که منشاء حیوانی داشته باشد، محتوای کلسترول است . افزایش میزان کلسترول درخون ، سبب رسوب در دیواره رگها و به خطر انداختن سلامتی می شود. ۴- باید به خاطر سپرد که خانمها بعد از دوران یائسگی و آقایان هیچگاه نباید مواد حاوی ویتامین C را همراه با غذا مصرف کنند. بهترین زمان مصرف ویتامین C قبل از غذاست . تحقیقات نشان داده است که ویتامین C به خاطر داشتن خاصیت احیاء کنندگی آهن موجود در مواد غذایی گیاهی را تغییر داده و غیر قابل جذب می کند. ۵- بهترین راه مبارزه و پیشگیری از سرطان مصرف ویتامین های A ، E و C است . ۶- در طول روز حداقل یک بطری آب را حتماً بنوشید و هیچ گاه برای رفع تشنگی از نوشابه های شیرین استفاده نکنید. ۷- چای به خاطر وجود ماده ای به نام پلی فنول نوشیدنی مفیدی است . پلی فنول ها با فعل و انفعالاتی که در بدن تشکیل می دهند مانع از جذب آهنهای آزاد در جریان خون می شوند. ۸- مصرف سبزیجات تازه به ویژه پیاز و سیر را هرگز فراموش نکنید. مواد محلول در آب پیاز به وفور وجود دارد و به راحتی از طریق سیستم جذبی روده وارد جریان خون می شود. ۹- از غذاهایی استفاده کنید که نیاز بدنتان را تأمین می کند نه از غذاهایی که به آنها علاقه مند هستید. ۱۰- تغذیه سالم زمانی مفید است که همراه با سلامت روانی باشد. امروزه ثابت شده که خندیدن ، بخشیدن و فراموش کردن سه دلیل مهم برای سلامت روح و روان انسان است . تغذیه سالم هیچ وقت به یک بدن مضطرب کمک نخواهد کرد.

تاثیر تغذیه بر اخلاق

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق جامع اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

تحقیق جامع اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

تحقیق جامع اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

تحقیق-جامع-اهمیت-گوشت-مرغ-در-تغذیه-انسانفصل اول: مقدمه
اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت ۸۷۰۰ نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(۱۲)
در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( ۳)
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( پایان نامه قرمز رنگ).
دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:
۱-۱-۱) ارزش غذایی گوشت مرغ: هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول ۱-۱نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(۲).

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

نقش تغذیه در یادگیری

نقش تغذیه در یادگیری

نقش تغذیه در یادگیری

نقش-تغذیه-در-یادگیریمقدمه
تحقیقات نشان داده است که بسیاری از بیماریهای دوران بزرگسالی دانش آموز مانند دیابت، افزایش فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی، افزایش چربی خون و … به نحوه تغذیه وی در دوران مدرسه مرتبط است، بنابراین داشتن رژیم مناسب در دوران کودکی می تواند از بروز و یا شدت این بیماریها در بزرگسالی پیشگیری کند. در سنین مدرسه رشد کودک با سرعت کمتری ادامه می یابد، کمبودهای تغذیه ای در این سنین کودک را از رشد بالقوه ای که می تواند داشته باشد باز می دارد. در این سنین دانش آموزان جهت تامین نیازهای تغذیه ای خود به سه وعده غذای اصلی(صبحانه، ناهار، شام) و دو میان وعده (بین صبح تا ظهر و عصر) نیاز دارند.در این مقاله به همین موضوعات می پردازیم
ضرورت انجام پژوهش

صبحانه به دلایلی از جمله خاصیت آرام بخشی درابتدای روز و رفع گرسنگی وعطش سلول های بدن بخصوص سلولهای مغز تنظیم قند خون و تاثیر مسقیم آن بروزن بدن … مهمترین وعده غذایی محسوب می شود همچنین مواد غذایی تشکیل صبحانه تاثیر بسزایی بر روی کارایی سیستم مغز و اعصاب دانش آموز می گذارد لذا این وعده غذایی نقش مهمی در یاد گیری مطالب درسی و تمرکز حواس دارد ودر نتیجه پیشرفت تحصیل دانش آموز ایفامی کند این نقش بخصوص در زمینه دروسی که به تفکر و تمرکز بیشتر نیاز دارند مانند ریاضیات و اهمیت بیشتر دارند.
در کشور ما و البته تا حدودی در زندگیهای صنعتی امروز غذاها غالبا کنسروی و فست فود شده اند والدین کارمند هستند بسیار کم پیش می آید که به صبحانه به عنوان غذای اصلی نگریسته شود و اکثرا حذف می شود در صورتیکه کودک و نوجوانی که در سنین رشد و یادگیریست نیاز حیاتی به این وعده غذایی دارد

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

کاربرد میکروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

کاربرد میکروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

کاربرد میکروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

کاربرد-میکروارگانیزم‌ها-در-تهیه-مواد-لبنیمقدمه:
شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است. شیرگاو تقریباً ۸۷% آب، ۵/۳% پروتئین، ۵/۳% چربی و ۵% لاکتوز دارد که البته در صد آب و چربی از شیر یک گاو به شیر گاو دیگر متفاوت است. محصولات بدست آمده از تخمیر شیر، مزه‌های متفاوتی دارند و به علت داشتن آب کمتر نسبت به شیر، مقاومتشان در برابر عوامل فساد غذایی بیشتر است. تخمیر شیر در شرایط دمایی مناسب صورت می‌گیرد و بسته به نوع مخمر، نوع شیر و شرایط فرایند محصولات متفاوت تولید می‌شود. ارگانیزم‌های عمده‌ای که شیر را به محصولات لبنی فرعی تبدیل می‌کنند، شامل لاکتوبا سیلوس‌ها و استرپتوکوکها هستند.
استرپتوکوکهای لاکتیک دارای آنتی‌ژنهای گروه N هستند و از مهمترین آنها استرپتوکوکوس لاکتیس، استرپتوکوکوس کرو موریس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس را میتوان نام برد.
استرپتوکوکوس لاکتیس متشکل از یک یا دو زنجیره بلند یا کوتاه یا سلولهای بیضی شکل است. استرپتوکوکوس لاکتیس در  28 به سرعت در شیر رشد و آن را ترش می‌کند. متوقف شدن با کتریهای گرم مثبت در شیر به وجود یک آنتی بیوتیک قوی به نام نیسین ( توسط برخی گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استرپتوکوکوس لاکتیس تولید می‌شود) بستگی دارد.
گونه‌های لاکتو باسیلوس، مهمترین باکتریهای خانواده لاکتو با سیلوس محسوب می‌شوند. لاکتو با سیل‌ها (میله‌ای شکل، باریک، دراز، گرم مثبت و بدون اسپور) معمولاً به صورت رشته‌هایی مرکب از سلولهای موازی زنجیره‌ای یا تک تک هستند. لاکتو با سیل‌ها در مواد غذایی و فراورده‌های لبنی به وفور یافت می‌شوند. بیشتر گونه‌ها جور تخمیر (هوموفرمانتاتیو) وعده‌ای مانند لاکتو باسیلوس فرمنتم و لاکتوباسیلوس پاستوریا نوس ناجور تخمیر (هتروفرمانتاتیو) هستند. بسیاری از گونه‌های موجود در شیر پاستوریزه مانند لاکتوباسیلوس برنیس، لاکتو با سیلوس لاکتیس و لاکتو با سیلوس فرمنتم، مقاوم به اسید و ترمودیوریک (تحمل کننده گرما) هستند و در تهیه فراورده‌های لبنی ایفای نقش می‌کنند.
البته باید در نظر داشت که در فرایند تولید هر یک از این فراورده‌ها، میکروارگانیزم‌های متنوع دیگری از جمله کورینه با کتریوم‌ها و میکروکوکوس‌ها، مخمرها و قارچ‌ها و غیره نیز نقش دارند، که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم. 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی

بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی

بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی

بررسی-تکنولوژی-تولید-ماکارونیتاریخچه و مقدمه 
بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo )در قرن ۱۳ پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به کارونی را به دربار هدیه کرد .بطور کلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی می شد چرا که گاه سفر چندین ماه بطول می انجامید و آنها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود . همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ کند. ظاهر همه این ویژگیها در ماکارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و کیفیت خود را حفظ می نماید .
هر چند تولید ماکارونی از یک ریشه تاریخی منشا می گیرد اما به طور وسیع د رقرن بیستم با تغییرات اساسی وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول بصورت خانگی و یا به مقادیر کم ،درکارگاههای کوچک انجام می شود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت . طبق بررسی ، از سال ۱۸۵۰ میلادی تولید بصورت ماشینی وصنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس کننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشکل از یک سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device)با پیستون و سیلندر مربوطه و یک صفحه مشبک که منتهی از یک مارپیچ بودند کارتولید را در مقیاس صنعتی شروع کردند .در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماکارونی شامل مخلوط کن و پرس و قفسه های مخصوص خشک کردن ساخته شدند در سال ۱۹۳۴ یک شرکت فرانسوی که قبلا اکسترودر های ساده می ساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سالها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیک را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و می توانند با ظرفیت های بسیار بالا کار کنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندک است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان و ماده اولیه همگون می باشد .

فهرست مطالب
مقدمه و تارتخچه …………….. ۱
فصل اول
۱-۱- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی ….. ۴
۲-۱- بخش دوم : انواع ماکارونی ………. ۱۰
۳-۱- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی… ۱۸
۴-۱- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانه بازدید شده . ۲۰
فصل دوم
۲-۱- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده …… ۲۴
فصل سوم
۱-۳- بخش اول : ساخت ماکارونی……………… ۳۷
۱-۱-۳- روشهای ساخت انواع ماکارونی …… ۳۸
الف: روش غیر پیوسته ………. ۴۰
ب: روش پیوسته …….. ۴۱
۲-۳- بخش دوم:‌ انتقال دهنده …… ۴۲
الف: انتقال دهنده‌های افقی …. ۴۳
ب: انتقال دهنده‌های عمودی …… ۴۳
ج: انتقال دهنده‌های بادی …… ۴۳
فصل چهارم :
۱-۴- بخش اول : خشک کردن …….. ۴۶
الف) خشک کردن اولیه ………. ۴۸
ب) خشک کردن میانی ……… ۴۹
ج) خشک کردن نهایی ………….. ۴۹
۲-۴- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز …. ۵۳
۳-۴- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن ….. ۵۵
فصل پنجم
۱-۵- گرمخانه‌های ماکارونی …… ۵۹
فصل ششم:
بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک …….. ۶۳
بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد … ۶۴
فصل هفتم
۱-۷- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول …… ۶۷
فصل هشتم
۱-۸- بخش اول : بهداشت کارخانه …….. ۷۰
الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ….. ۷۰
ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار …… ۷۱
ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار …….. ۷۱
فصل نهم :
۱-۹: بخش اول آزمایش شیمی ……… ۷۵
الف) تعیین pH ماکارونی ….. ۷۵
ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب …… ۷۵
ج) آزمایش رطوبت ………… ۷۶
۲-۹- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ….. ۷۷
الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ……. ۷۷
ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ .. ۷۸
پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار ……….. ۷۹
ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ….. ۸۱
ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس ……… ۸۲
ج) طریق کشت کپک…………… ۸۳
۳-۹- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه …. ۸۳
۴-۹- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی …. ۸۸
فصل دهم:
۱-۱۰- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی ….. ۹۷
فصل یازدهم:
بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری ………. ۱۱۲
بخش دوم: پیشنهادات ……. ۱۱۳
بخش سوم: مقاله
بخش چهارم: منابع ……. ۱۱۷

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری

تأثیر-مصرف-مکمل-کراتین-بر-آمونیاک-خون-و-برخی-شاخصهای-عملکردی-و-ساختاریچکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن ۹۳۵/۷ ± ۸۷/۶۷ کیلوگرم ، سن ۷۲/۳ ± ۷۵/۲۲ ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت ۳ سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور ۲۰ ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( ۱۰n= ) و دارونما ( ۱۰n= ) تقسیم شدند.

سپس گروه مکمل کراتین به مدت ۶ روز ،  هر روز ۲۰ گرم کراتین در ۴ وعده ( ۵ × ۴ گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت ۶ ثانیه  ( 6 × ۱۰ ثانیه ) با۳۰ ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر ۶ ثانیه رکاب زدن  یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل ۱۰ تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنیها آزمونهای ۴۰ یارد سرعت و چابکی ایلینویز  به عمل آمد.

نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آمونیاک خون گروه کراتین ، در پس آزمون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار بود. علاوه بر این میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتین از ۸۲/۸ ± ۰۲/۱۶۳ دور در دقیقه در پیش آزمون به ۵۱/۸ ± ۱۲/۱۷۴ دور در دقیقه در پس آزمون رسیده بود که این افزایش نیز  به لحاظ آماری معنی دار بود( ۰۰/۰ p= ). رکورد زمان اجرای آزمون سرعت و چابکی آزمودنیهای گروه کراتین در پس آزمون ها به ترتیب ۳۸/۰و ۷۰/۰ ثانیه بهبود یافته بود که این مقادیر هم به لحاظ آماری به ترتیب در سطح ۰۲/۰p= و ۰۱/۰p= معنی دار بود.

وزن هر دو گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب ۵/۱ و ۵۳/۰ کیلوگرم و توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب ۵۶/۱ و ۶۸/۰ کیلوگرم افزایش یافته بود که این افزایش ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود . به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل کراتین علیرغم اینکه باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود، سرعت عملکرد را نیز در فعالیتهای تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی آنها می شود.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

نقش تغذیه در یادگیری

نقش تغذیه در یادگیری

نقش تغذیه در یادگیری

نقش-تغذیه-در-یادگیریمقدمه
تحقیقات نشان داده است که بسیاری از بیماریهای دوران بزرگسالی دانش آموز مانند دیابت، افزایش فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی، افزایش چربی خون و … به نحوه تغذیه وی در دوران مدرسه مرتبط است، بنابراین داشتن رژیم مناسب در دوران کودکی می تواند از بروز و یا شدت این بیماریها در بزرگسالی پیشگیری کند. در سنین مدرسه رشد کودک با سرعت کمتری ادامه می یابد، کمبودهای تغذیه ای در این سنین کودک را از رشد بالقوه ای که می تواند داشته باشد باز می دارد. در این سنین دانش آموزان جهت تامین نیازهای تغذیه ای خود به سه وعده غذای اصلی(صبحانه، ناهار، شام) و دو میان وعده (بین صبح تا ظهر و عصر) نیاز دارند.در این مقاله به همین موضوعات می پردازیم
ضرورت انجام پژوهش

صبحانه به دلایلی از جمله خاصیت آرام بخشی درابتدای روز و رفع گرسنگی وعطش سلول های بدن بخصوص سلولهای مغز تنظیم قند خون و تاثیر مسقیم آن بروزن بدن … مهمترین وعده غذایی محسوب می شود همچنین مواد غذایی تشکیل صبحانه تاثیر بسزایی بر روی کارایی سیستم مغز و اعصاب دانش آموز می گذارد لذا این وعده غذایی نقش مهمی در یاد گیری مطالب درسی و تمرکز حواس دارد ودر نتیجه پیشرفت تحصیل دانش آموز ایفامی کند این نقش بخصوص در زمینه دروسی که به تفکر و تمرکز بیشتر نیاز دارند مانند ریاضیات و اهمیت بیشتر دارند.
در کشور ما و البته تا حدودی در زندگیهای صنعتی امروز غذاها غالبا کنسروی و فست فود شده اند والدین کارمند هستند بسیار کم پیش می آید که به صبحانه به عنوان غذای اصلی نگریسته شود و اکثرا حذف می شود در صورتیکه کودک و نوجوانی که در سنین رشد و یادگیریست نیاز حیاتی به این وعده غذایی دارد

دانلود فایل