کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ( DSM)

بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ( DSM)

بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ( DSM)

بررسی-روش-های-مدیریت-مصرف-انرژی-الکتریکی-(-dsm)فهرست
فصل اول کلیات ۱
۱-۱) تعاریف ۳
۱-۱-۱) مدیریت بار ۳
۲-۱-۱) کارآیی انرژی ۴
۳-۱-۱) صرفه جویی انرژی ۴
۲-۱) اهداف و راهبردها ۴
۱-۲-۱) اهداف DSM : ۴
۲-۲-۱) راهبرد ها ۵
۳-۱) مشکلات بازار و فرصت های فرارویDSM ۸
۱-۳-۱) مزایای حضور مشترک در بازار ۱۲
۱-۱-۳-۱) مزایای مشترک ۱۲
۲-۱-۳-۱) مزایای شبکه ۱۲
۳-۱-۳-۱) مزایای فوق العاده که به خاطر اجرای برنامه های پاسخگویی بار حاصل می شود ۱۳
فصل دوم برنامه های کلان مدیریت مصرف برق در خارج از کشور ۱۴
۱-۲) معرفی DSM در کشور ایالات متحده آمریکا ۱۵
۱-۱-۲) روش های DSM در سیستم قدرت سنتی آمریکا ۱۵
۲-۱-۲) روش های DSM در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته آمریکا ۲۷
۱-۲-۱-۲) قوانین مرتبط با مدیریت انرژی و مصرف برق در ایالات متحده ۲۸
۲-۲-۱-۲) تعداد شرکت کنندگان در برنامه های DR ۲۹
۳-۲-۱-۲) انگیزه ها (مشوق ها)و مشکلات سر راه اجرای برنامه های DR ۳۵
۴-۲-۱-۲) میزان کاهش پیک در کشور آمریکا ۳۷
۲-۲) معرفی DSMدر کشور انگلستان ۳۷
۱-۲-۲) دورنمایی از کشور انگلستان ۴۲
۲-۲-۲) مصرف برق در انگلستان ۴۳
۳-۲-۲) تجربه انگلستان در زمینه DSM ۴۵
۴-۲-۲) پتانسیل DSMدر انگلستان ۴۷
۵-۲-۲) موانع اجرای DSM در انگلستان ۴۹
۶-۲-۲) سیاست گذاری DSM در انگلستان ۵۱
۷-۲-۲) قوانین مرتبط با DSMدر انگلستان ۵۲
۳-۲) معرفی برنامه های کلان در آژانس بین المللی انرژی ۵۳
۱-۳-۲) طرح استراتژیک آژانس بین المللی انرژی برای برنامه های مدیریت سمت مصرف ۵۴
۱-۱-۳-۲) معرفی ۵۴
۲-۱-۳-۲) چشم انداز ۵۵
۳-۱-۳-۲) مأموریت ۵۵
۴-۱-۳-۲) اهداف ۵۶
۵-۱-۳-۲) ساختار برنامه ۵۶
۶-۱-۳-۲) محصولات و تولیدات برنامه ۵۶
۷-۱-۳-۲) تأمین کنندگان اعتبار مالی ۵۸
۲-۳-۲) وظایف مشخص شده از سوی آژانس بین المللی انرژی ۵۸
فصل سوم اطلاعات، سوابق و ترسیم وضعیت برنامه های موجود کشور در زمینه مدیریت مصرف برق ۷۳
۱-۳) برنامه های مدیریت مصرف اجرا شده و نتایج آن ۷۴
۱-۱-۳) سیاستهای کمک مالی و تسهیلاتی ۷۴
۲-۱-۳) نتایج اجرای سیاستهای کمک مالی و تسهیلاتی ۷۴
۳-۱-۳) سیاست های تعرفه برق ۷۴
۴-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های تعرفه برق ۷۵
۵-۱-۳) سیاست های نصب کنتورهای چند تعرفه ای ۷۶
۶-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های نصب کنتورهای چند تعرفه ۷۶
۷-۱-۳) سیاست های تغییر ساعت کشور ۷۷
۸-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های تغییر ساعت کشور ۷۷
۹-۱-۳) سیاست های توسعه لامپ های کم مصرف ۷۸
۱۰-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های توسعه لامپ های کم مصرف ۷۸
۱۱-۱-۳) سیاست های تبادل برق با کشورهای هم جوار ۷۸
۱۲-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های تبادل برق با کشورهای هم جوار ۷۸
۱۳-۱-۳) سیاست های تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی ۷۹
۱۴-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی ۸۰
۱۵-۱-۳) سیاست های مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت ۸۲
۱۶-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت ۸۳
۱۷-۱-۳) سیاست های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان ۸۵
۱۸-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان ۸۵
۱۹-۱-۳) نتایج اجرای سیاست های آموزش و آگاه سازی ۸۶
۲۰-۱-۳) سیاست های آموزش و آگاه سازی ۸۶
۲-۳) تحلیلی بر سیاست های مدیریت مصرف برق انجام شده و نتایج آن ۸۷
۳-۳) سیاست ها و برنامه های آتی در زمینه مدیریت مصرف برق کشور ۹۳
۱-۳-۳) بخش های خانگی و تجاری ۹۳
۲-۳-۳) بخش صنعت ۹۳
۳-۳-۳) بخش تولید انرژی الکتریکی ۹۴
۱-۳-۳-۳) توسعه نصب واحدهای تولید همزمان برق و حرارت(برودت) ۹۴
۲-۳-۳-۳) نصب توربین انبساطی در ایستگاه های تقلیل فشار ورودی شهرها و نیروگاه ها ۹۴
۴-۳-۳) بخش آموزش و آگاه سازی ۹۴
فصل چهارم تعیین و تعریف شاخص های مربوط به مدیریت مصرف برق ۹۶
۱-۴) شاخص های اصلی ۹۸
۱-۱-۴) ضریب بار ۹۸
۲-۱-۴) شدت انرژی ۹۹
۳-۱-۴) میزان پیک سایی و جابجایی بار ۱۰۱
۴-۱-۴) تامین رشد بار به وسیله راهکارهای مدیریت مصرف ۱۰۲
۲-۴) سایر شاخص ها ۱۰۲
۱-۲-۴) شاخص های مرتبط با قوانین و مقررات ۱۰۲
۲-۲-۴) شاخص های اقتصادی ۱۰۳
۳-۲-۴) شاخص های مرتبط با مدیریت بار و صرفه جویی ۱۰۴
۴-۲-۴) شاخص های آموزشی و تحقیقاتی ۱۰۴
۵-۲-۴) شاخص های فرهنگی ۱۰۷
۶-۲-۴) شاخص های زیست محیطی ۱۰۷
فصل پنجم ارائه شیوه های پتانسیل سنجی مدیریت مصرف برق ۱۱۱
۱-۵) انواع پتانسیل ۱۱۳
۱-۱-۵) ارزیابی پتانسیل فنی ۱۱۵
۲-۱-۵) ارزیابی پتانسیل اقتصادی ۱۱۵
۳-۱-۵) ارزیابی پتانسیل حداکثر قابلیت حصول ۱۱۶
۴-۱-۵) پتانسیل برنامه ۱۱۶
۵-۱-۵) پتانسیل وقوع طبیعی ۱۱۷
۲-۵) شیوه های پتانسیل سنجی ۱۱۷
۱-۲-۵) گام اول: توسعه اطلاعات اولیه بعنوان ورودی ۱۱۸
۱-۱-۲-۵) توسعه فهرست اندازه گیری ۱۱۸
۲-۱-۲-۵) توسعه اطلاعات فنی از فرصت های مؤثر ۱۱۸
۳-۱-۲-۵) دیگر اطلاعات اولیه مورد نیاز ۱۱۹
۲-۲-۵) گام دوم: تخمین پتانسیل فنی برنامه های مدیریت سمت مصرف ۱۱۹
۱-۲-۲-۵) اولویت بندی برنامه ها از دیدگاه مطالعات پتانسیل فنی ۱۲۱
۳-۲-۵) گام سوم: تخمین پتانسیل اقتصادی برنامه ها ۱۲۳
۱-۳-۲-۵) آزمون های اثربخشی هزینه برنامه ۱۲۳
۴-۲-۵) گام چهارم: تخمین پتانسیل های حداکثر قابلیت حصول، برنامه و وقوع طبیعی برنامه ۱۲۶
۳-۵) مفهوم و توسعه سناریوها ۱۲۹
۴-۵) ممیزی انرژی ۱۲۹
۱-۴-۵) ملاحظات ممیزی انرژی ۱۲۹
۲-۴-۵) انواع ممیزی انرژی ۱۳۰
۱-۲-۴-۵) ممیزی ساده ۱۳۰
۲-۲-۴-۵) ممیزی مقدماتی ۱۳۰
۳-۲-۴-۵) ممیزی انرژی جامع ۱۳۱
۳-۴-۵) موانع و تهدیدها در اجرای توصیه های مطرح شده در ممیزی انرژی ۱۳۱
۴-۴-۵) موارد مهمی که بایستی در ممیزی انرژی رعایت شوند ۱۳۲
۵-۴-۵) فرآیند انجام ممیزی ساده ۱۳۲
۱-۵-۴-۵) مرحله آماده سازی ممیزی ساده ۱۳۲
۲-۵-۴-۵) مرحله اجرائی ممیزی ساده ۱۳۲
۳-۵-۴-۵) مرحله بعد از اجرای ممیزی ساده ۱۳۲
۶-۴-۵) فرآیند انجام ممیزی مقدماتی ۱۳۲
۱-۶-۴-۵) مرحله آماده سازی ممیزی مقدماتی ۱۳۲
۲-۶-۴-۵) مرحله اجرائی ممیزی مقدماتی ۱۳۲
۳-۶-۴-۵) مرحله بعد از اجرای ممیزی مقدماتی ۱۳۲
۷-۴-۵) فرآیند انجام ممیزی جامع ۱۳۳
۱-۷-۴-۵) مرحله آماده سازی ممیزی جامع ۱۳۳
۲-۷-۴-۵) مرحله اجرائی ممیزی جامع ۱۳۴
۳-۷-۴-۵) مرحله بعد از اجرای ممیزی جامع ۱۳۴
۵-۵) جمع بندی ۱۳۴
فصل ششم تحلیل وضع مطلوب در خصوص اهداف کمی با توجه به اهداف کلان مدیریت مصرف ۱۳۶
فصل هفتم تحلیل فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مصرف برق ۱۴۰
۱-۷) بررسی وضعیت مصرف برق کشور ۱۴۱
۲-۷) تحلیل فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب ۱۴۹
۱-۲-۷) روند تغییر اوج بار ۱۴۹
۲-۲-۷) ضریب بار ۱۵۰
۳-۲-۷) ضریب تلفات ۱۵۲
۴-۲-۷) تغییر سهم مولفه های بار ۱۵۴
۳-۷) پیشنهادات ۱۵۸

فصل هشتم معرفی راهکارهای کلان مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف ۱۵۹
۱-۸) مقدمه ۱۶۰
۲-۸) معرفی راهکارهای مدیریت سمت مصرف در بخش های خانگی و تجاری ۱۶۱
۱-۲-۸) راهکارهای ساختاری ۱۶۱
۱-۱-۲-۸) ارتقای فرهنگ مصرف ۱۶۱
۲-۱-۲-۸) تثبیت قوانین ۱۶۱
۲-۲-۸) راهکارهای فنی ۱۶۲
۱-۲-۲-۸) مقدمه ۱۶۲
۲-۲-۲-۸) مراحل انتخاب ۱۶۴
۳-۲-۲-۸) معرفی راهکارهای فنی ۱۶۵
۱-۳-۲-۲-۸) راهکارهای کنترل تجهیزات مصرف کننده ۱۶۵
۲-۳-۲-۲-۸) ذخیره سازهای انرژی ۱۶۹
۳-۳-۲-۲-۸) نرخ های انگیزشی اقتصادی ۱۷۰
۴-۳-۲-۲-۸) منابع پراکنده ۱۷۲
۵-۳-۲-۲-۸) ارتقای پاسخگویی بار ۱۷۲
۶-۳-۲-۲-۸) افزایش کارایی انرژی لوازم برقی ۱۷۲
۴-۲-۲-۸) تقسیم بندی زمانی راهکارهای ارائه شده ۱۷۳
۵-۲-۲-۸) جمع بندی ۱۷۵
۳-۸) معرفی راهکارهای مدیریت سمت مصرف در بخش عمومی ۱۷۵
۴-۸) معرفی راهکارهای مدیریت سمت مصرف در بخش روشنایی عمومی ۱۷۸
۱-۴-۸) روند طراحی مناسب روشنایی معابر ۱۸۰
۲-۴-۸) پارامترهای تعیین کننده کیفیت چراغ های معابر عمومی ۱۸۲
۳-۴-۸) عوامل موثر در بهره گیری نامناسب از شبکه های روشنایی معابر ۱۸۴
۱-۳-۴-۸) عوامل الکتریکی موثر در بهره گیری نامناسب از شبکه های روشنایی معابر ۱۸۸
۲-۳-۴-۸) عوامل فتومتریک مؤثر در بهره گیری نامناسب از شبکه های روشنایی معابر ۱۸۸
۳-۳-۴-۸) عوامل مکانیکی مؤثر در بهره گیری نامناسب از شبکه های روشنایی معابر ۱۹۰
۴-۴-۸) راهکارهای مبتنی بر مدیریت مصرف در بخش روشنایی معابر ۱۹۰
۱-۴-۴-۸) استفاده از لامپ های پربازده ۱۹۰
۲-۴-۴-۸) آزمایش کیفیت چراغ های معابر ۱۹۱
۳-۴-۴-۸) طراحی صحیح سیستم های روشنایی معابر ۱۹۲
۶-۴-۸) جمع بندی ۱۹۲
۴-۴-۴-۸) کنترل مرکزی شبکه های روشنایی معابر ۱۹۳
۵-۴-۴-۸) تقسیم بندی برنامه های مدون تعمیر، نگهداری و رسیدگی به موقع چراغهای معابر ۱۹۳
۵-۴-۸) زمان بندی پیاده سازی راهکارهای بیان شده ۱۹۳
۵-۸) معرفی راهکارهای مدیریت سمت مصرف در بخش کشاورزی ۱۹۳
۱-۵-۸) راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ۱۹۵
۱-۱-۵-۸) راهکارهای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ۱۹۶
۲-۱-۵-۸) راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در بخش کشاورزی ۱۹۶
۱-۲-۱-۵-۸) استفاده از راهکارها و تجهیزات مناسب برای افزایش بازدهی مصرف ۱۹۷
۲-۲-۱-۵-۸) استفاده از پمپ های شناور ۱۹۷
۳-۲-۱-۵-۸) استفاده از الکتروموتورهای عمودی ۱۹۷
۴-۲-۱-۵-۸) استفاده از خازن در تاسیسات برقی بخش کشاورزی ۱۹۸
۵-۲-۱-۵-۸) تطبیق تاسیسات استحصال آب با الکتروپمپ ۲۰۰
۶-۲-۱-۵-۸) تبدیل اتصال مثلت به ستاره ۲۰۰
۷-۲-۱-۵-۸) بهبود بهره وری عوامل غیرالکتریکی ۲۰۱
۸-۲-۱-۵-۸) استفاده از لوله ها با زاویه های مناسب ) حذف زاویه های تند لوله آب( ۲۰۱
۹-۲-۱-۵-۸) استفاده از توربین نیمه باز یا بسته متناسب ۲۰۳
۱۰-۲-۱-۵-۸) حالت نیاز به منبع مرتفع ۲۰۳
۱۱-۲-۱-۵-۸) تنظیم کاملاً شاقولی میله متصل به توربین ۲۰۳
۱۲-۲-۱-۵-۸) واقعی نمودن تعرفه انرژی برق ۲۰۳
۱۳-۲-۱-۵-۸) پیشنهاد تعرفه فصلی برای کشاورزی ۲۰۴
۱۴-۲-۱-۵-۸) پیشنهاد تعرفه پلکانی ۲۰۵
۱۵-۲-۱-۵-۸) کنترل ساعت کارکرد سالانه چاه های کشاورزی ۲۰۵
۱۶-۲-۱-۵-۸) خروج چاه های کشاورزی در ساعات پیک و استفاده از تایمر ۲۰۵
۱۷-۲-۱-۵-۸) کنترل بار چاه های کشاورزی ۲۰۷
۱۸-۲-۱-۵-۸) سرویس و تعمیر مرتب تأسیسات برقی ۲۰۷
۲-۵-۸) تقسیم بندی زمانی پیاده سازی راهکارهای بیان شده ۲۰۸
۳-۵-۸) جمع بندی ۲۰۸
۶-۸) معرفی راهکارهای مدیریت مصرف برق در بخش صنعت ۲۰۹
۱-۶-۸) ساختار بار صنعتی ۲۱۱
۱-۱-۶-۸) معرفی ۲۱۱
۲-۱-۶-۸) شناسایی و تعیین اولویت های مطالعاتی صنایع ۲۱۴
۲-۶-۸) راهکارهای مدیریت مصرف در بخش صنعت ۲۱۴
۱-۲-۶-۸) سیاست های مرتبط با مدیریت انرژی در بخش صنعت ۲۱۵
۲-۲-۶-۸) اصلاح فرآیندهای تولید ۲۱۶
۱-۲-۲-۶-۸) بهبود فرآیند تولید سیمان ۲۱۷
۲-۲-۲-۶-۸) پتانسیل های بهبود فرآیند تولید آلومینیوم ۲۱۸
۳-۲-۶-۸) استفاده از فعالیت های بهبود راندمان تجهیزات صنعتی ۲۲۰
۱-۳-۲-۶-۸) موازی کردن ترانسفورمرهای قدرت کارخانجات براساس محاسبات اتصال کوتاه ۲۲۲
۲-۳-۲-۶-۸) حمایت از سرمایه گذاری به منظور استفاده از VSD 1 ۲۲۲
۳-۳-۲-۶-۸) استمرار وضع استاندارد در تجهیزات انرژی بر صنعتی ۲۲۳
۴-۳-۲-۶-۸) استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت ۲۲۳
۵-۳-۲-۶-۸) بهبود بازدهی سیستم های هوای فشرده صنعتی ۲۲۹
۶-۳-۲-۶-۸) بکارگیری اتوماسیون و کنترل کامپیوتری صنایع ۲۳۸
۷-۳-۲-۶-۸) توسعه آموزش عمومی و تخصصی مدیریت مصرف انرژی در صنایع ۲۳۹
۸-۳-۲-۶-۸) گازسوز کردن موتورهای دیزلی صنایع و بهره گیری از این ظرفیت در ساعات پیک ۲۳۹
۹-۳-۲-۶-۸) بهینه سازی عملکرد موتورها و محرکه ها ۲۴۰
۱-۹-۳-۲-۶-۸) روش های عمومی کاهش مصرف انرژی الکتروموتورها ۲۴۰
۲-۹-۳-۲-۶-۸) دستوالعمل های لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی ۲۴۱
۱۰-۳-۲-۶-۸) بهینه سازی عملکرد کوره ها و مشعل های صنعتی ۲۵۶
۴-۲-۶-۸) استفاده از تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی ۲۶۲
۱-۴-۲-۶-۸) سیستم های ذخیره کننده گرما و سرما ۲۶۲
۲-۴-۲-۶-۸) استفاده از باتری ها و منابع تولیدپراکنده ۲۶۵
۵-۲-۶-۸) استفاده از پتانسیل صنایع برای انعطاف پذیر کردن منحنی بار ۲۶۶
۱-۵-۲-۶-۸) فروش دیماند ۲۶۶
۲-۵-۲-۶-۸) برنامه ریزی زمانبندی تعطیلات و تعمیرات سالانه ۲۶۶
۳-۵-۲-۶-۸) تنظیم فرآیند به منظور اصلاح ضریب بار ۲۶۷
۶-۲-۶-۸) راهکارهای اقتصادی برای پاسخگو کردن بار صنعتی ۲۶۷
۱-۶-۲-۶-۸) استفاده از تعرفه های توان راکتیو ۲۶۷
۲-۶-۲-۶-۸) اجرای برنامه های تشویقی ۲۶۸
۳-۶-۲-۶-۸) اجرای برنامه های تعرفه زمانی ۲۶۹
۳-۶-۸) تقسیم بندی زمانی پیاده سازی راهکارهای بیان شده ۲۷۱
۴-۶-۸) سیاست ها و برنامه های آتی مدیریت انرژی در بخش صنعت ۲۷۱
۵-۲-۶-۸) استفاده از پتانسیل صنایع برای انعطاف پذیر کردن منحنی بار ۲۶۶
۱-۵-۲-۶-۸) فروش دیماند ۲۶۶
۲-۵-۲-۶-۸) برنامه ریزی زمانبندی تعطیلات و تعمیرات سالانه ۲۶۶
۳-۵-۲-۶-۸) تنظیم فرآیند به منظور اصلاح ضریب بار ۲۶۷
۶-۲-۶-۸) راهکارهای اقتصادی برای پاسخگو کردن بار صنعتی ۲۶۷
۱-۶-۲-۶-۸) استفاده از تعرفه های توان راکتیو ۲۶۷
۲-۶-۲-۶-۸) اجرای برنامه های تشویقی ۲۶۸
۳-۶-۲-۶-۸) اجرای برنامه های تعرفه زمانی ۲۶۹
۳-۶-۸) تقسیم بندی زمانی پیاده سازی راهکارهای بیان شده ۲۷۰
۴-۶-۸) سیاست ها و برنامه های آتی مدیریت انرژی در بخش صنعت ۲۷۲
۵-۶-۸) جمع بندی ۲۷۲
نتیجه گیری ۲۷۳
مراجع ۲۷۵

مقدمه
تجربه مدیریت سمت مصرف ۱ DSM، در طول سه دهه گذشته همواره در مسیری تکاملی بوده است. بخشی از این تکامل به واسطه درس های آموخته شده از به کارگیری آن در کشورهای مختلف جهان و بخشی دیگر به واسطه نیازهای ناشی از تحولات و تغییر ساختار صنعت برق می باشد. امروزه عمده ترین تغییر قابل توجه، تمایل به شمول برنامه های تأکید کننده بر تأثیرپذیری مصرف از قیمت، در سبد راهکارهای
DSM می باشد. به طور سنتی در بسیاری از کشورها برنامه های DSM اعم از برنامه های صرفه جویی انرژی، مدیریت بار یا عموماً مدیریت مصرف برق در شرایط اضطراری به کار گرفته می شود. معمولاً در طراحی چنین برنامه هایی قیمت برق به عنوان یک داده معلوم در نظر گرفته می شود که این امر موفقیت این برنامه ها را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا پرداختن به ایده های جدید در رابطه با برنامه های DSM متأثر از قیمت، که برای بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر مواجه با موضوع تغییر ساختار صنعت برق می باشند، حائز اهمیت است. با توجه به مطالب فوق الذکر و به منظور هموارسازی بستر مطالعات که در چارچوب این پروژه صورت می گیرد، در مرحله شناخت، کلیاتی از موضوع مدیریت مصرف که در برگیرنده تعاریفی از مبانی این مسئله جهت تلقی و برداشت یکسان از مفاهیم مطروحه می باشد به همراه اهداف و راهبردهای مربوطه ارائه می شود. به علاوه از آنجاییکه تحولات و تغییر ساختار صنعت برق در حال فراگیر شدن در کشورهای مختلف ازجمله ایران می باشد، آشنایی با چگونگی تأثیرپذیری DSM از این تحولات بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ادامه مطالعات این مرحله از پروژه تجربیات و برنامه های چندین کشور مختلف و نیز آژانس بین المللی انرژی مورد بحث قرار می گیرند وسپس سوابق برنامه های مدیریت مصرف برق در کشور معرفی می گردند.
در ادامه شاخص های مربوط به مدیریت مصرف برق به همراه شیوه های پتانسیل سنجی مورد بحث قرار می گیرد. سپس تحلیلی از وضعیت مطلوب در خصوص اهداف کمی و کلان مدیریت مصرف شرکت توانیر و نیز تحلیلی از فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مصرف برق در چشم انداز بیست ساله ارائه می گردد و در انتها معرفی راهکارهای کلان مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف معرفی می شود.

فصل اول
کلیات

۱-۱) تعاریف

واژه مدیریت سمت مصرف و یا DSM نخستین بار در اوائل دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط محققی۱ EPRI
به کارگرفته شد. DSM . دربرگیرنده گستره ای از فعالیت هایی است که از ناحیه شرکت برق و یا دولت به منظور تغییر میزان و یا زمان مصرف برق مشترکین در جهت منافع مشترک جامعه، شرکت برق و مصرف کنندگان طراحی می شود. منافع هر یک از ذینفع ها از DSM را می توان به صورت جدول(۱-۱) دسته بندی نمود.

در حقیقت DSM را می توان به عنوان واژه ای که چتری گسترده بر مفاهیمی چون مدیریت بار، کارایی انرژی، صرفه جویی انرژی و حتی افزایش مصرف برق از طریق برقی نمودن برخی از مصارف قلمداد کرد]۱[ .
با تحولات ساختاری در صنعت برق برخی واژه های جدید در کنار و یا در مقابل DSM ظاهر شده اند. از جمله می توان به واژه هایی چون ۲ DR، ۳ DSB اشاره نمود]۳و۲[. واژه دیگری که مرتبط با این بحث می باشد و به اختصار۴ DM نامیده می شود، در برگیرنده فعالیت هایی فراتر از مقوله DSM، مثل تغییر نوع سوخت می باشد]۴[.
به منظور آشنایی با هر یک از مفاهیم فوق الذکر تعاریف این واژه ها ذیلاً ارائه می شود.
۱-۱-۱) مدیریت بار
به فعالیت هایی اطلاق می شود که بر اثر آن مصرف کننده وادار به جابجایی زمان و یا قطع موقت کاربرد وسایل و تجهیزات برقی خود شود. این فعالیت ها با هدف سایش اوج بار و یا جابجایی بار از، ساعات اوج به ساعت غیر اوج انجام می شوند. به عنوان مثال می توان از تعرفه های قطع بار، تعرفه های زمان مصرف، تجهیزات کنترل مستقیم بار، و یا برنامه های چرخش بهره برداری از تجهیزات تهویه مطبوع نام برد.

۲-۱-۱) کارآیی انرژی
به معنای مصرف کمتر انرژی برای انجام کاری مشابه می باشد. دستیابی به این امر با جایگزینی تولیداتی با کارایی بیشتر محقق خواهد شد. به عنوان مثال می توان از لوازم برقی با کارایی بالا، لامپهای کم مصرف، سیستم های گرمایشی و سرمایشی با کارایی بالا، موتورهای پربازده، طراحی بهینه ساختمان و سیستم های بازیافت حرارت نام برد.
۳-۱-۱) صرفه جویی انرژی
به معنای هرگونه فعالیت منجر به کاهش مصرف انرژی می باشد. این فعالیتها می تواند شامل بهبود کارایی، کاهش تلفات و یا مصرف کمتر باشد.
پاسخگویی بار
به معنای فعالیت هایی است که در کوتاه مدت منجر به کاهش اوج تقاضا می شوند.
پیشنهاد سمت مصرف
به معنای حضور مصرف کنندگان در بازار برق و پیشنهاد قیمت و تقاضای میزان انرژی جهت تعادل بازار می باشد.
منابع گسترده
منابع گسترده به سه گروه از امکانات که به عنوان منبع تأمین انرژی تلقی می گردند اطلاق می شود.
این سه گروه عبارتند از:
– منابع تولید پراکنده (DG)
– مدیریت سمت مصرف (DSM)
– ذخیره سازی انرژی (ES )
آژانس بین المللی انرژی IEA نیز تعریف جامعی از DSM به شرح زیر دارد:
DSM به اجرا گذاشتن فعالیت های طراحی شده توسط شرکتهای برق جهت تأثیر بر مصرف برق مشترکین، به گونه ای که تغییرات مورد نظر شرکت برق در الگوی بار مورد تقاضا ایجاد شود. به علاوه DSM دربرگیرنده طیف کامل فعالیت های مدیریتی شامل طراحی، اجرا، ارزیابی و پایش می باشد] ۶[ .
۲-۱) اهداف و راهبردها
اصولا برنامه های در DSM پی دستیابی به اهداف مختلفی می باشد. این اهداف در کشورهای مختلف از اولویتهای متفاوتی برخوردار می باشند. مهمترین این اهداف به شرح زیر می باشند]۵[ :
۱-۲-۱) اهداف DSM :
أ- بهبود کارایی سیستم های انرژی از طریق بهبود کارآیی تجهیزات تولید برق و افزایش ضریب بار
ب – کاهش نیاز به سرمایه گذاری برای ساخت تأسیسات جدید نیروگاهی به واسطه کاهش اوج بار
ت – کاهش آثار سوء بر محیط زیست
ث – کاهش هزینه های تأمین برق برای مشترکین
ج – کاهش کمبود برق و خاموشی ها
ح – بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت برق
خ – بهبود شرایط اقتصادی
در سایر گزارشات مرتبط با برنامه های DSM اهداف ذیل مد نظر قرار گرفته اند]۷[:
– ایجاد فرهنگ صرفه جویی
– تأمین برق با قابلیت اطمینان، پایداری و تنوع خدمات
– حمایت مؤثر از مشترکین در مقابل نوسانات قیمت برق
– ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت برق و فعالیت های صرفه جویی
– هوای تمیز
مشاهده می شود که بین اهداف مختلف بیان شده فصل مشترک هایی دیده میشود و لذا راهبردهای متناسب برای دستیابی به این اهداف باید انتخاب شود.
……………………….

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

ارزیابی و مقایسه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات مخابراتی ارائه شده توسط اپراتور همراه اول و ایرانسل

ارزیابی و مقایسه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات مخابراتی ارائه شده توسط اپراتور همراه اول و ایرانسل

ارزیابی و مقایسه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات مخابراتی ارائه شده توسط اپراتور همراه اول و ایرانسل

ارزیابی-و-مقایسه-رضایت-مشتریان-از-کیفیت-خدمات-مخابراتی-ارائه-شده-توسط-اپراتور-همراه-اول-و-ایرانسلفهرست مطالب
فصل اول : ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت مسئله ۶
۱-۴ اهداف ۷
۱-۴-۱ هدف کلی ۷
۱-۴-۲ اهدف فرعی ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی ۹
۱-۶-۲ قلمرو زمانی ۹
۱-۶-۳ قلمرو مکانی ۹
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹
۱-۷-۱ تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق ۹
۱-۷-۲ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۲
فصل دوم: ۱۵
۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲ کیفیت ۱۷
۲-۲-۱ مفهوم کیفیت ۱۸
۲-۲-۲ تعریف کیفیت ۱۹
۲-۲-۳ طبقه بندی های تعریفی کیفیت ۲۰
۲-۳ خدمات ۲۱
۲-۳-۱ تعاریف بنیادین خدمات الکترونیک ۲۸
۲-۳-۲ کیفیت خدمات ۲۹
۲-۳-۳ تعریف کیفیت خدمات و کیفیت خدمات درک شده ۳۰
۲-۴ اپراتورهای مخابرات ۳۵
۲-۴-۱ قوانین و مقررات ارتباطات رادیویی ۳۵
۲-۴-۲ رقابت نزدیک ایرانسل و همراه اول ۳۶
۲-۴-۳ شاخص‌ کیفیت خدمات اپراتورهای مخابراتی ۳۸
۲-۴-۴ معیارهای ارزیابی اپراتورهای خدمات ارتباطی ۳۹
۲-۴-۵ معیارهایی متغیر ۴۱
۲-۴-۵-۱جای خالی ضمانت اجرایی و تنبیهی ۴۲
۲-۴- ۶ فعالیتهای معاونت نظارت و اعمال مقررات ۴۳
۲-۴-۷ قیمت گذاری تعرفه های اپراتورهای مخابراتی ۴۵
۲-۵ تعریف مشتری ۴۶
۲-۵-۱ انتظارات مشتری ۴۸
۲-۵-۱-۱ اصول مدیریت کیفیت ۴۸
۲-۵-۲ تعاریفی از مشتری مداری ۵۰
۲-۶ ادبیات تجربی تحقیق ۵۱
۲-۶-۱ پیشینه داخلی ۵۱
۲-۶-۲ پیشینه‏ی خارجی ۵۴
۲-۶-۳ خلاصه‏ی پیشینه‏ی پژوهش ۵۷
فصل سوم: ۶۰
۳-۱ مقدمه ۶۱
۳-۲ روش تحقیق ۶۱
۳-۳ قلمرو پژوهش ۶۲
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی ۶۲
۳-۳-۲ قلمرو زمانی ۶۲
۳-۳-۳ قلمرو مکانی ۶۲
۳-۴ جامعه آماری ۶۲
۳-۴-۱ نمونه آماری ۶۲
۳-۴-۲ روش نمونه گیری ۶۴
۳-۵ ابزار و روش گردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۶ روایی و پایایی ۶۵
۳-۶-۱ روایی ۶۵
۳-۶-۲ پایایی ۶۶
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
۳-۷-۱ روش آماری آزمون t- استیودنت ۶۸
فصل چهارم: ۷۰
مقدمه‌ ۷۱
۴ – ۱ توصیف داده ها ۷۱
۴-۱-۱ میزان تحصیلات پاسخگویان ۷۱
۴-۱-۲ نوع شغل پاسخگویان ۷۳
۴-۱-۳ اپراتور مورد استفاده پاسخگویان ۷۴
۴-۱-۴ جنسیت پاسخگویان ۷۵
۴-۱-۵ سن پاسخگویان ۷۶
۴-۱-۶ فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران ایرانسل ۷۶
۴-۱-۷ فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران همراه اول ۷۷
۴-۱-۸ فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران مشترک ایرانسل و همراه اول ۷۷
۴-۲ آزمون فرضیه ها ۷۸
۴-۲-۱ فرضیه اصلی ۷۸
۴-۲-۲ فرضیه فرعی اول ۷۹
۴-۲-۳ فرضیه فرعی دوم ۸۰
۴-۲-۴ فرضیه فرعی سوم ۸۱
۴-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم ۸۳
۴-۲-۶ فرضیه فرعی پنجم ۸۴
فصل پنجم: ۸۵
۵-۱ مقدمه ۸۶
۵-۲ خلاصه و تفسیر نتایج ۸۶
۵-۳ بررسی فرضیات پژوهش ۸۷
۵-۴ محدودیت های پژوهش ۹۳
۵-۵پیشنهادات ۹۵
۵-۵-۱ پیشنهادات به تفکیک هر فرضیه براساس نتایج پژوهش ۹۵
۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی ۹۷
۵-۵-۳ پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۹۷
منابع ۹۸
فهرست منابع فارسی ۹۸
فهرست منابع خارجی ۱۰۲
پیوست ها ۱۰۵
پیوست الف) پرسشنامه ۱۰۵
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS ۱۰۸
Abstract ۱۲۲

فهرست جداول
عنوان …………………….. ………..صفحه
جدول (۲-۱): خلاصه پیشینه‏ی داخلی پژوهش …۵۸
جدول (۲-۱): خلاصه پیشینه‏ی داخلی پژوهش …۵۹
جدول (۳-۱): ابعاد و تعدادگویه های پرسشنامه کیفیت خدمات ۶۵
جدول(۳-۲): آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه ………..۶۷
جدول (۴-۱-۱) : جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات آنها……………………………۷۲
جدول (۴-۱-۲) : جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نوع شغل آنها……………………………………..۷۳
جدول (۴-۱-۳) : جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک اپراتور مورد استفاده…………………………….۷۴
جدول (۴-۱-۴) : جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت آنها……………………………………….۷۵
جدول (۴-۱-۵) : جدول آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی سنی پاسخگویان………………………………۷۵
جدول (۴-۱-۶) : فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران ایرانسل……………………………….۷۶
جدول (۴-۱-۷) : فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران همراه اول…………………………….۷۷
جدول (۴-۱-۸) : فراوانی متقابل نوع شغل و میزان تحصیلات درکاربران مشترک ایرانسل و همراه اول….۷۸
جدول (۴-۲-۱) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از کیفیت خدمات شرکت ایرانسل با همراه اول ……………………………………………….۷۹
جدول (۴-۲-۲) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از محیط فیزیکی در ارائه خدمات شرکت های همراه اول و ایرانسل ……………………..۸۰
جدول (۴-۲-۳) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از قابلیت اطمینان در ارائه کیفیت خدمات شرکت های همراه اول و ایرانسل …………۸۱
جدول (۴-۲-۴) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از پاسخگویی در ارائه کیفیت خدمات شرکت های همراه اول و ایرانسل ……………………..۸۲
جدول (۴-۲-۵) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از پایایی در ارائه کیفیت خدمات شرکت های همراه اول و ایرانسل ………………………………..۸۳
جدول (۴-۲-۶) : آزمون t استیودنت قیاس سطح رضایت مشتریان از همدلی در ارائه کیفیت خدمات شرکت های همراه اول و ایرانسل ……………………..۸۴

فهرست نمودارها
عنوان …………………………………………………….صفحه
شکل ۲-۱ : انواع فعالیت‌های خدماتی ………………۲۴
نمودار (۴-۱-۱) : نمودار توزیع درصدی بر اساس میزان تحصیلات پاسخگویان…………………………………۷۲
نمودار (۴-۱-۲) : نمودار توزیع درصدی بر اساس نوع شغل پاسخگویان……………………………………………۷۳
نمودار (۴-۱-۳) : نمودار توزیع درصدی استفاده از اپراتورها……………………………………………………………۷۴
نمودار (۴-۱-۴) : نمودار توزیع درصدی بر اساس جنسیت پاسخگویان……………………………………………..۷۵

فصل اول :
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
اپراتورها و شرکتهای فعال در حوزه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، طبق معیارهایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می‌دهد با یکدیگر مقایسه و در این بین اپراتورهای برتر انتخاب می‌شوند، اما این سوال هم وجود دارد که آیا انتخاب اپراتورها به عنوان برتر در حوزه ارتباطات و فناوری، دلیل بر آن است که این اپراتورها رضایت صد در صدی مشترکان را هم جلب کرده‌اند؟
مقصود از سیستم خدماتی اجرای نوعی فعالیت اقتصادی است که باعث تولید محصولی ناملموس شود که دارای ارزش افزوده و یا مطلوبیت باشد (ابراهیمی و دیگران ۱۳۷۶).
در دریافت یک خدمت، انتظار مشتری این است که از دریافت یک خدمت ارزشی را نیز دریافت کند. در مقوله کیفیت خدمات به عنوان عامل حیاتی ایجاد مزیت رقابتی برای یک سازمان، می توان این گونه اظهار داشت که در تلقی عمومی، خدمات با کیفیت آنهایی هستند که مشتری را قادر می سازند تا احساس کند که در معامله انجام شده، ارزشی را دریافت داشته است (لاولاک و همکاران، ۱۹۹۹؛ عمرانی، ۱۳۸۶).
کیفیت عبارت است از مطابقت کالا یا خدمت با کاربرد آن، معنای دیگر این عبارت این است که “استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست خود را از کالا یا خدمت بتواند نیاز یا خواست خود را از کالا برآورده سازد (ریاحی، ۱۳۸۱).
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تامین حقوق و نیز فراهم شدن زمینه تحقق کیفیت برای مشترکین این خدمات، اقدام به تصویب این شاخص های کرده است .از جمله دلایل مهم تصویب این دستورالعمل می‌توان به مواردی چون ضرورت یکسان‌سازی و بازنگری پارامترها و شاخص‌های ارزیابی با توجه به ورود اپراتورهای جدید تلفن همراه و برقراری رومینگ ملی بین اپراتورها و تامین حدود مورد انتظار سازمان و رضایت مشترکین بر اساس گسترش شبکه‌های مخابراتی و تغییر فناوری اشاره کرد (کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات،۱۳۹۲،۲).

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

کار تحقیقی دولت الکترنیک E-Government

کار تحقیقی دولت الکترنیک E-Government

کار تحقیقی دولت الکترنیک E-Government

کار-تحقیقی-دولت-الکترنیک-e-governmentگسترش روز افزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی های ناشی از پیشرفت سریع وشتابان فناوری، وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می نماید.
در مورد دولت چگونگی کارکرد آن ، مکانیزم های درونی و رابطه ی آن با سایر نهادهای جامعه نظیر مختلفی مطرح شده است. علی الرغم تفاوت های روش شناختی این نطریات، همه ی آنها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می بایست برای انجام وظایفش کارآیی خود را بالاببرد. از جمله راه کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستم هایی است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می باشد. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.

فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله و ضرورت تحقیق
۱-۳ هدف تحقیق

فصل دوم
گفتار اول
۲-۱-۱ مقدمه
۲-۱-۲ تعریف دولت الکترونیک
۲-۱-۳ ماهیت دولت الکترونیک
۲-۱-۴ ساختار دولت الکترونیک
۲-۱-۵ مزایای ایجاد دولت الکترونیک
۲-۱-۶ خدمات دولت الکترونیک
۲-۱-۷ زمینه کاربرد دولت الکترونیک
۲-۱-۸ عوامل ایجاد دولت الکترونیک
۲-۱-۹ مونع موجود بر سر راه دولت الکترونیک
۲-۱-۱۰ اهداف دولت الکترونیک
۲-۱-۱۱ انواع دولت الکترونیک
۲-۱-۱۲ شکاف دیجیتالی
۲-۱-۱۳ برخی نمادهای دولت الکترونیک
۲-۱-۱۴ تفوت دولت الکترونیک با الگوی سنتی
۲-۱-۱۵ برخی الگوهای استقرار مرحله ای دولت الکترونیک
۲-۱-۱۶ مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
۲-۱-۱۷ دولت الکترونیک در ایران
گفتار دوم:
۲-۲-۱ مشخصات محل کارآموزی
۲-۲-۲ تاریخچه شرکت
۲-۲-۳ مأموریت شرکت
۲-۲-۴ فعالیت های انجام یافته در زمینه مدیریت راهبردی
۲-۲-۵ وضعیت فعلی شرکت
۲-۲-۶ چارت سازمانی شرکت
۲-۲-۷ گزارش کارآموزی
فصل سوم
۳-۱ نتیجه گیری
۳-۲ ارائه پیشنهادات
واژه نامه
منابع

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

کار تحقیقی توربین های بادی

کار تحقیقی توربین های بادی

کار تحقیقی توربین های بادی

کار-تحقیقی-توربین-های-بادیانرژی بادی بیش از ۲۰۰۰ سال است که مورد استفاده قرارگرفته است.اولین آسیابهای بادی در ایران مورد استفاده قرار گرفتند که از باد برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می کردند. نام “آسیاب بادی” به این دلیل به کار رفت که هدف اصلی آنها آسیاب وخرد کردن غلات و تبدیل آن به آرد بود.
باد یک پروانه(توربین) بادی را می چرخاند که به قرقره ها و تسمه هایی وصل بود و چرخهای آسیاب را به گردش در می آورد.
در آغار سالهای ۱۹۰۰ آسیابهای بادی تغییرو بهبود یافتند و برای کشیدن آب از زیرزمین مورد استفاده قرارگرفتند و امروزه هنوز بدین منظور مورد مصرف قرارمی گیرند.
پس از گسترش ژنراتورهای بادی، طولی نکشید که برای سرویس دهی در مناطق دور افتاده استرالیا یعنی جاهایی که برق از ژنراتورهای شهری تامین نمی شد، مورد استفاده قرار گرفت.
از زمانهای نخستین، بشر با ساخت اولین آسیاب ها که قدمت آنها سال ششم میلادی ثبت شده است، نیروی باد را تحت کنترل خود درآورده است. به مرور زمان این تکنولوژی از تنوع برخوردار شده است از جمله کشیدن آب از چاه، آسیاب کردن غلات و تامین نیروی برق کارخانجات چوب بری و الوار سازی. در اواسط قرن نوزدهم تنها در انگلستان بیش از ۱۰۰۰۰ آسیاب بادی کار می کرد. آخرین دگرگونی در طول سالهای ۱۸۸۰ به وقوع پیوست زمانی که عمل گردش بادبانها به محرک و گرداننده یک ژنراتور الکتریکی تبدیل گشت.رشد این تکنولوژی ادامه داشت اما انگیزش تجاری واقعی زمان بحران نفت در ۱۹۷۰ رخ داد که توجه بشر را به تولید نیروی برق مداوم و ایمن معطوف ساخت. که این مستقیما به استقرار نیروی باد بعنوان منبع انرژی جهانی که سریعترین میزان رشد را داشته، منجر شد با بازاری که تنها در اروپا رشد متوسط سالانه ۳۰ درصدی داشته است یعنی نرخ رشدی که فقط با صنعت کامپیوتر و ارتباطات از راه دور برابری می کند. هم اکنون تغییرات جوی و موضوعات امنیتی انگیزش بیشتری برای بوجود آوردن منابع انرژی متنوع که ادامه یافتنی باشند و آلودگی ایجاد نکنند را فراهم می سازد.

فهرست مطالب
نگاه تحقیقاتی به عملکرد توربین های بادی ۴
اصول اساسی ارزیابی منبع بادی ۵
چگالی انرژی بادی ۶
چگونگی عملکرد توربین بادی ۹
انواع توربین بادی: ۱۱
ترتیب اجزا اصلی توربین بادی ۱۲
کارکرد و نگهداری و تعمیرات ۱۳
میزان دسترسی به توربین های بادی ۱۴
شیوه قرار دادن توربین ها ۱۵
منابع بادی و فرانگری ۱۸
مزارع بادی ۲۰
مقدار تولید برق توسط توربین بادی ۲۱
اجزاء ، جنس و سایز توربین های بادی ۲۴
انتقال و توزیع انرژی باد ۳۰
توربین های بادی و تکنولوژی دریائی ۳۵
توزیع سرعت باد ۴۰
محدودیت‌های ادواری و نفوذ ۴۲
توربین های بادی با محور چرخش عمودی VAWT ۴۴
توربین های بادی با محور چرخش افقی HAWT ۴۷
منابع: ۵۰

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دانلود پاورپوینت در مورد تلویزیون

دانلود پاورپوینت در مورد تلویزیون

دانلود پاورپوینت در مورد تلویزیون

دانلود-پاورپوینت-در-مورد-تلویزیونتلویزیون سیستمی است که ارسال تصاویر دیداری را همراه با صدا به صورت امواج الکترومغناطیس که از طریق وسایل گیرنده ای به نام دستگاه تلویزیون به شکل اولیه بازگردانده می شوند، ممکن می سازد.
تلویزیون سیستمی است که ارسال تصاویر دیداری را همراه با صدا به صورت امواج الکترومغناطیس که از طریق وسایل گیرنده ای به نام دستگاه تلویزیون به شکل اولیه بازگردانده می شوند، ممکن می سازد.

اصول علمی نهفته ی فناوری ای که منجر به اختراع تلویزیون شد به وسیله یک مهندس برق ایتالیایی به نام جان لاگی بیرد بنیان نهاده شد. نخستین دستگاه های گیرنده تلویزیون برای استفاده عمومی در سال ۱۹۳۶ در انگلستان و در سال ۱۹۳۸ در ایالات متحده آمریکا ساخته شد
در اوایل دهه ۱۹۵۰ بود که فناوری به حدی پیشرفت کرد که امکان داشتن یک دستگاه تلویزیون برای هر خانوار در آمریکای شمالی فراهم شد
در اواخر دهه ۱۹۵۰ شبکه های تلویزیون ملی در در بیشتر کشورهای صنعتی راه اندازی شد. درواقع، تلویزیون پدید آمد تا به عنوان منبع اولیه ی حواس پرتی جمعی در سرتاسر دنیا جانشین رادیو شود. هنگامی که قرن بیستم به پایان خود نزدیک می شد، تلویزیون با پیدایش تلویزیون دیجیتال وارد کهکشان دیجیتال شد

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

انرژی باد

انرژی باد

انرژی باد

انرژی-بادانرژی باد
دید کلی
باد یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است و پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید جریانهای همرفت (جابجایی) می‌شود و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین سبب تولید باد است.
با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، اخیرا پیشرفتهای زیادی در مورد استفاده از انرژی باد حاصل شده است. انرژی باد اغلب در دسترس بوده و هیچ نوع آلودگی بر جای نمی‌گذارد و می‌تواند از نظر اقتصادی نیز در دراز مدت قابل مقایسه با سایر منابع انرژی شود. در سالهای اخیر کوشش فراوانی برای استفاده از انرژی باد بکار رفته و تولید انرژی از باد با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد بزرگ لازم و ضروری جلوه کرده است.

تاریخچه
احتمالا نخستین ماشین بادی به توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصریها ، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده‌اند. بعدها استفاده ار توربینهای بادی با محور قائم سراسر کشورهای اسلامی معمول شده و سپس دستگاههای بادی با محور قائم با میله‌های چوبی توسعه یافت و امروزه نیز ممکن است در برخی از کشورهای خاورمیانه چنین دستگاههایی یافت شوند.
در قرن ۱۳ این نوع توربینها به توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی مبذول داشتند، بطوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴ شروع شد. از این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد.

بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد. در شوروی سابق در سال ۱۹۳۱ ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت ۱۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج ۲۳ متر و قطر پره‌ها ۳۰٫۵ متر بود.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی

ژنراتورها-وموتورهای-الکتریکیژنراتورها وموتورهای الکتریکی

مقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد.
وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا دینام نامیده می شود .
دو اصل فیزیکی مرتبط با عملکردموتورهاوژنراتور ها
وجود دارد. اولین اصل فیزیکی اصل القایی الکترومغناطیسی کشف شده توسط مایکل فارادی دانشمند بریتانیایی است.
اگر یک هادی در میان یک میدان مغناطیسی حرکت کند یا اگر طول یک حلقه ی القایی ساکنی جهت تغییر استفاده شود. یک جریان ایجاد می شود یا القا می شود در کنتاکنتور بحث این اصل این است که در مورد واکنش الکترومغناطیسی بحث می کند و این که این واکنش در ابتدا توسط آندر مری آمپر در سال ۱۸۲۰ که دانشمند فرانسوی است کشف شد.اگر یک جریان از میان یک کنتاکتور که در میدان مغناطیسی قرار گرفتند عبور کند . میدان نیروی مکانیکی بر آ

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

ویندوز ۲۰۰۳ سرور

ویندوز ۲۰۰۳ سرور

ویندوز ۲۰۰۳ سرور

ویندوز-2003-سرور ویندوز ۲۰۰۳ سرور
ویندوز سرور ۲۰۰۳ نسبت به ویندوز ۲۰۰۰ گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند.
ویرایش‌های ویندوز سرور ۲۰۰۳
* ویندوز سرور ۲۰۰۳ ویرایش standard
* ویندوز سرور ۲۰۰۳ ویرایش enterprise (نگارش‌های ۳۲ و ۶۴ بیتی)
* ویندوز سرور ۲۰۰۳ ویرایشdatacenter
* ویندوز سرور ۲۰۰۳ ویرایشweb server
ویرایش standard
ویرایش standard ویندوز سرور ۲۰۰۳ برای اغلب شبکه‌ها مناسب است. این ویرایش، چندپردازشی متقارن (SMP) چهارراهه و ۴ گیگابابت RAM را پشتیبانی می‌کند. از ویرایش استاندارد می‌توان برای میزبانی network load balancing (ولی نه cluster services) و terminal server استفاده کرد.
ویرایش enterprise
ویرایش enterprise چنان طراحی شده است که همه نیازهای شرکت‌هایی با هر اندازه را برآورده می‌سازد. این ویرایش SMP هشت‌راهه، ۳۲ گیگابایت RAM در نگارش سی و دو بیتی، ۶۴ گیگابایت RAM در نگارش ۶۴ بیتی، و همچنین خوشه‌بندی سرویس‌دهنده‌ها تا هشت گره را پشتیبانی می‌کند.
ویرایش enterprise جایگزین ویرایش advanced server ویندوز ۲۰۰۰ شده است.
ویرایش datacenter
ویرایش datacenter که قدرتم

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

رله ها

رله ها

رله ها

رله-هارله ها

حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله کلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل کننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرارت و حرکت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله کلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنکتور می گردد .

بنابراین به وسیله رله :

• محل وقوع عیب از شبکه جدا سازی شده باعث می شود که سایر قسمتهای سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .
• تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد .
سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آن
به دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجو

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تاریخچه رادیو و تلویزیون

تاریخچه رادیو و تلویزیون

تاریخچه رادیو و تلویزیون

تاریخچه-رادیو-و-تلویزیونتاریخچه رادیو و تلویزیون
تاریخچه رادیو:
نخستین فرستنده بی سیم موج بلند تهران و شهرهای تبریز، مشهد، کرمان، باختران و خرمشهر در ساعت ۳ بعد از ظهر روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۵ شروع بکار کرد.
فرستنده تهران ۲۰ کیلو وات قدرت داشت و طول دکل آن ۱۲۰ متر بود. یکسال پیش از تأسیس این ایستگاه فرستنده بمنظور تعلیم و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز در وزارت جنگ، «مدرسه بی سیم قشون کل» گشوده شد. با گسترش فعالیت ها و فراهم آمدن مقدمات ایجاد فرستنده های موج کوتاه، گروهی از کارکنان بی سیم نیز برای آموزش های تخصصی به فرانسه رفتند. در سال ۱۳۰۹ فرستنده موج کوتاه، امکان ارتباط بین برلین، پاریس، آنکارا و انگلیس را فراهم کرد. تا پیش از افتتاح رادیو، مردم ایران به برنامه های رادیو برلن و رادیو آنکارا گوش فرا می دادند. پس از شروع جنگ جهانی دوم رادیوی تبلیغاتی شوروی نیز به رادیوهای مذکور اضافه شد. بنگاه سخن پراکنی بریتانیا نیز از دی ماه ۱۳۱۹ برنامه زبان فارسی خود را شروع کرد.
به تدریج اندیشه ایجاد رادیو قوت گرفت. چرا که در آن روزها کشورهای جهان یکی پس از دیگری رادیوهای خود را به کار می انداختند. به دنبال تصویب اساسنامه سازمان پرورش افکار، با هدف کنترل و هدایت افکار عمومی (در دوازدهم دی ماه ۱۳۱۷) کمیسیون های شش گانه آن از جمله رادیو تشکیل شدند. کمیسیون رادیو در بهمن ماه ۱۳۱۷ سفارش ساخت دو دستگاه فرستنده موج کوتاه به قدرت ۲ و ۲۰ کیلو وات را به کمپانی استاندارد انگلیس صادر کرد. همزمان با سفارش خرید دو دستگاه فرستنده موج کوتاه، وزارت پست و تلگراف دستور داد تا عمارت مخصوصی برای استودیوی رادیو تهران که ضمناً مرکز مخابرات تلگرافی و تلفنی بی سیم نیز باشد در داخل شهر ساخته شود. اشغال ایران توسط متفقین، ساخت این استودیو را که قرار بود یک شرکت آلمانی به نام هوختین انجام دهد، غیر ممکن ساخت. از طرف دیگر چون مقرر شده بود راه اندازی رادیو به فوریت آغاز شود یکی از اتاقهای عمارت مرکز فرستنده بی سیم پهلوی تبدیل به استودیوی کوچکی شد که تا بنای ساختمان استودیو به طور موقت از آن استفاده شود و موقع جنگ جهانی دوم تحویل دستگاه های فرستنده موج کوتاه را به تاخیر انداخت. لذا وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تأمین منظور فوق یک دستگاه فرستنده تلگرافی و تلفنی موج کوتاه را به قدرت ۲ کیلو وات، تا تحویل و نصب دو دستگاه فوق برای رادیو به کار گرفت. این فرستنده هر چند جهت کار تلگرافی و تلفنی بی سیم پهلوی خریداری شده بود ولی مشخصات آن طوری طراحی شده بود که می توانست مورد استفاده رادیو نیز واقع گردد. کار نصب و راه اندازی این فرستنده در اواخر سال ۱۳۱۸ صورت گرفت. پس از نصب دستگاه فرستنده و آماده سازی یک استودیوی موقت در عمارت بی سیم پهلوی، سرانجام رادیو تهران در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ افتتاح گردید.

دانلود فایل