پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پروژه و تحقیق- ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها – در۵۵ صفحه-docx

پروژه و تحقیق- ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها – در۵۵ صفحه-docx

پروژه و تحقیق- ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها – در۵۵ صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق--ارتباط-شخصیتی-اراده-و-تحمل-پذیری-در-دانشجویان-با-پیشرفت-تحصیلی-آنها--در55-صفحه-docx

فهرست 

مقدمه

   فصل ۱:بیان مسأله  

بیان مسأله………………………………………۹

      اهداف………………………………………….  17

سوالات…………………………………………. ۱۸

مبانی نظری…………………………………….. ۲۰

پیشینه پژوهش…………………………………… ۴۷

نوع مطالعه…………………………………….. 50

جمعیت مورد مطالعه………………………………. 50

مکان و زمان انجام مطالعه………………………… 50

روش اجرای طرح………………………………….. 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. ۵۳

نتیجه گیری کلی…………………………………. 66

منابع………………………………………….۶۷ 

فهرست نمودارها  و جداول:

 

بعنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش،هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است(۷). ورنر و اسمیت(۳۰)تاب آوری را ‘ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان’ می دانند.افزون بر آن به باور ورنر(۳۱) تاب آوری صرف نظر از خطرات تهدید کننده،عاملی بالقوه در همه افراد برای تغییر است.بلاک(۳۲) بر این باور است که تاب آوری،توانایی سازگاری سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد.افراد تاب آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند؛از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس زا را دارند.هسته مرکزی سازه تاب آوری را این پیش فرض تشکیل می دهد که ‘فطرتی زیست شناختی’ برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد(برای نمونه طبیعت خود اصلاح گری ارگانیسم انسانی)که بطور طبیعی و در شرایط معین محیطی می تواند آشکار شود(۳۳).به باور ماستن(۳۴)هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه انسانی تامین گردد،آنگاه تاب آوری به ظهور می رسد.در نتیجه این فرآیند تاب آوری،اثرات ناگوار،اصلاح یا تعدیل می شوند و یا حتی ناپدید می گردند(۳۵و۳۶)

 

موفقیت تحصیلی:

تعریف نظری موفقیت تحصیلی:

ارزشیابی مستمر و مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی بویژه در دانشگاه ها می باشد.به منظور پیش بینی وضیت و موفقیت تحصیلی دانشجویان،تعیین ملاک ها ومتغیرهای مناسب،از جمله عمده ترین حوزه های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی وروانشناسی در آن فعال می باشند.تحقیقات زیادی در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است(۳۷).وضعیت اقتصادی-اجتماعی،سطح تحصیلات،معدل تحصیلی و نمرات آزمون های پیشرفت تحصیلی و هوشی از جمله شاخص هایی است که محققان از آنها جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده نموده اند(۳۸).داشتن هوش و استعداد را عامل پیشرفت در تحصیل علم و کسب دانش می دانند.ولی این تعریف جامع و کامل نیست؛زیرا گذشته از این واقعیت که عدم موفقیت تحصیلی و علمی افراد پر هوش بی شماری،این مدعی را باطل می کند،علاوه بر هوش که اصل لازم برای پیشرفت تحصیلی است،عوامل دیگری نیز در تحصیل علم و دانش دخالت دارند.مانند عوامل اقتصادی،وضع بدنی و جسمانی،موقعیت های مناسب و غیره(۳۹).

 

 

 

 

اهداف، سوالات، و فرضیات

 • هدف کلی طرح:
 • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

 

 • اهداف اختصاصی طرح:
 • تعیین میانگین نمره سرسختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • تعیین میانگین نمره تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • تعیین میانگین نمره پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • بررسی رابطه ی سرسختی و تاب آوری با پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه ی بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق در زمینه ی تاب آوری
 • بررسی الگوی پیش بینی تاب آوری به وسیله سرسختی بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق
 • سوالات پژوهش( با توجه به اهداف طرح):
 • میانگین نمره سرسختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چقدر است؟
 • میانگین نمره تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چقدر است؟
 • میانگین نمره پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چقدر است؟

 

 • فرضیات پژوهش:
 • فرضیه اول: سرسختی، قادر به پیش بینی تاب آوری است،
 • فرضیه دوم:بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق در زمینه ی تاب آوری اختلاف معنادار وجود دارد.
 • فرضیه سوم: بین دو گروه در پیش بینی تاب آوری به وسیله سرسختی،الگوی متفاوتی از روابط وجود دارد
 • فرضیه چهارم: بین سرسختی و تاب آوری با پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود دارد.
 • مبانی نظری:

روانشناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد». شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می‌دهد که تمام معانی شخصیت را نمی‌توان در یک نظریه خاص یافت. برای مثال کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌دانست که محور تمام تجربه‌های وجودی بود. یا گوردن آلپورت شخصیت را مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد تلقی کرده است. واتسن شخصیت را مجموعه سازمان یافته‌ای از عادات می‌پنداشت و زیگموند فروید، عقیده داشت که شخصیت از نهاد(ID)، خود(Ego) و فراخود(Super ego) ساخته شده است(۳۹).

تاریخچه مطالعه روان‌شناسی شخصیت

کوشش دانشمندان برای توصیف و طبقه‌بندی منش آدمی را می‌توان در یونان باستان ردیابی کرد. در عهد باستان، تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج‌های چهارگانه(خون، صفرای سیاه، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند و بر این اساس، افراد را به چهار سنخ یا تیپ شخصیتی: دموی ‌مزاج، سوداوی ‌مزاج(مالیخولیایی)، بلغمی‌ مزاج و صفراوی ‌مزاج طبقه‌بندی می‌کردند. بدین ترتیب، ضمن این‌که افراد به سنخ‌های مختلف شخصیتی طبقه‌بندی می‌شدند علت تفاوت‌های فردی نیز توجیه می‌شد. این نظریه تا قرن ۱۹ همچنان دوام یافت.

نظریه‌های شخصیت، طی دوران شکل‌گیری خود مانند هر پدیده دیگری تحت تاثیر عوامل مختلف تاریخی قرار گرفته‌اند. از آن میان، چهار عامل نقش موثری داشته‌اند که عبارتند از: پیشرفت طب بالینی اروپا، روش‌های روان‌سنجی، روان‌شناسی رفتارگرایی و روان‌شناسی گشتالت. علاوه بر این عوامل تاریخی، عوامل معاصر موجود نیز در روان‌شناسی شخصیت تاثیر گذاشته‌اند. از جمله این عوامل می‌توان از پیدایش یا تکامل رشته‌هایی مانند روان‌شناسی میان‌فرهنگ

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم.

چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم.

چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم.

چگونه-با-فرزند-نوجوان-خود-صحبت-کنیم-منظور از صحبت کردن با نوجوانان چیست؟

شاید درابتدا فکر کنید که« اصلا این چه حرفی است و صحبت کردن را همه بلدیم  و نیازی به آموزش دادن ندارد و
بهتراست که راهکار رفتار کردن با نوجوانان را بدانیم.» اما این یک اشتباه بسیار
بزرگ از جانب پدرها و مادرهایی است که صحبت کردن با نوجوانان را یک امر عادی می
دانند. این که چگونه با نوجوانان صحبت کنیم مساله ای است که به شدت نسبت به آن یا
دچار توهم دانستن هستیم( فکر می کنیم بلدیم!) و یا اصلا به آن توجهی نداریم. و این
دغدغه اصلی شماست: «چگونه با نوجوانان صحبت کنیم؟».منظور از صحبت کردن با نوجوانان
این است که چه چیزی را و به چه اندازه و در چه موقعیتی به آن ها بگوییم. چقدر از
احساساتمان درصحبت کردن با نوجوانان استفاده کنیم. چقدر به آن ها محبت زبانی کنیم.
چقدر به آن ها دستور بدهیم و چه 
قدر از آن ها نظر بخواهیم. اولین فایده صحبت کردن با
نوجوانان این است که حرف دل آن ها را می فهمیم. یعنی از احساسات و اعتقادات آن ها
آگاهی پیدا می کنیم. می توانیم
  از این طریق از نظرات آن ها آگاهی پیدا کنیم و
نظرمان به آن ها بگوییم
.اولین فایده صحبت کردن با
نوجوانان این است که حرف دل آن ها را می فهمیم. یعنی از احساسات و اعتقادات آن ها
آگاهی پیدا می کنیم. می توانیم
  از این طریق از نظرات آن ها آگاهی پیدا کنیم و
نظرمان به آن ها بگوییم
.دومین فایده صحبت کردن با نوجوانان کنترل کردن آن ها در اشتباهات بزرگشان است.
بسیار پیش می آید که طرز صحبت کردن با نوجوانان از بسیاری از خلاف های بزرگ
اجتماعی و حتی صدمه جانی به آن ها جلو گیری می کند. سومین فایده صحبت کردن …


دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان

نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان

نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان

نحوه-شناسایی-و-مقابله-با-رفتار-پرخاشگرانه-در-کودکانچه چیزی موجب رفتار پرخاشگرانه در کودکان می‌شود؟ آیا
والدین تصور می‌کنند آن مرحله‌ای است که خودش به اوج رسیده است؟ یا جزئی از ویژگی
شخصیتی است که کودک‌شان دارد؟ بیایید برخی پاسخ‌ها را بیابیم
.
شناسایی کودک پرخاشگر :
کودکان پرخاشگر به نظر می‌رسد اکثر اوقات برخی از
ویژگی‌های زیر را از خود نشان می‌دهند
:
قلدری بر همتایان خود با
تهدیدهای کلامی و یا فیزیکی

ایجاد نفاق در کلاس با
بحث و جدل خود

-…

اولین و نخستین گام این است که شناسایی کنید پرخاشگری
از کجا می‌آید. کودکان در رفتار مقلدانه، عالی هستند بنابراین دلیل باید در نزدیکی
کودک باشد. آیا او در حال تماشای سریال‌های تلویزیونی مهاجمانه و متجاوزانه است؟
آیا او شاهد دعواهای بسیار زیادی درون خانواده است؟ آیا دوستان او بسیار پرخاشگر و
سلطه جو هستند؟ شناسایی و تشخیص دلیل، باعث خواهد شد که به این موضوع خاتمه دهید و
شما را قادر می‌سازد که به مسیر درست بروید
.

دانلود فایل

جزوه خلاصه نکات مبحث 4 مقررات ملی ساختماندانلود جزوه خلاصه نکات مبحث 4 مقررات ملی ساختماندر قالب فایل pdf و متشکل از 29 صفحهمبحث 4 مقررات ملی ساختمان در مورد الزامات عمومی ساختمان و فضاهای تصرف مختلف می باشد که در برگیرنده ضوابط مختلف این فضاها از جمله ابعاد و  ویژگی های مختلف آن تصرف ها می باشد.در این جزوه سعی شده است تا نکات مهم و کلیدی این مبحث به صورت خلاصه جهت استفاده در آزمون نظام مهندسی (رشته های عمران و معماری) گرداوری گردد.

دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری

دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری

دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری

دانلود-کتاب-الکترونیکی-خداحافظی-با-روزهای-تکراریدانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری

در قالب pdf و متشکل از ۴۲ صفحه

فهرست محتوا

روزمرگی یا روزهای تکراری ۵
داستان گردو فروش ۵
روزمرگی چیست ۶
روزمرگی چگونه ایجاد میشود ۶
انواع تکرار ۷
روزمرگی چه زمانهای ایجاد میشود ۸
چه کسانی گرفتار روزمرگی میشوند ۹
مضررات روزمرگی ۱۱
-۱تنبلی و بی حوصلگی  11
 -2ماشینی شدن زندگی  11
 -3طلاق  11
-۴افسردگی ولذت نبردن از زندگی ۱۱
-۵کسالت ۱۱
رابطه تکنولوژی و روزمرگی ۱۶
تنوع چیست ۱۷
چگونه تنوعهای سالم خلق کنیم؟  17
قانون حرکت ۱۹
راههای نجات از روز مرگی ۱۱
-۱زندگی هدفمند ۱۱
-۲برنامه ریزی ۱۱
-۳مشارطه،مراقبه و محاسبه ۱۱
-۴سحرخیزی ۱۷
-۵ایجاد حس خوب ۱۷
-۶چالشی جدید ۱۸
-۷شغل دیگر ۱۸
-۸کنترل روابط ۱۸
-۹آخر هفته ها ۱۹
-۱۱کنترل دخل و خرج  19
 -11ورزش ۱۹
 -12مهارتهای جدید ۱۳
-۱۳مسافرت ۱۳
 -14خاطره نویسی ۱۱
-۱۵تغیر محل سکونت ۱۱
 -16تغییر عادتها  11
-۱۷خروج از حجاب عادت ۱۱
-۱۸نادیده گرفتن حرفهای منفی ۱۱
تمرین دایره ۱۱
 -19تخلیه خود ۱۱
-۲۱نقابها را بردارید ۱۵
-۲۱به استقبال تغییر بروید ۱۵
-۲۲تفریح و لذات حلال ۱۵
-۲۳مدیریت تکنولوژی ۱۶
-۲۴تغییر باورهای غلط ۱۶
-۲۵بازی کنید ۱۷
-۲۶باغبانی ۱۷
-۲۷حضور دراجتماع ۱۷
سوال از یک کارشناس ۱۸
کلام پایانی 

دلایل تولید این کتاب
مدتی بود که گرفتار روزمرگی بودم و به اطرافم هم که نگاه میکردم و دوستانم و اطرافیانم را که میدیدم واقعاً قلبم به درد میآمد وقتی که میشنیدم یا میدیدم که برخی افراد به خاطر اینکه زندگی شون تکراری شده بود که بخاطرهمین تکرارروز ها به افسردگی دچار شده بودن ودر حالت روحی بسیار بدی بودن که حتی بعضیاشون دست به خود کشی میزدند تصمیم گرفتم دوره ای آماده کنم که از این روزمرگی و روزهای تکراری فرار کنم وتحقیقاتم رو با دیگران هم به اشتراک بگذارم.
که شروع به تحقیق و مطالعه درباره ی این موضوع کردم ونتایجی که به دست آوردم رو خلاصه کردم وچکیده ای از اونها رو در یک کتاب ۴۰ صفحه ای جای دادم.

به چه دلیل تعدا صفحات این کتاب کم است؟
باتوجه به نظرسنجی هایی که از کاربران اینترنتی انجام شده،مشخص شده که خیلی از افراد حوصله خواندن کتاب های قطور را ندارند و از آنجا که وقت و زمان شما بسیار با ارزش است در این کتاب الکترونیکی چکیده ای از مقالات،تجربیات و دیگر منابع را جای داده ام،لذا از هر گونه مطالب اضافی صرف نظر کرده ام و بیشتر سعی کرده ام به نکات عملی و موثر بپردازم والا مطالب بسیار زیادی را میتوانستم در کتاب بیاورم.

برخی از ویژگی های این کتاب
پرداختن به نکات عملی و موثر
بررسی و مطالعه منابع زیاد در عین حال کوتاه ومفید بودن(چکیده)
استفاده از ازآیات قرآن،احادیث اهل بیت(ع) ،برخی از آثار ادبی  و برخی از جملات بزرگان.
کیفیت بسیار بالای محصول از نظرمحتوا و گرافیک.
ساده و روان بودن

دانلود فایل

شناخت ایدز و پیشگیری از آن

شناخت ایدز و پیشگیری از آن

شناخت ایدز و پیشگیری از آن

شناخت-ایدز-و-پیشگیری-از-آن

این پاورپوینت در مورد شناخت ایدز و پیشگیری از آن در ۳۰ اسللید می باشد.

ایدز  AIDS یا کمبود ایمنی : Acquired immune deficiency syndrome نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (HIV) ایجاد می‌شود.[۱] بیماری ناشی از ویروس HIVV دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول (عفونت حاد) فرد ممکن است برای مدت کوتاهی بیماری شبه آنفلوآنزایی را تجربه کند. به همین دلیل معمولاً این بیماری تا یک دوره طولانی بدون هیچ علائمی دنبال می‌شود که به این مرحله از بیماری، دوره نهفتگی گفته می‌شود. هر چقدر که بیماری پیشرفت یابد، تداخل بیشتری با دستگاه ایمنی بدن پیدا می‌کند و باعث می‌شود که افراد به عفونت‌هایی مانند عفونت فرصت‌طلب و تومور دچار شوند، البته معمولاً در افرادی که دستگاه ایمنی آنها به خوبی عمل می‌کند تأثیرگذار نیست. در نهایت بیماری زمانی وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد که شمار سلول‌های CD4+ T به کمتر از ۲۰۰۰ سلول در هر میکرولیتر برسد.

HIV عمدتاً از طریق آمیزش جنسی (از جمله مقعدی و حتی دهانی) محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی منتقل می‌گردد. بعضی از مایعات بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال HIV نیستند. پیشگیری از عفونت HIVV، عمدتاً از طریق آمیزش جنسی امن و برنامه تعویض سرنگ، راه حلی برای جلوگیری از گسترش این بیماری محسوب می‌شوند. هیچ‌گونه درمان یا واکسنوجود ندارد؛ اگر چه درمان ضدویروسی می‌تواند باعث کاهش دوره بیماری و امید به زندگی نزدیک به طبیعی گردد. با وجود این که درمان ضدویروسی  خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش می‌دهد، اما این داروها گران‌قیمت هستند و ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

پژوهش‌های ژنتیکی نشان می‌دهند که HIV در اصل در اوایل قرن بیستم میلادی در غرب آفریقا جهش یافته و پدید آمده است. ایدز اولین بار در سال ۱۹۸۱ توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) شناخته شد، در حالی که عامل آن (عفونت HIV) در اوایل آن دهه شناخته شده بود. از زمان کشف آن تا سال ۲۰۰۹، ایدز باعث مرگ ۳۰ میلیون نفر شده است. تا سال ۲۰۱۰، حدوداً ۳۴ میلیون نفر به ایدز مبتلا بوده‌اند ایدز به عنوانهمه‌گیری جهانی شناخته می‌شود که در حال حاضر حوزه شیوع آن بسیار وسیع و در حال گسترش است.

ایدز تأثیر بسیار زیادی بر روی جوامع داشته‌است، چه به عنوان یک بیماری و چه به عنوان عاملی برای تبعیض. همچنین تاثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته است. تصورهای نادرست بسیاری در رابطه با ایدز وجود دارد، برای مثال انتقال ایدز از طریق رابطه‌های سطحی غیرجنسی. این بیماری همچنین موضوع مجادله ادیان شده است.

دانلود فایل