نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت word

نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت word

نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت word

نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت word

نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت word

چکیده
از آنجایی که دغدغه بشر در طول اعصار دستیابی به اصیل‌ترین و ناب‌ترین معارف بوده است تا بتواند تیشه بر ریشه همه جهالت­ها بزند و خود را از بند اسارت جهالت برهاند. این پایان­نامه بر آن است تا بتواند راهی را برای دستیابی بشر به ادراکاتی مصون از خطا معرفی نماید. از آنجایی که در روایات معصومین: و آیات قرآن کریم در مورد تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر شناخت و ادراک، اشاراتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد شده است این تحقیق بر آن است که…

نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت  word

نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت word

نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت word

نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت  word

نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت word

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده——— ۱
مقدمه——— ۲
فصل اول: کلیات و مفاهیم طرح تحقیق
 1-1- بیان مسئله———- ۵
۱-۲- سؤالات تحقیق ——— ۶
۱-۳- سابقه تحقیق———- ۶
۱-۴- فرضیه تحقیق——- ۷
۱-۵- ضرورت و اهداف تحقیق—– ۷
۱-۶- روش تحقیق—————————- ۸
فصل دوم: کلیاتی در باره عقل
 2-1- ماهیت عقل ————————- ۱۰
۲-۱-۱- تعریف عقل————————- ۱۰
۲-۱-۱-۱- عقل در لغت ——————— ۱۰
۲-۱-۱-۲- عقل در قرآن و سنت————— ۱۱
۲-۱-۱-۳- عقل در فقه———————- ۱۱
۲-۱-۱-۴- عقل در علم کلام…

موضوع: نقش شناخت زمان و مكان نزول بر تفسير قرآنword

موضوع: نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآنword

موضوع: نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآنword

موضوع: نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآنword

موضوع: نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآنword

چکیده
تبیین مسائل و عللی که موجب اختلاف نظر میان مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی می‌گردد (میان شیعه و سنی و چه در بین شیعه)، کمک شایانی به جامعه‌ی قرآنی و کسانی که در پی فهم حقیقی مفاهیم قرآن کریم هستند به ویژه نسل جوان پویا، می کند. یکی از این مسائل، بی توجهی و در نظر نگرفتن قرینه «زمان و مکان نزول» و به عبارت دیگر تاریخ نزول آیات و سوره هایی است که بر پیامبر اعظم(ص) نازل شده است. این تحقیق، تأثیر قرینه «زمان و مکان نزول» بر تفسیر…

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهیword

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهیword

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهیword

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهیword

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهیword

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات
۱- کلیات۳
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-پیشینه‌ی تحقیق۴
۱-۳- سؤالات تحقیق۵
۱-۴- فرضیه‌ها۵
۱-۵- فصل بندی پایان نامه۶
۱-۶-تبیین طلاق۶
۱-۷- مفهوم طلاق۸
۱-۷-۱- مفهوم لغوی طلاق۸
۱-۷-۲- مفهوم فقهی طلاق۹
۱-۷-۳- مفهوم حقوقی طلاق۱۱
۱-۸-مبنای طلاق در قانون۱۲
۱-۹- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه۱۳
۱-۹-۱-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه۱۳
۱-۹-۱-۱-تمایز طلاق با جدایی در ظهار۱۳
۱-۹-۱-۲-تمایز طلاق با جدایی در لعان۱۴
۱-۱۰-تحولات تقنینی طلاق۱۵
۱-۱۰-۱- دوره حاکمیت تشریع فقهی…

نقد و بررسي نظریه اعجاز قرآن  در تفسير التحرير و التنويرword

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویرword

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویرword

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن  در تفسیر التحریر و التنویرword

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویرword

چکیده
یکی از مباحث مهم و حیاتی در عرصه دین شناسی به معنای عام و علوم قرآنی به معنای خاص، بررسی مسأله اعجاز قرآن کریم است. اعجاز قرآن با محورهای متعددش در هر دوره‌ای لازم است مورد تأمل قرار گیرد تا بدین وسیله کارآمدی خود را در مقام پاسخگویی به شبهات حفظ کند. ابن عاشور، مؤلف مالکی مذهب تفسیر التحریر والتنویر نیز به تبعیت از علمای پیشین، در این عرصه وارد شده و بعد از نگارش مقدمه ای مفصل در باب اعجاز، نکات بدیعی پیرامون وجوه اعجاز(بیانی،…

نصاب پذیری مهریهword

نصاب پذیری مهریهword

نصاب پذیری مهریهword

نصاب پذیری مهریهword

نصاب پذیری مهریهword

فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه:. ۲
الف- بیان مسأله. ۲
ب- سوالات:. ۳
ج- فرضیه ها:. ۳
د- ضرورت تحقیق. ۳
ه – اهداف تحقیق. ۵
و- پیشینه تحقیق:. ۶
ز- روش تحقیق. ۶
ح – ساختار تحقیق. ۶
فصل اول. ۷
مهریه، احکام و کارکردهای آن. ۷
۱- مهریه در لغت و اصطلاح. ۸
۱-۱- مهریه در لغت. ۸
۱-۲- مهریه در اصطلاح. ۹
۱-۳- انواع مهریه. ۱۳
۱-۳-۱- مهر المسمی و شرایط آن. ۱۳
۱-۳-۱-۱-مهر المسمی. ۱۳
۱-۳-۱-۲- شرایط مهرالمسمی. ۱۴
۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی. ۱۶
۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. ۱۷
۱-۳-۳- مهرالمثل. ۱۸
۱-۳-۳-۱- موارد…

مقام ومنزلت زن ازديدگاه امام خمینی (رهword

مقام ومنزلت زن ازدیدگاه امام خمینی (رهword

مقام ومنزلت زن ازدیدگاه امام خمینی (رهword

مقام ومنزلت زن ازدیدگاه امام خمینی (رهword

مقام ومنزلت زن ازدیدگاه امام خمینی (رهword

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق۲
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق۴
۱-۴- اهداف تحقیق۵
۱-۴-۱- هدف کلی۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی۵
۱-۵- سؤالات تحقیق۵
۱-۵-۱- سؤال اصلی پژوهش۶
۱-۵-۲- سؤالات فرعی پژوهش۶
۱-۶- فرضیات تحقیق۶
۱-۷- سابقه و پیشینه‌ی تحقیق۶
۱-۸- مشکلات و تنگناهای تحقیق۸
۱-۹- رو‌ش شناسی تحقیق۸
۱-۹-۱- روش تحقیق۹
۱-۹-۲- روش جمع‌آوری اطلاعات۹
۱-۱۰- جمع‌بندی و نتیجه گیری۹
فصل دوم: حضرت فاطمه زهرا(س)الگو واسوه زنان ازمنظر امام خمینی…

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

چکیده:
فهم و درک معانی و مفاهیم آیات و سور قرآن کریم متوقف بر فهم و درک صحیح اجزاء کوچکتر قرآن کریم یعنی واژگان و کلمات آن است. هرچند به نظر می­رسد دست یافتن به معانی واژگان قرآن کریم با کمک گرفتن از منابع لغوی امکان­پذیر باشد اما با پرداختن به روایات و جستجوی معانی و مفاهیم واژگان قرآن در آن­ها می­توان معانی کامل­تر و وسیعتری از آیات قرآن در یافت کرد که با تکیه صرف به ادبیات و لغت عربی رسیدن به این معانی و حقایق امکان­پذیر…

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

معناشناسی واژگان قرآنword

چکیده:
فهم و درک معانی و مفاهیم آیات و سور قرآن کریم متوقف بر فهم و درک صحیح اجزاء کوچکتر قرآن کریم یعنی واژگان و کلمات آن است. هرچند به نظر می­رسد دست یافتن به معانی واژگان قرآن کریم با کمک گرفتن از منابع لغوی امکان­پذیر باشد اما با پرداختن به روایات و جستجوی معانی و مفاهیم واژگان قرآن در آن­ها می­توان معانی کامل­تر و وسیعتری از آیات قرآن در یافت کرد که با تکیه صرف به ادبیات و لغت عربی رسیدن به این معانی و حقایق امکان­پذیر…

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدراword

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدراword

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدراword

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدراword

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدراword

چکیده
موضوع این رساله معرفت­­شناسی دینی از دیدگاه صدرا است. موضوع اساسی در معرفت­شناسی دینی، توجیه باور به خدا است. در این رابطه، مسئله بر سر رابطه بین عقل و ایمان است. آیا باور به خدا توجیه عقلانی برمی­تاباند؟پنج رویکرد در رابطه با این سوال مطرح است که عبارتند از: الهیات طبیعی، ایمان­گرایی،تفسیر احتیاطی از باور دینی،معرفت­شناسی اصلاح شده و تجربه دینی.در رویکرد نخست عقل شرط ایمان به خدا است و براهینی که در این باره اقامه…