کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی

تعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی

تعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی

تعریف-بیو-تکنولوژی-و-کاربردهای-آن-در-کشاورزیتعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی

دیباچه
بیو تکنولوژی مدرن با نگرشی تازه به مفهوم کاربرد علوم زیستی در تولید فرآورده های کشاورزی فرصتهای زیادی را برای حل مشکلات غذایی جمعیت رو به گسترش جهان پدید آورده است. استفاده از روشهای بیو تکنولوژی نه تنها باعث افزایش بازده تولیدات کشاورزی می شود بلکه امیدواریهای زیادی جهت کاهش آلودگیهای محیط زیست حاصل از مصرف کودهای شیمیایی و یا آفت کشها بوجود آورده است. به دلیل چنین مزایایی بکار گیری ابزارهای بیو تکنولوژی در جهت تامین فرآورده های غذایی در کشورهای توسعه یافته رو به گسترش بوده و حتی استفاده از چنین سیستمی در برنامه های توسعه کشورهای در حال رشد نیز مورد توجه قرار گرفته است. با چنین دیدگاهی ضرورت تاسیس مراکز تحقیقاتی و کاربردی بیو تکنولوژی در ایران نیز پذیرفته شده و در حال حاضر چندین مؤسسه و سازمان تحقیقاتی بیو تکنولوژی در ایران مشغول فعالیت هستند. علیرغم وجود چنین مراکزی، به دلیل گستردگی زمینه های تحقیقاتی و کاربردی بیو تکنولوژی در زمینه کشاورزی ضروری است که این مؤسسات تحقیقاتی در سایر مناطق کشاورزی کشور که ظرفیتهای مناسب برای راه اندازی چنین تحقیقاتی را دارند گسترش یابند. با چنین هدفی زیر کمیته بیو تکنولوژی کشاورزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تشکیل شد که بتواند در راستای سامان دهی تحقیقات و کاربرد بیو تکنولوژی کشاورزی فعالیت نماید. به نظر رسید با توجه به تعدد مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در استان اصفهان نیل به چنین هدفی دور از دسترس نیست . در ابتدای کار اعضاء کمیته لازم دیدند که ابتدا به تعریف بیو تکنولوژی و تبیین شاخه های متفاوت آن بپردازند. و ضمن معرفی کاربردهای مختلف بیو تکنولوژی در زمینه های مختلف علوم کشاورزی یا دامی، اولویتهای تحقیقاتی موجود در استان نیز بر آورد شود که در مجموعه حاضر آمده است گردآوردندگان این مجموعه معتقدند که در چنین فرصت کوتاهی امکان تجزیه و تحلیل کامل رشته بیو تکنولوژی کشاورزی در این نوشتار میسر نبوده و طبعاً کاستی هایی در تهیه و تنظیم آن وجود دارد. گردآورندگان امیدوارند که برای تکمیل این مطالب از انتقاد و یادآوریهای عزیزان خواننده بهره خواهند جست.

این نشریه مشتمل بر یک مقدمه و ۸ قسمت می باشد. که چکیده مطالب مربوطه در این قسمت آورده می شود.

مقدمه:
بیو تکنولوژی به عنوان علم استفاده از میکرو ارگانیسم ها برای تولید مواد خوراکی مانند پنیر و ماست قدمت چندین هزار ساله دارد. طی قرن بیستم با تحقیقات پاستور نقش موجودات زنده در فرآیند تخمیر معین شد و در پیامد آن استفاده از قارچها و باکتریها برای تولیدات صنعتی مانند گلیسیرین و اسید سیتریک و داروسازی مانند پنی سیلین از گونه های مختلف قارچ پنیسیلیوم (Penicillium) و استرپتوماسین از اکتینومایستها (Actinomycetes) توسعه فراوانی یافت. مهمترین و شگفت آورترین توسعه بیو تکنولوژی مربوط به پیدایش بیولوژی ملکولی و مهندسی ژنتیک در چند دهه گذشته است. ظهور این رشته ها فرصتی را به وجود آورد که میکروارگانیسمهای مورد استفاده در بیو تکنولوژی تحت دست ورزیهای ژنتیکی برای سنتز مواد کاملاً جدیدی بکار برده شوند. در حال حاضر می توان با سیستم دست ورزی ژنتیکی ژن و یا ژنهای مسئول تولید یک ماده را از موجودی به موجود زنده دیگر نظیر باکتری یا مخمر منتقل کرده و در مقیاس وسیعی به تولید آن پرداخت. “به طور کلی می توان بیوتکنولوژی را استفاده از سیستم بیولوژیکی و فرآیندهای بیو شیمیائی و میکروبی دانست که در مقیاسهای صنعتی بکار گرفته می شود تعریف کرد” به طور کلی این علم شامل تکنولوژی تخمیر (تولید آنتی بیوتیکها)، تکنولوژی هیبرید(آنتی بادی ای مونوکلونال) و کشت بافت گیاهان و جانوران می شود که تحول عظیم به دست آمده در این رشته مربوط به مطالعات بیولوژی ملکولی و مهندسی ژنتیک می باشد.

دانلود فایل